Delårsrapport – 9 måneder 2013 – DONG Energy opjusterer forventningerne til 2013

Bestyrelsen for DONG Energy har i dag godkendt delårsrapporten for de første 9 måneder af 2013 med følgende hovedtal i forhold til de første 9 måneder af 2012:

  • EBITDA udgjorde 11,2 mia. kr. i de første 9 måneder af 2013 mod 6,6 mia. kr. i de første 9 måneder af 2012. Stigningen i forhold til samme periode sidste år skyldtes dels, at 2012 var negativt påvirket af hensættelser til tabsgivende kontrakter, dels en højere indtjening fra vindaktiviteterne samt lavere omkostninger i 2013
  • Resultat efter skat blev 0,1 mia. kr., hvilket var 2,5 mia. kr. højere end de første 9 måneder af 2012 drevet af det højere EBITDA. Resultatet i de første 9 måneder af 2013 var påvirket med netto -0,4 mia. kr. efter skat fra avance ved salg af virksomheder og nedskrivninger mod 0,1 mia. kr. i samme periode 2012. I 3. kvartal 2013 blev olie-/gasfelterne Oselvar og Ula nedskrevet med 0,4 mia. kr. efter skat
  • Pengestrømme fra driftsaktivitet steg til 6,5 mia. kr. fra 5,3 mia. kr. i de første 9 måneder af 2012. Dette skyldtes primært det højere EBITDA
  • Nettoinvesteringer blev reduceret med 3,9 mia. kr. til 7,0 mia. kr. i de første 9 måneder af 2013 drevet af de gennemførte frasalg. Bruttoinvesteringer udgjorde 16,6 mia. kr. og vedrørte primært udbygning af vindaktiviteter samt gas- og oliefelter, mens frasalg vedrørte det svenske vandkraftselskab Kraftgården (3,3 mia. kr.), den polske onshore vindforretning (1,8 mia. kr.), det norske gasfyrede kraftværk Mongstad (1,8 mia. kr.) samt salg af transmissionsaktiverne på London Array (2,0 mia. kr.)
  • Den rentebærende nettogæld faldt med 2,1 mia. kr. fra udgangen af 2012 til 29,9 mia. kr.

 

Forventninger til 2013 indtjening opjusteret
Forventningerne til EBITDA, nettoinvesteringer og kapitalstruktur er:

  • Business performance EBITDA for 2013 forventes at udgøre 13,5-14,5 mia. kr., hvilket er en opjustering på 0,5 mia. kr. i forhold til forventningen i koncernmeddelelsen udsendt den 6. juni 2013 omkring stigning i DONG Energy’s andel i gasfeltet Ormen Lange. Baggrunden for opjusteringen er de bedre resultater for årets første 9 måneder end tidligere forventet
  • Nettoinvesteringerne for 2013-2014 forventes at udgøre i niveauet 30 mia. kr. (uændret)
  • Den langsigtede målsætning om, at den justerede nettogæld højst må udgøre 2,5 gange EBITDA forventes nu opfyldt allerede ved udgangen af 2013 forudsat, at den forventede tilførsel af ny egenkapital på 11 mia. kr. gennemføres i år (koncernmeddelelsen den 2. oktober 2013). Den tidligere forventning var at opfylde målet ved udgangen af 2014.


Adm. direktør Henrik Poulsen:
”Resultatet for årets første 9 måneder understreger, at DONG Energy's performance og finansielle styrke udvikler sig i den rigtige retning. Indtjeningen (EBITDA) stiger væsentligt, mens gælden falder, hvilket har sikret en betydelig forbedring af koncernens finansielle nøgletal.

Den finansielle performance i alle fire forretningsområder har de seneste måneder således været bedre end tidligere forudsat, hvilket giver grundlag for en opjustering af vores forventninger til EBITDA for helåret med 0,5 mia. kr. til 13,5-14,5 mia. kr.

Samtidig udvikler koncernen sig positivt i henhold til den 2020-strategi, som blev meldt ud tidligere i år. Det strategiske fokus på at fastholde og udvikle DONG Energy's globale førerposition inden for havvind har ført til en fordobling af indtjeningen i Wind Power i 2013 drevet af færdiggørelsen af de to store vindparker London Array og Anholt. Der er yderligere tre vindparker under opførelse, to i UK og en i Tyskland, som forventes færdiggjort i løbet af 2014 og 2015. Udviklingen i Wind Power er samlet set meget tilfredsstillende.

Til trods for produktionsproblemer i 2. og 3. kvartal forventer vi at slutte helåret med en øget produktion af olie og gas i E&P drevet af DONG Energy's forøgede andel i Ormen Lange. Det vil bidrage til, at E&P endnu engang leverer et markant bidrag til koncernens samlede indtjening. Herudover har E&P et stærkt fokus på reparationen af Siri-platformen og udbygningen af de to store projekter Laggan-Tormore (UK) og Hejre (DK). 3. kvartal bød desværre også på en nedskrivning på 0,4 mia. kr. efter skat på de norske felter Oselvar og Ula. Produktionsbrøndene og produktionsegenskaberne på Oselvar har ikke udviklet sig som forventet, hvilket har ført til en nedjustering af reserveskønnet.

Den nyligt fusionerede enhed, Customers & Markets udvikler sig også efter planen. Der gøres bl.a. gode fremskridt i forhold til at styrke udviklingen i Markets-delen, som i 2012 løb ind i et betydeligt tab. Forventningen er fortsat at sidste års tab kan vendes til et break-even resultat i 2013.

I Thermal Power er der fokus på at effektivisere produktionen fra de termiske kraftværker og samtidig omstille en stadig større del af produktionen fra fossile brændstoffer til bæredygtig biomasse. Forretningsområdet leverer igen i 2013 et godt bidrag til koncernens EBITDA til trods for de vanskelige markedsvilkår.
 
Den finansielle handlingsplan, som blev meldt ud i februar 2013 implementeres fortsat planmæssigt. Der er solgt eller indgået aftale om frasalg af ikke-kerneaktiver for 9,3 mia. kr. i forhold til målsætningen på i alt 10 mia. kr. for 2013-2014, og der arbejdes stadig med et par mulige frasalg. Omkostningsreduktionerne er i niveauet 1,1 mia. kr. i forhold til 2012, hvilket understøtter vores forventning om at levere på det udmeldte mål på 1,2 mia. kr. Slutteligt kunne vi 2. oktober melde ud, at hovedbetingelserne for en tilførsel af 11 mia. kr. i egenkapital fra tre nye investorer, Goldman Sachs, ATP og PFA er på plads. Den endelige aftale forventes underskrevet inden udgangen af året.

En af koncernens top-prioriteter er sikkerhed. Vi har et stærkt fokus på, at ledelse, medarbejdere og leverandører i fællesskab bidrager til et sikkert arbejdsmiljø. Her har vi imidlertid ikke set den ønskede forbedring i 2013. Ulykkesfrekvensen lå efter 3. kvartal på 3,8 i forhold til 3,3 i 2012 og et mål for 2013 på 3,2. Arbejdet med at styrke sikkerheden må således skærpes yderligere, hvilket sker via en række indsatsområder.

Den tilfredsstillende resultatudvikling i DONG Energy kan alene tilskrives koncernens 6.500 medarbejdere, som hver eneste dag leverer en kompetent og engageret indsats.”


Telefonkonference
I forbindelse med aflæggelse af delårsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere onsdag 23. oktober 2013 kl. 11.00:
Danmark: +45 32 72 80 18
International: +44 145 255 5131

Telefonkonferencen kan følges live på følgende adresse: http://www.dongenergy.com/telekonference

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen på følgende adresse:
http://www.dongenergy.com/praesentationer

Delårsrapporten kan downloades på:
http://www.dongenergy.com/delaarsrapporter

 

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Karsten Anker Petersen
+45 99 55 96 62

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 97 69

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com