Ørsted vil genoprette biodiversiteten omkring Humber-flodmundingen i England med banebrydende projekt

Ørsted, verdens mest bæredygtige energiselskab, har indgået et samarbejde med naturbeskyttelsesorganisationer i Lincolnshire og Yorkshire om at genoprette biodiversiteten omkring Humber, en stor flodmunding i det nordøstlige England. Dette ambitiøse flagskibsprojekt udgør en investering på mere end GBP 2,5 millioner, som skal bruges på at genoprette områderne omkring Humber-flodmundingen i en hidtil uset skala. I forbindelse med projektet skal der plantes tre hektar saltmarsk og fire hektar havgræs samt skabes et rev bestående af en halv million hjemmehørende østers. Projektet bygger videre på et ambitiøst samarbejde mellem Ørsteds Hornsea 4-projekt og Yorkshire Wildlife Trust om reetablering af havgræsområder.

Klimaforandringerne er en af de primære årsager til tab af biodiversitet, og en betydelig udbygning af havvind er afgørende for, at vi kan løse disse tætforbundne kriser. Den britiske regering har en ambition om at etablere 50 GW havvind inden 2030, og Ørsted mener, at udbygningen af havvind, som er nødvendig for at bekæmpe klimaforandringerne, kan og skal integrere løsninger, der understøtter og øger biodiversiteten. Derfor har Ørsted sat sig et ambitiøst mål om, at alle nye udviklingsprojekter inden for grøn energi, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030.

Det britiske miljøministerium (Department for Environment, Food & Rural Affairs) har rost dette nye projekt som et eksempel på, hvordan genopretningen af vigtige maritime levesteder kan udføres i praksis og føre en lang række fordele med sig.

Rebecca Pow, Storbritanniens miljøminister, siger: "De seneste begivenheder har vist, hvor vigtigt det er at udvikle en vedvarende energiforsyning, der er uafhængig af andre. Vi arbejder for at udvikle tiltag, der også har fokus på genoprettelsen af naturlige levesteder. Klimaforandringerne og tab af biodiversitet er begge væsentlige udfordringer, og jeg glæder mig over, at Ørsted i dag har forpligtet sig til dette projekt."

Hun fortsætter: "Projektet i Humber-flodmundingen viser potentialet i investeringer fra den private sektor, kombineret med støtte fra den offentlige sektor. Jeg håber, at dette bliver en katalysator, der sætter gang i flere praktiske projekter, som skal beskytte og forbedre vores naturlige miljø."

Benj Sykes, chef for Environment, Consents & External Affairs hos Ørsted UK, siger: "Der skal gøres noget ved biodiversiteten nu. Vi ved, at klimakrisen er en af de største trusler mod biodiversiteten, og derfor er vi nødt til at begynde at implementere projekter, der skaber konkrete resultater og hjælper med at genoprette naturen.

Som en virksomhed, der ønsker at være med til at skabe en ren og bæredygtig fremtid for mennesket og planeten, ved vi, at vi skal arbejde hårdere end nogensinde før for at sikre en bæredygtig udvikling i balance med naturen, i takt med at havvind udbygges og bliver rygraden i Storbritanniens energisystem."

Han fortsætter: "Derfor har Ørsted sat sig en ambition om, at alle nye projekter, der idriftsættes fra 2030, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning. Det er vores vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, og beskyttelse af biodiversiteten er og vil også fremover være en integreret del af den måde, vi arbejder på.Projektet ved Humber-flodmundingen, som vi arbejder på sammen med eksperter fra naturbeskyttelsesorganisationer i Yorkshire og Lincolnshire, er et fantastisk eksempel på, hvordan havvindindustrien kan samarbejde med lokale partnere for at sikre, at vi efterlader vores miljø i en bedre tilstand til gavn for fremtidige generationer."

Rachael Bice, Chief Executive i Yorkshire Wildlife Trust, siger: "Genopbygning af havet ved Yorkshire i stor skala er den eneste vej fremad, hvis vi skal løse disse tætforbundne natur- og klimakriser. Gennem dette samarbejde med Ørsted kommer vi til at tage et afgørende skridt i forhold til at få vendt udviklingen i Humber-flodmundingen efter flere årtiers ødelæggelse. Projektet gavner naturen, klimaet og mennesker ved at skabe livsnødvendige levesteder, øge CO2-optaget og støtte lokalt fiskeri. Det sætter dermed standarden for genopretning af havet, og vi ser frem til, at det forhåbentlig er med til at sætte gang i yderligere investeringer i projekter på tværs af Yorkshire og Storbritannien. Vi glæder os til at dele resultaterne i de kommende år."

Paul Learoyd, Chief Executive i Lincolnshire Wildlife Trust, siger: "Efter at have brugt de seneste år på at samarbejde med partnere i hele Humber-regionen om at identificere prioriteter for flodmundingen og indlandet er vi i Lincolnshire Wildlife Trust meget glade for at kunne tage arbejdet et skridt videre sammen med Ørsted og Yorkshire Wildlife Trust. Erfaringerne fra vores arbejde kan forhåbentlig anvendes i genoprettelsesprojekter på tværs af Nordsøen og andre steder i verden. Det er en spændende tid, vi står over for, der bygger på alt det arbejde, som partnerne har bidraget med."

Humber-flodmundingens bevaringsstatus er for nylig blevet nedjusteret på grund af forurening og tab af levesteder, og saltmarsken forsvinder med alarmerende hastighed på grund af højere vandstande og udvikling af de kystnære landområder til landbrug og bebyggelse på tværs af Storbritannien. Rewilding og genindførelse af hjemmehørende arter vil hjælpe med at genetablere flodmundingen og vil spille en afgørende rolle i bekæmpelsen af klimaforandringerne.

Ligesom træerne optager CO2 fra luften, optager havgræsser CO2 fra vandet – og det gør det 35 gange hurtigere end tropiske regnskove. Saltmarsker er også utroligt effektive til at indfange og lagre store mængder CO2, og tilsammen vil disse naturbaserede løsninger kunne spille en vigtig rolle i klimatilpasning og forebyggelse af oversvømmelser.

I projektets første fase skal fire hektar af flodmundingen beplantes med havgræsfrø for at give fiskene gode beskyttelses- og ynglemuligheder. De 500.000 hjemmehørende østers, som skal sættes ud, vil gøre det muligt for biogene rev at opstå, og disse rev vil udgøre vigtige levesteder for en lang række arter, samtidig med at de vil bidrage til at rense og forbedre vandkvaliteten i Humber. 95 % af østersrevene er forsvundet siden begyndelsen af 1900-tallet, og dette projekt vil være med til at genskabe biodiversiteten i området. Med projektet forpligter Ørsted sig desuden også til at plante og genoprette et saltmarskareal på tre hektar og derigennem skabe vigtige næringsrige levesteder, der er ideelle for vadefugle. De levesteder, der vil blive skabt af disse tre levende organismer, vil nære og beskytte de hjemmehørende vilde dyr og planter.

Humber-pilotprojektet er blot et af flere innovative projekter med fokus på at beskytte og øge biodiversiteten, som Ørsted er en del af. I Danmark arbejder Ørsted sammen med WWF Verdensnaturfonden om at forbedre betingelserne for torsk og andre organismer i havet i Kattegat og er gået sammen med ARK Nature i et pionerprojekt om rewilding i Nordsøen. Ørsted har desuden for nyligt præsenteret sit Taiwan-baserede projekt ReCoral by Ørsted, hvor man for første gang nogensinde vil forsøge at dyrke koraller på havvindmøllefundamenter med henblik på at bidrage til genoprettelsen af verdens koralrev.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Group Media Relations
Anders Stougaard
99 55 67 39
astou@orsted.com

UK Media Relations
Paul Haines
+44 7880 149088
pauha@orsted.com

Om Lincolnshire Wildlife Trust
Naturbeskyttelsesorganisationen Lincolnshire Wildlife Trust har i mere end 70 år arbejdet for at beskytte dyre- og planteliv og naturområder og med at uddanne, påvirke og give mennesker mulighed for at hjælpe naturen. Vi administrerer næsten 100 af de områder i Lincolnshire, North Lincolnshire og North East Lincolnshire, der har de mest optimale betingelser for dyre- og planteliv. Sammen med vores medlemmer er vi med til at bevare mange vigtige levesteder og arter og dermed sørge for, at naturen i Lincolnshire bliver vildere og er en del af alle menneskers liv. Vi er en af i alt 46 lokale naturbeskyttelsesorgisationer i Storbritannien, der tilsammen har mere end 870.000 medlemmer og 38.000 frivillige. Uanset hvor du er i Storbritannien, finder du en lokal naturbeskyttelsesorganisation. Læs mere på www.lincstrust.org.uk.

Om Yorkshire Wildlife Trust (ywt.org.uk)
Naturbeskyttelsesorganisationen Yorkshire Wildlife Trust er den eneste velgørenhedsorganisation, der udelukkende har til formål at bevare, beskytte og genoprette dyre- og planteliv og naturområder i Yorkshire. Vores vision er et Yorkshire med et rigt dyre- og planteliv, hvor flere mennesker har en ægte og meningsfuld forbindelse til naturen. Vores velgørenhedsorganisation blev grundlagt i 1946, og vi samarbejder med de andre naturbeskyttelsesorganisationer i Storbritannien. Vi administrerer mere end 100 naturreservater i hele Yorkshire og er involveret i hundredvis af andre projekter, der har til formål at beskytte og bevare naturen. Vores arbejde inspirerer mennesker til at forstå værdien af naturen og gøre en aktiv indsats for den.

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.016 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.