Derfor giver det mening for virksomheder at anvende klimarapportering

15. november 2018

Anbefalingerne fra Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) er et nyttigt værktøj for virksomheder til at oplyse om deres klimapåvirkninger. Ørsted var blandt de første 500 selskaber i verden, der bakkede op om TCFD, og her forklarer vi, hvorfor TCFD er vigtig for os.

Investorerne bliver mere og mere bevidste om konsekvenserne af klimaforandringerne, og de vil gerne vide, hvordan virksomhederne rapporterer og håndterer klimarelaterede risici. TCFD giver anbefalinger til, hvordan man kan imødekomme investorernes krav om netop sådan information.

Virksomheder, der følger TCFD’s anbefalinger, signalerer, at de aktivt forholder sig til klimaforandringernes konsekvenser for deres forretning. Det er et vigtigt første skridt i arbejdet med at få markedet til at fordele kapital på en måde, der kan sætte gang i omstillingen til en bæredygtig økonomi med lav CO2-udledning.
Jeppe Hoff Nielsen, Vice President of Reporting & Accounting Excellence, og Rasmus Skov, Head of Group Sustainability, forklarer, hvorfor TCFD er vigtig for Ørsted, og hvordan vi arbejder med TCFD.

Hvorfor støtter Ørsted TCFD?
Jeppe Hoff Nielsen: Ørsted er gået fra at være et af de mest kulintensive energiselskaber i Europa til at være et vedvarende energiselskab med en global tilstedeværelse. TCFD’s anbefalinger er med til at give os større indsigt i klimarelaterede finansielle risici og muligheder samt rapportere om dem på en brugbar måde over for vores investorer. Anbefalingerne hjælper os med at skabe større overensstemmelse mellem vores nuværende tilgang til finansiel rapportering og investorernes fremtidige krav til os.

Hvad gør I for at afhjælpe mangler og sikre overensstemmelse med TCFD’s anbefalinger?
Rasmus Skov: I 2018 gennemførte vi en analyse af, hvor langt vores nuværende rapportering og praksis er fra at leve fuldt op til TCFD’s anbefalinger. Analysen viste, at vi i vid udstrækning lever op til TCFD’s anbefalinger, men at der er vigtige områder at tage fat på, bl.a. bedre rapportering af scenarieanalyser og Scope 3-emissioner. Derfor har vi nedsat en intern arbejdsgruppe, hvor implementeringen er forankret i Ørsteds Finance-organisation og bæredygtighed, og hvor Sustainability koordinerer og har overblikket over processen.

Har TCFD ændret den måde, I arbejder på?
Rasmus Skov: Vi indså for over ti år siden, at fossilbaseret energiproduktion ikke ville være holdbart for os på længere sigt. Det satte gang i en proces, som i dag har gjort os til et af de 100 mest bæredygtige selskaber i verden. Det er den form for tænkning og handling, som TCFD ønsker at fremme. Deres retningslinjer inspirerer os til at tænke endnu mere helhedsorienteret over vores tilgang til og rapportering af eksponering over for klimarisici. Vores interne tværfaglige arbejdsgruppe vil hjælpe os med at implementere TCFD’s anbefalinger.

Er TCFD godt for forretningen?
Jeppe Hoff Nielsen: Vi mener, at den private sektor skal være en vigtig drivkraft i omstillingen til en verden, der udelukkende kører på vedvarende energi. TCFD’s anbefalinger kan være en rettesnor for virksomhederne i forhold til at skabe en mere bæredygtig og klimarobust forretning, mens den efterfølgende rapportering kan hjælpe investorerne med at tage højde for klimarelaterede risici og undgå strandede aktiver. TCFD handler dog om mere end blot risikostyring. Det er et middel til at undersøge mulighederne for at gøre virksomhederne modstandsdygtige over for udfordringerne ved klimaforandringerne og hjælpe dem til at sætte ind over for klimatruslerne.

Sådan optimerer vi klimafordelene ved biomasse

Ved at bruge træbaseret biomasse til elproduktion har vi kunnet afvikle kul næsten fuldstændigt. Biomassen skal opfylde strenge kriterier for bæredygtighed for at sikre en betydelig CO2-reduktion. Hvis den ikke gør det, bør den ikke bruges til elproduktion. Elektrificerede alternativer kan efterhånden erstatte og supplere bæredygtig biomasse.
Læs mere

Den grønne omstillings samfundsøkonomiske virkninger

Omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi giver gode økonomiske muligheder for vækst og jobskabelse. Ganske vist mister nogle sektorer arbejdspladser, men der skabes flere arbejdspladser i andre sektorer. Ørsteds grønne investeringer bidrager til jobskabelse, og vi arbejder for, at vores vedvarende energiprojekter gavner lokalområderne mest muligt.
Læs mere

Virksomhederne skal handle nu for at reducere de globale temperaturer med 1,5 °C

Med CO2-udledningsmål, der følger de klimavidenskabelige anbefalinger, er Ørsted blandt frontløberne i en global bevægelse for at dæmme op for klimakrisen.
Læs mere
 

Ørsted kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed

Det er muligt at ændre kurs