Horsens Bioenergi og DONG Energy indvier nyt biogasanlæg

Husdyrgødning og organisk affald fra Danish Crowns slagteri skal forsyne 4.000 husstande med den mest miljøvenlige gas på markedet.

Om biogasanlægget

Horsens Bioenergi ejer biogasanlægget, mens DONG Energy ejer det opgraderingsanlæg, som er afgørende for at den producerede biogas kan gøres klar til salg og distribution til kunderne. Parterne har indgået en 15-årig aftale om køb af biogas. 

Anlægget vil producere cirka syv mio. kubikmeter biometan årligt, hvilket svarer til forbruget i mere end 4000 naturgasfyrede boliger. Horsens Bioenergi aftager biomasser fra Danish Crowns store slagteri i Horsens. Hermed udnyttes lokale ressourcer i stedet for, at affaldet fragtes til behandling meget længere væk, hvilket samlet giver et bedre CO2-regnskab.

I Danmark er størstedelen af biogassen hidtil blevet anvendt til at producere strøm samt til varme. Men en anselig del af biogassen afbrændes til ingen verdens nytte, specielt om sommeren, hvor varmeforbruget er lavt. Uden muligheden for afsætning til naturgasnettet kan det fulde biogaspotentiale i Danmark ikke udnyttes. DONG Energy idriftsatte i 2011 det første anlæg i Danmark, som tilfører biogas til naturgasnettet.

Direktør Horsens Bioenergi 
Klaus D. Johansen
+45 40 30 15 38
kdj@horsensbioenergi.dk

Borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune, klipper onsdag den 10. september snoren til et nyt biogasanlæg.

Forud for indvielsen går flere års intenst arbejde og dialog med lokale og nationale myndigheder, lodsejere, leverandører, samt repræsentanter fra nærsamfundet. Så der er tale om en mærkedag:

”Det er fire år siden, at vi tog hul på arbejdet med dette miljørigtige biogasanlæg. Nu er anlægget her, og placeringen er ideel. Vi har mange landbrug og megen fødevareindustri i nabolaget, og vi er tæt på det danske naturgasnet. Dermed kan vi indfri et politisk ønske om opgradering af gas til naturgasnettet, og anlægget er da også det første i Danmark, der bygges som resultat af det energipolitiske forlig i 2012. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har været med til at realisere visionen om et nyt biogasanlæg tæt på Horsens,” siger Klaus D. Johansen, direktør for Horsens Bioenergi.

For DONG Energy repræsenterer indvielsen endnu et skridt i en strategisk satsning på bionaturgas:

”DONG Energy arbejder på at kunne levere biogas til naturgasnettet. Vi kalder den opgraderede biogas for bionaturgas, for der findes ikke en mere miljøvenlig gas. I sidste uge indgik vi en 15-årig aftale med syddanske Linkogas, og i dag kan vi glæde os over, at et godt samarbejde med Biogas Horsens bærer frugt. Vi har flere og flere kunder og klimapartnere, der efterspørger grøn gas, så indvielsen i dag dokumenterer, at vi står midt i en omstilling af naturgasnettet til et system for lagring og transport af vedvarende energi,” siger markedsdirektør Lars S. Bentzen, DONG Energy.

”Ud over de mange positive miljømæssige effekter som anlægget genererer, vil landmændene i området i fremtiden kunne gøde med en næsten lugtfri gylle, som samtidig har en meget høj gødningsværdi. På alle måder en win-win situation både for miljøet, men også for erhvervslivet”, siger Klaus D. Johansen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583