Delårsrapport for 1. kvartal 2016:

Meget tilfredsstillende start på året – EBITDA steg med 35%
Afkast af den investerede kapital på 14%
Vellykket genforhandling af gaskøbskontrakter

• EBITDA udgjorde 8,1 mia. kr. i 1. kvartal 2016 mod 6,0 mia. kr. i 1. kvartal 2015, svarende til en stigning på 35% på både rapporteret og underliggende basis. Den underliggende forbedring blev drevet af en stigning på 53% i Wind Power, delvist modsvaret af lavere gas-, olie- og elpriser

• Justeret ROCE (seneste 12 måneder) udgjorde 14% mod 5% udgangen af 1. kvartal 2015

• Resultat efter skat blev 5,2 mia. kr., hvilket var 3,5 mia. kr. højere end i 1. kvartal 2015. Forbedringen skyldtes primært det højere EBITDA samt lavere afskrivninger og finansielle poster

• Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 9,8 mia. kr., 7,5 mia. kr. højere end i 1. kvartal 2015, primært som følge af højere EBITDA samt usædvanligt lave pengebindinger i arbejdskapital

• Bruttoinvesteringer udgjorde 4,2 mia. kr. og vedrørte primært offshore vindaktiviteter (Gode Wind 1 & 2, de britiske havmølleparker Walney Extension, Burbo Bank Extension, Race Bank og Hornsea 1) samt olie- og gasfelter (Hejre og Syd Arne i Danmark samt området Vest for Shetlandsøerne)

• Den rentebærende nettogæld faldt fra 9,2 mia. kr. fra udgangen af 2015 til 0,9 mia. kr. ved udgangen af marts 2016

• Kreditnøgletallet Funds From Operation (FFO, seneste 12 måneder) i forhold til justeret nettogæld udgjorde 59% ved udgangen af 1. kvartal 2016 mod 40% i kalenderåret 2015.


Forventninger til 2016
I forhold til årsrapporten for 2016 er forventningerne til EBITDA uændrede, mens forventningerne til bruttoinvesteringer reduceres:

• EBITDA (business performance) forventes at udgøre 20-23 mia. kr. i 2016

• Bruttoinvesteringerne for 2016 forventes at udgøre 18-21 mia. kr. mod vores tidligere forventning på 20-23 mia. kr.


Henrik Poulsen, administrerende direktør og koncernchef:
Fremdrift i strategien, værdiskabelse og opjusterede ROCE forventninger

EBITDA-vækst på 35 % – både rapporteret og underliggende

Afkast af investeret kapital øget til 14%

DONG Energy har haft en meget tilfredsstillende start på 2016. Vores strategiske omstilling til vedvarende energi og grønne kundeløsninger er godt i gang og understøtter vores stærke økonomiske resultater – både på kort og lang sigt, hvilket har ført til at vi har opjusteret vores ROCE forventninger for koncernen fra 12% fra 2020 til 12%-14% i perioden 2017-2020.D

riftsresultatet (EBITDA) steg med 35% både rapporteret, og når der justeres for poster af ikke-tilbagevendende karakter. Afkast af investeret kapital steg til 14%.

Wind Powers EBITDA steg med 53% til 2,9 mia. kr., og vi forventer fortsat høj vækst for hele året.

Wind Power nåede væsentlige milepæle i løbet af 1. kvartal 2016, hvoraf de vigtigste var den endelige investeringsbeslutning vedrørende det britiske Hornsea 1-projekt og frasalg af 50% af ejerandelen i vindmølleparken Burbo Bank Extension, der ligeledes er beliggende i Storbritannien. Hornsea 1 bliver verdens største havmøllepark og den største investering i DONG Energy’s historie.

Wind Power fortsætter med at vokse takket være opførelsen af nye havmølleparker. I øjeblikket arbejder vi på seks store havmølleparker i Storbritannien og Tyskland, og de er alle godt på vej. Arbejdet med at udbygge vores portefølje af vindmølleprojekter til opførelse efter 2020 fortsætter. Vi har købt projektrettighederne til havvind på 1 GW i USA, hvilket bringer vores samlede amerikanske projektrettigheder op på 2,5 GW. Desuden har vi iværksat tiltag til at udvide vores geografiske arbejdsområde ved at etablere et kontor i Taipei, der skal undersøge mulighederne inden for havvind i det asiatiske stillehavsområde.

Bioenergy & Thermal Power (BTP) leverede et beskedent EBITDA på 0,2 mia. kr., hvilket afspejlede de udfordrende markedsvilkår, som den konventionelle elproduktion er underlagt. BTP nåede en milepæl med beslutningen om at investere i det første kommercielle REnescience-anlæg. Anlægget vil blive placeret i nærheden af Manchester i Storbritannien og bliver det første fuldskalaanlæg med vores innovative, enzymbaserede affaldsbehandlingsteknologi. Anlægget forventes idriftsat i løbet af 2017.

EBITDA i Distribution & Customer Solutions (DCS) nåede 3,9 mia. kr. takket være genforhandlingen af yderligere langsigtede gaskøbsaftaler med tilfredsstillende resultater og væsentlige engangsbetalinger til dækning af vores historiske tab. Engangsbetalinger forventes at udgøre ca. 3,5 mia. kr. i 2016, hvoraf hovedparten blev realiseret i 1. kvartal 2016.

En anden vigtig bedrift i DCS var den vellykkede overgang til nye kundesystemer i forbindelse med introduktionen af den nye engrosmodel for det danske elmarked.

EBITDA i Oil & Gas (O&G) faldt markant til 1,0 mia. kr., men O&G opnåede et frit cash flow på 0,5 mia. kr. I løbet af 1. kvartal 2016 modtog O&G de sidste mængder vedrørende redetermineringen af Ormen Lange-feltet fra 2013. Dette vil bidrage til det forventede fald i produktionen og EBITDA fra 2015 til 2016 for O&G.

O&G nåede en vigtig milepæl med produktionen af den første gas fra Laggan-Tormore-feltet i området vest for Shetlandsøerne. Feltet forventes at bidrage med en andel på 18.000 boe/dag på sit højeste niveau. Efter mange års investeringer i opbygningen af en stærk, infrastrukturbaseret position i området kan feltet nu begynde at producere gas og generere indtægter.

O&G offentliggjorde beslutningen om at opsige EPC-kontrakten for platformen til Hejre-projektet. Konsortiet, der arbejder på platformen, har ikke været i stand til at opfylde deres leveringsforpligtelser i henhold til kontrakten, og O&G og dens licenspartner har mistet troen på, at konsortiet kan levere en brugbar løsning.

Vores resultater for sikkerhed i løbet af 1. kvartal 2016 var tilfredsstillende med en ulykkesfrekvens på 1,9 i de seneste tolv måneder og ingen fatale ulykker. Der er dog fortsat alt for mange ulykker og skader blandt vores leverandører, og vi vil fortsat arbejde sammen med dem for at forbedre det generelle sikkerhedsniveau i DONG Energy. Sikkerhed og trivsel for alle, der arbejder for DONG Energy, er fortsat en topprioritet for os.

Forberedelserne til den planlagte børsnotering af DONG Energy forløber planmæssigt, og aktionærerne og bestyrelsen arbejder fortsat hen imod en børsnotering af selskabet inden udgangen af 1. kvartal 2017.


Telefonkonference
I forbindelse med aflæggelse af delårsrapporten vil der blive afholdt en telefonkonference for investorer og analytikere onsdag 27. april 2016 kl. 10.30:

Danmark: +45 35 44 55 83
International: +44 203 194 0544

Telefonkonferencen kan følges live:
http://www.dongenergy.com/telekonference

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen:
http://www.dongenergy.com/praesentationer

Delårsrapporten kan downloades på:
http://www.dongenergy.com/delaarsrapporter


Yderligere information

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22


DONG Energy er en af de førende energivirksomheder i Nordeuropa og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere arbejder med at udvikle, opføre og drive havmølleparker; producere el og varme fra vores kraftværker; forsyne private kunder og erhvervskunder med energi dagligt samt at producere olie og gas. I 2015 omsatte koncernen for DKK 71 milliarder (EUR 9,5 mia.). For yderligere oplysninger se www.dongenergy.com