Bæredygtighedstemaer og menneskerettigheder

Vurdering af risici og muligheder

For at sikre, at vi opretholder en god bæredygtighedspraksis og medvirker til at bevare et sikkert, retfærdigt og fair samfund, er vi regelmæssigt i dialog med vores interessenter.

Vi formaliserer oplysningerne fra vores dialog med interessenterne i to konkrete projekter: en væsentlighedsvurdering og en risikoscreening for menneskerettigheder.

Ud fra disse definerer vi en række væsentlige bæredygtighedstemaer og potentielle negative indvirkninger på menneskerettighederne, som det efter vores og vores interessenters vurdering er vigtigt at adressere. Vi har bæredygtighedsprogrammer for alle væsentlige temaer, og vi tilføjer menneskerettighedskomponenter til relevante programmer for løbende at styrke vores praksis vedrørende menneskerettigheder.
  • Bæredygtighedsudfordringer
  • Menneskerettigheder
  • . . .
Vores årlige væsentlighedsvurdering er baseret på vores dialog med investorer, myndigheder og beslutningstagere, civilsamfundet, kunder, forretningspartnere og medarbejdere. Vi deltager i bilaterale møder, arrangerer rundbordsdrøftelser og mødes ved konferencer.

Hvert år samler vi de input, vi får, i en væsentlighedsvurdering, hvor vi identificerer bæredygtighedstemaer, som er væsentlige for vores virksomhed. Vi rangordner de forskellige temaer alt efter deres betydning for interessenter og Ørsted. I år har vi placeret dem i en af de tre prioriteter i vores bæredygtighedsstrategi. Ved at samle temaer, der ligner hinanden, kan vi bedre sammenligne deres relative betydning.

For at forstå vores risici i forbindelse med menneskerettigheder har vi gennemført 15 interviews med Ørsted-medarbejdere, der står i spidsen for arbejde, som er direkte eller indirekte forbundet med grupper af vores rettighedshavere – medarbejdere, kunder, lokalsamfundet og forretningspartnere. Under samtalerne vurderede vi, hvordan vores aktiviteter potentielt kan have negative virkninger for rettighedshaverne. Vurderingen omfattede også vores kapacitet til at identificere potentielle risikoområder og aktuelle afbødningsstrategier til at imødegå dem.

Screeningen viste, at vi styrer vores væsentligste menneskerettighedsrisici godt, og at vi primært er aktive under forhold, hvor risikoen er lav. Men nye markeder indebærer nye fokusområder i relation til menneskerettighederne. Leverandører er fortsat et primært fokusområde for os. Men vi kan forbedre vores virksomhedsledelse ved at øge bevidstheden om menneskerettigheder på centrale forretningsområder, navnlig på de markeder, hvor risikoen er større. 

Screeningen viser, hvor vi potentielt kan have en negativ indvirkning på menneskerettighederne. Se side 25 i vores bæredygtighedsrapport 2017 for at få en oversigt over resultatet
 

Bæredygtighedsrapport

Vi går forrest i den grønne omstilling

Bæredygtighedsprogrammer

Vores bæredygtighedsstrategi bygger på 20 bæredygtighedsprogrammer, som bidrager til FN's verdensmål