DONG Energy: Halvårsrapport for 1. halvår 2013 – Finansiel handlingsplan godt på vej

Bestyrelsen for DONG Energy har i dag godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2013 med følgende forventninger og hovedtal i forhold til 1. halvår 2012: 

  • EBITDA udgjorde 7,8 mia. kr. i 1. halvår 2013 mod 6,6 mia. kr. i 1. halvår 2012. Stigningen i forhold til samme periode sidste år skyldtes primært en højere indtjening fra vindaktiviteterne samt lavere omkostninger
  • Resultat efter skat blev 0,4 mia. kr., hvilket var 0,3 mia. kr. lavere end 1. halvår 2012. Resultatet i 1. halvår 2013 var påvirket med netto -0,2 mia. kr. efter skat fra avance ved salg af virksomheder og nedskrivninger mod 0,6 mia. kr. i samme periode 2012
  • Pengestrømme fra driftsaktivitet steg til 4,6 mia. kr. fra 2,9 mia. kr. i 1. halvår 2012. Dette skyldtes primært lavere pengebindinger i arbejdskapital samt det højere EBITDA
  • Nettoinvesteringer udgjorde 3,2 mia. kr. i 1. halvår 2013 mod 6,1 mia. kr. i samme periode året før. Bruttoinvesteringer udgjorde 8,4 mia. kr. og vedrørte primært udbygning af vindaktiviteter samt gas- og oliefelter, mens frasalg vedrørte det svenske vandkraftselskab Kraftgården (3,3 mia. kr.) og den polske onshore vindforretning (1,8 mia. kr.)
  • Den rentebærende nettogæld faldt med 0,5 mia. kr. fra udgangen af 2012 til 31,4 mia. kr.


Som led i DONG Energy's 2020-strategi, der blev præsenteret den 27. februar i år, blev der igangsat en række tiltag for at forenkle og effektivisere strukturer og processer med henblik på at styrke virksomhedens konkurrenceevne. Det arbejde er nu afsluttet og indebærer, at 350-400 stillinger nedlægges. Tiltagene forventes at reducere omkostningerne med 0,3 mia. kr. i 2014.


Adm. direktør Henrik Poulsen:

”Resultatet for første halvår er et godt skridt i den rigtige retning for DONG Energy. Koncernens indtjening (EBITDA) stiger med 18% i forhold til første halvår af 2012. Fremgangen er primært drevet af indtjening fra de nye offshore vindparker Anholt (DK) og London Array (UK) samt omkostningsreduktioner.

Samtidig er koncernens forhold imellem gæld og indtjening forbedret siden udgangen af 2012 som resultat af den styrkede indtjening og et mindre fald i DONG Energy's nettogæld. Udviklingen i nettogæld skyldtes frasalg af ikke-kerneaktiver i første halvår og væsentligt forbedrede pengestrømme fra driften.

Resultat efter skat for første halvår var påvirket negativt af nedskrivninger på det gasfyrede kraftværk Enecogen i Holland og på felterne i Siri-området i Danmark på henholdsvis 1,0 mia. kr. og 0,9 mia. kr.

Verdens største vindpark, London Array (630 MW), blev officielt indviet 4. juli og Danmarks største vindpark, Anholt (400 MW), vil blive officielt indviet i starten af september. Med den succesfulde færdiggørelse af disse to vindparker har DONG Energy understreget sin position som globalt førende inden for offshore vind. Indtjeningen i Wind Power steg med 0,9 mia. kr. i første halvår.

En anden væsentlig og positiv milepæl i første halvår har været redetermineringen af det store norske gasfelt Ormen Lange, som resulterede i en stigning i DONG Energy's ejerandel fra 10,3% til 14,0%. Et resultat som naturligvis vil have en positiv indvirkning på koncernens indtjening.

I andet kvartal 2013 oplevede Exploration & Production et fald i olie- og gasproduktionen på grund af tekniske problemer, der påvirker felterne Alve/Marulk og Trym. Endvidere er det, som følge af fundet af en ny revne i Siri-platformens undersøiske struktur, endnu usikkert, hvornår produktionen i Siri-området vil kunne genoptages.

Vi har i første halvår gennemført en række tiltag for at forenkle og effektivisere koncernens struktur og processer. Herunder blandt andet sammenlægningen af to tidligere forretningsområder til et nyt og bedre integreret set-up for vores samlede aktiviteter inden for køb og salg af gas og el.

Forandringerne vil også føre til en reduktion i antallet af ansatte i DONG Energy. Over de kommende uger vil der blive nedlagt 350-400 stillinger i koncernen. En vanskelig, men desværre også nødvendig, proces for at styrke DONG Energy's konkurrenceevne i en energisektor, som går igennem en omfattende og udfordrende omstilling af både energisystemer og forretningsgrundlag.

Selvom vi har taget solide skridt i den rigtige retning, har vi stadig et stort stykke arbejde foran os i DONG Energy. Vores indtjening og afkast på den investerede kapital skal styrkes yderligere for at kunne understøtte den videre vækst og omstilling af DONG Energy. Der vil fremadrettet således fortsat være et skarpt fokus på at implementere den finansielle handlingsplan og vores 2020-strategi.”


Forventninger
Forventningerne er uændrede i forhold til koncernmeddelelsen udsendt den 6. juni 2013 omkring stigning i DONG Energy’s andel i gasfeltet Ormen Lange: 

  • Business performance EBITDA for 2013 forventes at udgøre 13-14 mia. kr.
  • Nettoinvesteringerne for 2013-2014 forventes at udgøre i niveauet 30 mia. kr.
  • Nøgletallet justeret nettogæld / EBITDA forventes nedbragt til omkring 2,5 ved udgangen af 2014.

I forbindelse med aflæggelse af halvårsrapporten vil der blive afholdt en telefonkonference for investorer og analytikere 20. august 2013 kl. 11.00:

Danmark: +45 32 72 80 18
International: +44 145 255 5131
 

Telefonkonferencen kan følges live på følgende adresse:
http://www.dongenergy.com/telekonference

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen på følgende adresse:
http://www.dongenergy.com/praesentationer

Halvårsrapporten kan downloades på:
http://www.dongenergy.com/delaarsrapporter


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Karsten Anker Petersen
+45 99 55 96 62


Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 97 69

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger knap 7.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com