Delårsrapport for 1. kvartal 2014 - God start på året

Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2014.

• EBITDA udgjorde 6,3 mia. kr. i 1. kvartal 2014 mod 4,6 mia. kr. i 1. kvartal 2013. Stigningen i forhold til samme periode sidste år skyldtes en højere indtjening fra vindaktiviteterne, højere produktion i E&P, lavere omkostninger samt avance ved salg af 50% af DONG Energy’s ejerandel i den britiske havmøllepark London Array. De positive tendenser blev delvist modvirket af faldende indtjening i Thermal Power som følge af varmt og blæsende vejr og i Customers & Markets som følge af lavere gassalg og faldende gaspriser

• Resultat efter skat blev 1,6 mia. kr., hvilket var 1,1 mia. kr. højere end 1. kvartal 2013. Forbedringen skyldtes primært det højere EBITDA

• Pengestrømme fra driftsaktivitet steg til 4,5 mia. kr. fra 2,2 mia. kr. i 1. kvartal 2013. Forbedringen skyldtes primært den forbedrede driftsindtjening

• Bruttoinvesteringer udgjorde 3,8 mia. kr. og vedrørte primært offshore vindaktiviteter samt olie- og gasfelter

• Der blev gennemført frasalg for 6,2 mia. kr. i 1. kvartal 2014, primært ejerandelen af London Array

• Den rentebærende nettogæld faldt med 19,4 mia. kr. fra udgangen af 2013 til 6,4 mia. kr. ved udgangen af marts. Egenkapitaludvidelsen og frasalg bidrog med 18,9 mia. kr.

• Kapitalstrukturnøgletallet funds from operation (FFO) i forhold til justeret nettogæld (rullende 12 måneder) udgjorde 44% ved udgangen af 1. kvartal 2014 mod 23% for kalenderåret 2013. Forbedringen skyldtes højere EBITDA og den lave nettogæld ved udgangen af marts. Nettogælden vil dog stige igen i takt med de fortsatte investeringer i havmølleparker og olie- og gasfelter og dermed normalisere nøgletallet

• ROCE (rullende 12 måneder) udgjorde 2,0% mod -6,7% ved udgangen af 1. kvartal 2013. Hvis der justeres for nedskrivninger og for hensættelser til tabsgivende kontrakter, ville ROCE have udgjort 7,8% henholdsvis 0,7% i de to perioder.


Forventninger til 2014
Forventningerne fra årsrapporten for 2013 fastholdes:

• Business performance EBITDA for 2014 forventes at udgøre 15-17 mia. kr.

• Nettoinvesteringerne for perioden 2014-2015 forventes at udgøre omkring 30 mia. kr.

• Funds from operation (FFO) i forhold til justeret nettogæld forventes at udgøre omkring 25% i 2014.


Adm. direktør Henrik Poulsen:

”Implementeringen af vores strategi forløber planmæssigt. I første kvartal afsluttede vi den finansielle handlingsplan, som samlet har tilvejebragt 33 mia. kr. fra frasalg og tilførsel af frisk egenkapital. Det har markant reduceret vores gæld og skabt grundlaget for, at vi kan fortsætte vores vækstinvesteringer og udbygning af DONG Energy's stærke markedspositioner i Nordvesteuropa. Indtjeningen blev yderligere styrket med en stigning i EBITDA på 1,7 mia. kr. i forhold til første kvartal 2013. Forbedringen er drevet af højere produktion i E&P og Wind Power, lavere omkostninger og avance ved det delvise frasalg af London Array havmølleparken. Det er specielt tilfredsstillende at se de markante fremskridt i Wind Power, hvor vi i øjeblikket udbygger vores globale førerposition indenfor udvikling, opførelse og drift af havmølleparker. De positive tendenser blev delvist modvirket af fald i indtjeningen i Thermal Power og Customers & Markets ikke mindst drevet af varmt vejr i første kvartal.”

 
Telefonkonference
I forbindelse med aflæggelse af delårsrapporten vil der blive afholdt en telefonkonference for investorer og analytikere torsdag 1. maj 2014 kl. 11.00:

Danmark: +45 35 44 55 83
International: +44 203 194 0544


Telefonkonferencen kan følges live:
http://www.dongenergy.com/telekonference

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen:
http://www.dongenergy.com/praesentationer

Delårsrapporten kan downloades på:
http://www.dongenergy.com/delaarsrapporter

 

Yderligere information

Media Relations
Karsten Anker Petersen
99 55 96 62

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 97 69

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 73 mia. kr. (EUR 9,8 mia.) i 2013. For yderligere information, se www.dongenergy.com