Sammenlægning godkendt af Europa-Kommissionen

14.03.2006 Europa-Kommissionen har i dag godkendt sammenlægningen af energiselskaberne DONG, Energi E2, Elsam, Nesa, Frederiksberg Forsyning og Københavns Energi (el-delen). Europa-Kommissionen udtrykte i første omgang bekymringer ved sammenlægningen på både el- og gasområdet. Efter næsten et års grundig analyse af den danske energisektor, hvor Kommissionen har stillet ca. 1000 spørgsmål og modtaget 380 ringbind med materiale vedrørende de seks selskaber, har Kommissionen konstateret, at konkurrencen på elmarkedet er sikret med DONGs aftale med den svenske energikoncern Vattenfall. DONG indgik den 1. juni 2005 en aftale om salg af kraftværks- og vindaktiviteter til Vattenfall, svarende til ca. 2.400 MW, herunder Nordjyllandsværket, Amagerværket og Fynsværket. Til gengæld overdrager Vattenfall deres ejerandel på ca. 35% i Elsam samt deres 40 procents andel af Avedøre 2 til DONG. Kommissionen har dog fastholdt visse bekymringer for så vidt angår gasmarkedet. For at imødekomme disse bekymringer har DONG tilbudt følgende konkurrencesikrende tilsagn, som Kommissionen har accepteret: Et gas release program, der betyder, at DONG over de næste seks år vil auktionere 400 mio. m3 gas årligt svarende til 10 procent af det samlede årlige danske forbrug. Dette vil sikre et likvidt gasmarked i Danmark, uanset om Elsam og Energi E2 fjernes fra markedet som potentielle grossister. Frasalg af DONGs gaslager i Lille Torup i Jylland, hvilket svarer til godt halvdelen af DONGs lagerkapacitet. Salget af gaslageret skal ske til markedspris. DONG beholder gaslageret i Stenlille, hvilket vil sikre to uafhængige lagerudbydere i Danmark. De ovennævnte tilsagn forventes ikke at have nogen væsentlig indflydelse på de tidligere udmeldte forventninger til året 2006. For de efterfølgende år kan tilsagnene påvirke de finansielle resultater negativt, afhængig af auktionernes udfald. "Vi glæder os over, at vi med Europa-Kommissionens godkendelse nu kan komme i gang med at opbygge det nye danske energiselskab. Det har været en fair, men også meget omfattende og tidskrævende undersøgelse, hvor vi har måttet afhænde betydelige aktiver. Den grundige undersøgelse har til gengæld skabt et solidt fundament for opbygningen af det nye selskab, og vi ser frem til nu at kunne føre sammenlægningen ud i livet," siger administrerende direktør Anders Eldrup. For yderligere kommentarer kontakt: Pressechef Louise Münter på tlf. nr. 6155 8771 Chef for Investor Relations Michael Steen-Knudsen på tlf. nr. 4517 1556