Kapitalmarkedsdag: Ørsted fastholder sin ambition om ca. 50 GW vedvarende energi i 2030 og sine stærke finansielle forventninger

Den 8. juni 2023 afholder Ørsted kapitalmarkedsdag, hvor selskabet vil gøre status for sin ambition om at blive verdens førende grønne energiselskab og præsentere sin opdaterede strategi.

Ørsteds ambitioner, finansielle mål og finansielle politikker for 2023-2030 er som følger:

 • Ørsted fastholder sit fuldt selvfinansierede mål om at opnå en installeret kapacitet på ca. 50 GW vedvarende energi inden udgangen af 2030 og forventer at investere ca. 475 mia. kr. i perioden 2023-2030.
 • Ørsted fastholder sit mål om et spænd på 150-300 basispoint mellem det ikke-gearede IRR-afkast hen over den fulde livscyklus, inkl. udviklings- og overheadomkostninger, og de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC)[1].
 • Ørsted udvider sit mål for den gennemsnitlige årlige stigning i EBITDA (CAGR), som før kun har dækket idriftsatte anlæg til havs og på land, til at omfatte hele koncernens EBITDA (eksklusive nye partnerskaber) i perioden 2023-2030. Ørsteds mål er et EBITDA for koncernen (eksklusive nye partnerskaber) på 50-55 mia. kr. i 2030, hvilket svarer til en gennemsnitlig årlig stigning på 13-14 % i perioden.
 • Ørsted udvider sit mål for afkast af investeret kapital (ROCE) til at omfatte perioden 2023-2030 med et forventet gennemsnitligt afkast på ca. 14 % i perioden.
 • Ørsted fastholder sin målsætning om en BBB+/Baa1-rating.
 • Ørsted fastholder sin udbyttepolitik om at øge udbyttet med en høj encifret procentsats årligt indtil 2025 og forlænger politikken frem til 2030 med et mål om at øge det udbetalte udbytte med en midt-encifret procentsats årligt fra 2026 til 2030.
 • Ørsted er godt på vej til at nå sit mål om at reducere sine scope 1- og 2-udledninger med ca. 98 % i 2025 (i forhold til 2006) og opnå en nettoudledning på nul i hele værdikæden i 2040.

  Resultater forventes at overstige mål for EBITDA og ROCE sat i 2021
  Ørsted har gjort store fremskridt i indsatsen for at nå sine ambitioner og mål fastsat på seneste kapitalmarkedsdag i 2021. I hvad der har været en udfordrende periode for branchen, har selskabet udnyttet sine brancheførende kompetencer og er, som tidligere kommunikeret[2], på vej til at levere resultater, der overstiger tidligere udmeldte finansielle forventninger til EBITDA og afkast af investeret kapital (ROCE). Sammenlignet med de tidligere mål, der blev fastsat ved den seneste kapitalmarkedsdag i 2021, fastholder Ørsted sit mål om at installere ca. 50 GW vedvarende energi inden udgangen af 2030 og er godt på vej til at nå et gennemsnitligt afkast af investeret kapital (ROCE) på ca. 15 % (2020-2027), hvilket overstiger den tidligere forventning på 11-12 % (2020-2027), og en gennemsnitlig årlig stigning i EBITDA (CAGR) fra idriftsatte anlæg til havs og på land på ca. 15 % for perioden 2020-2027, hvilket overstiger den tidligere forventning udmeldt i 2021 på ca. 12 % (2020-2027). Ørsteds bruttoinvesteringer (2020-2027) forventes nu at udgøre 380 mia. kr. og således overstige selskabets tidligere udmeldte forventning om ca. 350 mia. kr.

  Hidtil uset politisk medvind og vækstpotentiale
  I de to år, der er gået siden Ørsteds sidste kapitalmarkedsdag i 2021, har vi oplevet en hidtil uset politisk medvind, bl.a. i form af USA’s grønne lovpakke ’Inflation Reduction Act’ og EU’s ’Net Zero Industry Act’. Det har skabt et vækstpotentiale for branchen for vedvarende energi – et vækstpotentiale, der aldrig har været større.

  Ørsted har gjort store fremskridt og er stærkt positioneret til at få del i den forventede vækst på markedet. Med den største portefølje af idriftsatte havvindmølleparker og den største portefølje af udviklingsprojekter i Europa, USA og i Asien og Stillehavsområdet er Ørsted fortsat verdensførende inden for havvind. Derudover har Ørsted udvidet sin forretning for vedvarende energi på land betydeligt og er samtidig blevet en førende aktør inden for kommercialiseringen af Power-to-X (P2X).

  Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, siger:
  "Ørsted har gjort store fremskridt siden kapitalmarkedsdagen i 2021. Vi har færdiggjort flere store projekter, herunder verdens største havvindmøllepark, vi er blevet tildelt ny kapacitet, og vi har på trods af makroøkonomiske udfordringer været i stand til at træffe investeringsbeslutning om et stort havvindprojekt. Vores EBITDA- og ROCE-resultater er godt på vej til at overstige de forventninger til 2020-2027, vi meldte ud i 2021, hvilket bekræfter den store værdi, vores portefølje af grønne projekter har. I dag kan vi bekræfte, at vi fastholder vores mål om ca. 50 GW i 2030 – hvilket er et af de største investeringsprogrammer i den grønne omstilling.”

  Brancheførende erfaring understøtter vækst
  Ørsted har i øjeblikket 15,5 GW vedvarende energi i drift, mens 4,9 GW er under opførelse på tværs af teknologier. Ørsted er blevet tildelt yderligere 10,6 GW og har en portefølje af grønne udviklingsprojekter på ca. 114 GW.

  Hvad angår de tildelte projekter, hvor Ørsted endnu ikke har truffet endelig investeringsbeslutning, arbejdes der intenst på at sikre tilstrækkelig værdiskabelse, så der kan træffes endelig investeringsbeslutning på trods af rentestigninger, inflation og flaskehalse i forsyningskæden. Ørsted samarbejder med sine leverandører om at sikre kapacitet og konkurrencedygtige priser, har fokus på at optimere omsætningen, herunder via langsigtede elkøbsaftaler, og er i dialog med myndighederne om foranstaltninger, der kan sikre bæredygtig vækst i branchen. På projekter, hvor Ørsted per dags dato ikke har truffet endelig investeringsbeslutning og ikke finder, at værdiskabelsen er tilstrækkelig, kan Ørsted i sidste ende vælge at gentænke eller træde ud af projektet.

  Fremover vil Ørsteds store portefølje af udviklingsprojekter gøre det muligt for selskabet at prioritere de mest værdiskabende projekter og opretholde finansiel disciplin i forbindelse med udbud og auktioner. Derudover vil Ørsteds mangeårige partnerskaber med leverandører sikre kapacitet til konkurrencedygtige priser, mens Ørsteds kunderelationer gør selskabet til en foretrukken samarbejdspartner i den grønne omstilling.

  Mads Nipper fortsætter: "Ørsted har en klar strategisk retning og meget stærke kompetencer, som positionerer os ideelt til at få del i de kommende års massive vækst inden for vedvarende energi. Baseret på hvor vi mener, vi kan skabe størst værdi, har vi truffet nogle klare valg om, hvor vi vil satse – og hvor vi ikke vil – i forhold til regioner, markeder og teknologier. Vi udnytter alle vores kompetencer til at forbedre afkastene på porteføljen af tildelte havvindprojekter, og vi træffer kun endelig investeringsbeslutning om projekter, som vi mener, vil skabe tilstrækkelig værdi. Fremadrettet ser vi gode muligheder for at udbygge vores portefølje af vedvarende energi, blandt andet ved at investere en stor del af vores CAPEX i havvind, med et mål om et spænd på 150-300 basispoint mellem det ikke-gearede IRR-afkast hen over den fulde livscyklus, inkl. udviklings- og overheadomkostninger, og de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger ved tidspunktet for bud eller FID, hvad end der måtte komme først.”

  Bæredygtighed forbliver en integreret del af Ørsteds strategi, og selskabet arbejder fortsat målrettet på at fremme en systematisk omstilling af branchen. Ørsted har i samarbejde med sine leverandører gjort en stor indsats for at reducere CO2-udledningen i hele forsyningskæden og er godt på vej til at nå sine videnskabeligt baserede mål om at reducere sin CO2-udledning med 98 % (scope 1 og 2) i 2025 og opnå en nettoudledning på nul i hele værdikæden i 2040. Ørsted har indgået partnerskaber med leverandører om lavemissions-vindmøllefundamenter og -tårne samt vindmøllevinger fremstillet af genanvendte materialer. Derudover har Ørsted med øjeblikkelig virkning forpligtet sig til at genbruge eller genanvende alle vindmøllevinger og solcellepaneler og vil fra 2030 kun idriftsætte projekter, der har en netto-positiv biodiversitetspåvirkning. På kapitalmarkedsdagen vil Ørsted offentliggøre, at selskabet har udstedt for 100 mio. euro blå obligationer for at finansiere investeringer i projekter vedrørende biodiversiteten i havet og grønne brændstoffer til søfarten. Ørsted er verdens første energiselskab, der har udstedt blå obligationer.

  Ørsteds kapitalmarkedsdag 2023
  Kapitalmarkedsdagen afholdes den 8. juni 2023 på Science Museum i London kl. 10-14 (lokal tid).

  Kapitalmarkedsdagen bliver livestreamet – tilmeld dig og følg med her: https://orsted.com/en/capital-markets-day/online-sign-up

  Det præsenterede materiale kan downloades den 8. juni 2023, før kapitalmarkedsdagen begynder, og alle sessioner fra dagen vil efterfølgende være tilgængelige på orsted.com.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

  Media Relations
  Carsten Birkeland Kjær
  99 55 77 65
  cabkj@orsted.com

  Investor Relations
  Rasmus Keglberg Hærvig
  99 55 90 95
  ir@orsted.com 


  Om Ørsted
  Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

  [1]Baseret på det ikke-gearede IRR-afkast hen over den fulde livscyklus, inkl. udviklings- og overheadomkostninger, ved tidspunktet for bud/investeringsbeslutning, hvad end der måtte komme først. Det angivne interval udtrykker ikke et minimumskrav, og der kan derfor være projekter, som afviger fra det angivne interval.

  [2]Se Ørsteds årsrapport for 2022, s. 15.

  Vedhæftninger