Sådan finder vi plads til grøn energi i stor skala

Udbygning af vedvarende energiteknologier i stor skala beskytter de naturlige økosystemer mod klimaforandringernes konsekvenser og gavner de lokale økonomier, som investerer i vedvarende energi. Hvis udbygningen skal lykkes, skal den afstemmes med andre interesser – både i forhold til andre brancher og naturbeskyttelse.Elproduktion baseret på fossile brændstoffer kræver et forholdsvis lille overfladeareal. Brændstofferne udvindes af undergrunden og transporteres til kraftværkerne, hvor de forbrændes.
Det er anderledes med vedvarende energi. Det er ofte en lokal ressource, som høstes i naturen i nærheden af forbrugsstedet. Det kræver mere plads.

Det samme gælder havvind, selv om havvindmølleparker ikke nødvendigvis udelukker andre måder at bruge havområdet på. Vindmøller, kabler og andre installationer udgør kun en lille del af havvindmølleparkens samlede område. Når forskellige aktiviteter kan benytte det samme område på en sikker måde, er der masser af plads til andet, hvad enten det er for at sikre, at økosystemerne og biodiversiteten trives, eller for at give plads til andre maritime anvendelser, fx sejlrender, forsvarsaktiviteter, anden energiproduktion, fiskeri eller akvakultur.

At finde plads til vedvarende energi er afgørende, for at vores klode også trives i fremtiden. Derfor er det nødvendigt at udforske og åbne op for, at områder med havvindmøller også kan bruges til andre formål – og sameksistens med naturen er et must.
 

"A global build-out of offshore can help halt climate change. Today, it is not wind energy that puts marine biodiversity under pressure. If the oceans are healthy, and biodiversity is protected when the wind turbines are installed, there are no obstacles to building much more offshore wind."

Jan Vande Putte
Energy & Nuclear Campaigner
Greenpeace

 
Vores tilgang til fælles brug af verdens have
Når et havområde udpeges til en havvindmøllepark, er det vigtigt at finde den rette balance for, hvordan havområdet benyttes. I Ørsted samarbejder vi med myndighederne, kolleger i den maritime branche, lokalsamfund og NGO’er på miljøområdet for at indsamle den nødvendige viden og skabe et beslutningsgrundlag.

Vi bidrog til at fastlægge principperne om bæredygtige have i FN’s Global Compact. Principperne udgør en ramme for den maritime branches beskyttelse og genoprettelse af havenes sundhed. Vi deltager også i en koalition om at opskalere havbaseret vedvarende energi i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Havvind og sundt fiskeri side om side

Ørsted har indgået et samarbejde med den lokale fiskeindustri omkring vores britiske havvindmøllepark Westermost Rough, som blev indviet i 2015. Havvindmølleparken ligger i et meget produktivt fiskeriområde for hummer og krabber. Vores undersøgelse af miljøpåvirkning viste, at byggeriet ville have en vis indvirkning på hummer- og krabbebestanden.

Hvis vi får en bedre forståelse af, hvordan byggeriet påvirker den lokale fiskeindustri, kan vi også bedre beskytte den. Derfor er vi i gang med en langsigtet videnskabelig undersøgelse af, hvordan indvirkningen er på bestanden af disse skaldyr. Undersøgelsen er den første af sin slags. De hidtidige resultater bekræfter, at skaldyrsbestanden ikke blev negativt påvirket af byggeriet og viser, at aktiviteter inden for havvind og fiskeri kan pågå side om side i den britiske del af Nordsøen.

Positive og negative virkninger på havmiljøet

Havvindmølleparker kan have positive og negative virkninger på det lokale havmiljø. Efter installation fungerer fundamenterne under vand og erosionsbeskyttelsen som hjemsted for visse havdyr som alger og muslinger. Disse arter vokser på konstruktionerne og tiltrækker krabber og fisk, der er føde for havpattedyr som delfiner og sæler. På den måde øges den lokale biodiversitet i havet.

Samtidig påvirker midlertidig støj følsomme arter som havpattedyr, og installation af fundamenter og transmissionskabler kan påvirke levesteder i kystzonen. En havvindmøllepark i drift kan påvirke visse fuglearter, som trækker eller fouragerer i eller tæt på parken.

Sådan optimerer vi klimafordelene ved biomasse

Ved at bruge træbaseret biomasse til elproduktion har vi kunnet afvikle kul næsten fuldstændigt. Biomassen skal opfylde strenge kriterier for bæredygtighed for at sikre en betydelig CO2-reduktion. Hvis den ikke gør det, bør den ikke bruges til elproduktion. Elektrificerede alternativer kan efterhånden erstatte og supplere bæredygtig biomasse.
Læs mere

Den grønne omstillings samfundsøkonomiske virkninger

Omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi giver gode økonomiske muligheder for vækst og jobskabelse. Ganske vist mister nogle sektorer arbejdspladser, men der skabes flere arbejdspladser i andre sektorer. Ørsteds grønne investeringer bidrager til jobskabelse, og vi arbejder for, at vores vedvarende energiprojekter gavner lokalområderne mest muligt.
Læs mere

Virksomhederne skal handle nu for at reducere de globale temperaturer med 1,5 °C

Med CO2-udledningsmål, der følger de klimavidenskabelige anbefalinger, er Ørsted blandt frontløberne i en global bevægelse for at dæmme op for klimakrisen.
Læs mere
 

Sådan finder vi balancen i den grønne omstilling

Den grønne omstilling vil radikalt ændre den måde,
vi producerer energi til hverdagen på.