Et Europa, der kører på grøn energi

Nordsøregionen kan vise vejen

 Download

Læs whitepaper online

Europa råder over en af verdens bedste havvindressourcer i Nordsøregionen. Her er vindhastigheden høj, relativt konstant, og vanddybderne er små, hvilket giver gode forhold for fundamenter, der er fastgjort til havbunden.

 

Nordsøregionen kan vise vejen

I årtier har Nordsøen forsynet Europa med olie og gas. Det gjorde os mindre afhængige af at importere olie og skabte arbejdspladser og økonomisk vækst. Denne æra synger på sidste vers. Men Nordsøregionen kan fortsat være Europas energiknudepunkt, nu er det bare grøn energi, der bliver produceret.

I 2017 viste en undersøgelse af pladsudnyttelse, teknologiomkostninger samt havbunds- og vindforhold i Nordsøregionen, at i 2030 vil havvind i Nordsøregionen potentielt kunne levere ca. 80 % af Europas nuværende elforbrug til en maksimal omkostning på EUR 65 pr. MWh. Det vil alt i alt betyde, at der skal installeres 607 GW havvind i Nordsøregionen, heraf ca. en syvendedel i Østersøen, to syvendedele i Atlanterhavet og resten i Nordsøen. Det er det mest økonomiske og realistiske. I dag udnytter vi mindre end 4 % af dette potentiale.

Selvom energisammensætningen langsomt ændres, er en stor del af Europas elproduktion stadig afhængig af kul. Kul, gas og atomkraft udgør i dag henholdsvis 23, 23 og 22 % af den europæiske elproduktion. Med de nuværende politikker vil det være faldet til 14, 18 og 22 % i 2030. Hvis Europa skal have en chance for at nå sine nuværende mål for CO2-udledning, skal mange kul- eller brunkulsfyrede kraftværker erstattes med vedvarende energi.

Havvind kan erstatte en stor del af den kulbaserede produktion. Faktisk kan det samlede potentiale for økonomisk bæredygtig vindenergi i Nordsøregionen levere energi svarende til to gange den maksimale produktion fra alle eksisterende kulfyrede kraftværker i Europa. Hvor meget af det potentiale, vi kan realisere, afhænger i sidste ende af transmissionsnettet, de lovgivningsmæssige rammer og markedsforholdene. Ligesom for solenergi og landvind er der brug for et elnet til at transportere strømmen fra havvind til forbrugere over hele kontinentet. Ikke desto mindre er potentialet for havvind enormt.

 

Drømmen er blevet til virkelighed

Siden 2007 har Europa forfulgt sit erklærede mål om at omstille sig til en lavemissionsøkonomi. EU’s udledning af drivhusgasser skulle reduceres med 80-95 % inden 2050 i forhold til 1990-niveau. Paris-aftalen kræver endnu mere ambitiøse mål.

Forandringerne er på vej. Andelen af grøn energi i Europa steg fra 11 % i 2007 til 17 % i 2016. Denne udvikling er primært drevet af ændringer i den europæiske energisektor. I 2016 var 86 % af den nye produktionskapacitet, der blev installeret i Europa, vedvarende.

Alligevel sker CO2-reduktionen ikke hurtigt nok i energisektoren. I 2016 kom næsten halvdelen af den europæiske energiproduktion eksempelvis fra fossile anlæg. Inden for andre sektorer som transport, industri og bygninger, der udgør henholdsvis 34, 18 og 16 % af Europas samlede CO2-udledning fra energi, går det endnu langsommere. Med det nuværende tempo vil det være vanskeligt at nå EU’s mål for reduktion af CO2-udledning i 2050.

Men i de senere år er der sket noget fantastisk i Europa, der har betydning for hele verden: Nyopført grøn energi er blevet billigere end nyopført sort energi. For første gang i historien kan elproduktion i kraftværksskala fra vind- og solenergi udkonkurrere kul og naturgas i rigtig mange europæiske lande.

Vind- og solenergi er blevet billigere på grund af den store udbygning og på grund af, at der har været en periode med stort politisk pres for at fremme vedvarende energi. Regeringernes mål for vedvarende energi og den økonomiske støtte har givet udbygningsambitionerne den nødvendige form og klarhed. Derfor har den grønne energibranche taget udfordringen op om at investere, nytænke og reducere omkostningerne.

Det gælder også for havvind; en teknologi, der indtil for få år siden var stort set ukendt, eller som politikere og offentligheden betragtede som værende usædvanlig og meget dyr.

Men de hidtil usete besparelser, der nu er opnået, har fuldstændig ændret billedet. I 2012 lovede branchen at reducere prisen på at bygge havvindmølleparker til under EUR 100 pr. MWh inden 2020. Det mål blev nået og overgået før tid. På bare seks år faldt ’cost of energy’ faktisk til EUR 65 pr. MWh.

 

Relateret indhold

Sådan holder vi os under 1,5 °C

Læs mere