Storaktionærmeddelelse

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i DONG Energy A/S (“DONG Energy” eller “Selskabet”), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i prospektet, der er offentliggjort af DONG Energy i forbindelse med udbuddet og optagelsen af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S (“Nasdaq Copenhagen”).


I henhold til værdipapirhandelslovens §29 og bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015 om storaktionærer meddeles det hermed, at New Energy Investment S.à r.l. (“NEI”) i dag har oplyst over for DONG Energy, at NEI har solgt 13.272.435 stk. aktier á nominelt DKK 10, svarende til et samlet nominelt beløb på DKK 132.724.350 i forbindelse med børsnoteringen og optagelsen til handel og officiel notering af DONG Energy's aktier på Nasdaq Copenhagen A/S.

Derudover har DONG Energy i dag fået oplyst, at NEI har lånt 5.375.813 stk. aktier i DONG Energy i henhold til en aktielånsaftale indgået i forbindelse med tegningsgaranternes overallokering af aktier i forbindelse med børsnoteringen af DONG Energy.

Efter salg og udlån af disse aktier ejer NEI 55.944.742 stk. aktier i DONG Energy, svarende til 13,39% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i DONG Energy. Dermed vil NEI have nedbragt sin ejerandel i DONG Energy til under grænsen på 15% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i DONG Energy. Hvis den af NEI tildelte overallokeringsret ikke udnyttes fuldt ud, vil aktier svarende til den ikke-udnyttede del af overallokeringsretten blive leveret tilbage til NEI.

NEI er et selskab med begrænset ansvar, der er registreret i henhold til lovgivningen i Luxembourg med reg.nr. B181487. NEI’s adresse er 2 Rue de Fossé, 1536 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg.

Pr. prospektdatoen kontrolleres NEI af New Energy I S.à r.l. (“NE I”) og New Energy II S.à r.l. (“NE II”). NE I, der ejer flertallet af stemmerettighederne i NEI, og NE II er selskaber med begrænset ansvar, der er registreret i henhold til lovgivningen i Luxembourg og kontrolleret af virksomheder, der kontrolleres af Merchant Banking Division i Goldman Sachs Group, Inc. Disse virksomheder inkluderer Danish Energy Investors B, L.P., et interessentskab med begrænset ansvar i Cayman Islands, der besidder flertallet af stemmerettighederne i NE I.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på DONG Energy’s tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2016.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
+45 99 55 95 52

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
+45 99 55 97 22


Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge og er ikke en opfordring til at afgive tilbud på at købe eller tegne aktier eller andre værdipapirer i DONG Energy A/S eller selskabets datterselskaber. Denne meddelelse er ikke tiltænkt personer bosiddende i et retsområde, hvor udsendelse af denne meddelelse er i strid med lovgivningen i det pågældende retsområde. Denne meddelelse må ikke sendes til personer bosiddende i et sådant retsområde. Denne meddelelse må derfor ikke udsendes i noget retsområde uden for Danmark, hvis en sådan udsendelse forudsætter registrering, godkendelse eller opfyldelse af andre krav. Enhver person, der kommer i besiddelse af denne meddelelse, forventes og forudsættes selv at have indhentet de nødvendige oplysninger om gældende restriktioner og at overholde sådanne begrænsninger.


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er beskæftiget med at udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, dagligt levere energi til privat- og erhvervskunder og producere olie og gas. Koncernomsætningen udgjorde DKK 71 mia. (EUR 9,5 mia.) i 2015. For yderligere oplysninger henvises til www.dongenergy.com.