Bæredygtighedsudfordringer

Vurdering af risici og muligheder

Vi gennemgår og evaluerer løbende i samråd med vores interessenter, hvilke områder inden for bæredygtighed vi skal prioritere og hvordan vi skal håndtere de risici og muligheder, problemstillingerne vedrører.

Vi arbejder systematisk på at håndtere alle problemstillinger med henblik på at vurdere deres relevans og indflydelse på samfundet.
 • Bæredygtighedsudfordringer
 • Feedback fra interessenter
 • Menneskerettigheder
 • . . .

Vi bruger indsigt fra vores interessenter til at udarbejde en halvårlig status over vigtige risici og muligheder både for samfundet og for os. Vi kalder dem bæredygtighedsudfordringer. Denne status hjælper os med at håndtere de enkelte udfordringer med rettidig omhu.

Håndtering af udfordringer
Diagrammet viser vores vigtigste udfordringer efter deres placering i matrixen. Vi håndterer de enkelte udfordringer ved at reducere de tilhørende risici og udvikle muligheder gennem vores bæredygtighedsprogrammer.
Alvorsgraden af hver hændelse vurderes på baggrund af en kvalitativ analyse af dens omfang og effekt. Vi vurderer udfordringerne på en skala fra 1 til 10 ud fra to dimensioner:

 • Betydning for interessenter: Hvor vigtig er denne udfordring for vores interessenter?
 • Betydning for Ørsted: I hvilket omfang er udfordringen relevant for vores strategi og aktiviteter?

Betydningen for interessenter bruges til at vurdere, i hvilket omfang udfordringen har negative konsekvenser for miljøet, klimaet, sociale forhold, medarbejderforhold, menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse. Vi rangerer udfordringerne i matrixen efter deres score. Hvis scoren er over fem på begge akser, er udfordringen tilstrækkelig vigtig til, at den skal omfattes af et bæredygtighedsprogram. Programmet udstikker en systematisk ramme for at imødegå risici og udvikle muligheder.

Interessenternes synspunkter hjælper os med at tilpasse målene for vores bæredygtighedsstrategi. Vi gennemgår løbende disse udfordringer med vores interessenter og bruger inputtet til at informere om vores bæredygtighedstiltag og rapporteringsaktiviteter.

Læs mere om vores indsats for bæredygtighed her

Menneskerettigheder er en integreret del af vores indsats for at udvikle og sikre fremdrift for vores bæredygtighedsprogrammer.

Vi bygger på FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv, som fastlægger virksomheders ansvar for at respektere menneskerettigheder. Vi har derfor relevante politikker og procedurer for due diligence og mekanismer, som skal forhindre negative effekter på menneskerettighederne.

Vores forpligtelse til bæredygtighed rummer en forpligtelse til at respektere menneskerettigheder. Vi har også en specifik politik for vores engagement i lokalsamfund og en politik for, hvad vi forventer af vores forretningspartnere, herunder på menneskerettighedsområdet.

For at sikre den nødvendige due dilligence gennemfører vi hvert andet år en separat risikoanalyse af negative effekter på menneskerettighederne både for vores egen drift og vores forsyningskæde. De vigtigste identificerede risici i forhold til menneskerettigheder indgår så i vores bæredygtighedsudfordringer. Vi sikrer en systematisk tilgang til udfordringerne gennem vores programmer.

Følgende programmer er direkte relaterede til vores vigtigste risici i forhold til menneskerettigheder:

 • Respekt for menneskerettigheder i vores forsyningskæde
  Responsible Business Partner Programme

 • Sikre arbejdsforhold for vores medarbejdere og leverandører
  Sikkerhed på arbejdspladsen

 • Mangfoldighed og ligestilling på arbejdspladsen
  Mangfoldighed blandt medarbejderne

 • Ingen negativ effekt på de lokalsamfund, hvor vi har aktiviteter.
  Lokalt engagement

 • Beskyttelse af medarbejder- og kundedata
  Vi har tiltag i hele forretningen, som skal beskytte vores medarbejder- og kundedata. I 2017 vil vi samle disse tiltag i et fælles program, så vi kan offentliggøre, hvordan vi arbejder med beskyttelse af data.

Vores bæredygtighedsprogrammer

Forrest i omstillingen til vedvarende energi