Vores bæredygtighedsstrategi

Handling i dag. Påvirkning i morgen.

Vores bæredygtighedsrapport 2017

Læs mere om vores bæredygtighedsstrategi

Klimaforandringer er en af de største udfordringer for livet på jorden. Derfor skal vi ændre den måde, vi forsyner verden med energi på – fra sort til grøn. Vi vil skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi.
 
Vi agter at efterleve vores vision og samtidig respektere miljøet og samfundet samt de økonomiske strukturer, som er grundlæggende for vores liv. Vi forpligter os til at drive virksomhed på en måde, der fremmer FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. FN's verdensmål er udtryk for global enighed om samfundets største udfordringer frem mod 2030.
 
Vi har 20 bæredygtighedsprogrammer, og via vores programmer iværksætter vi konkrete tiltag for at bidrage til verdensmålene.
Vores bæredygtighedsstrategi afspejler vores engagement og gør det håndgribeligt.


Vores tre prioriteter:

En verden, der udelukkende kører på grøn energi

Gennem vores løsninger er vi med til at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Det er vores vision og vigtigste bidrag til samfundet.

Vi gør bæredygtig vækst mulig

Vi arbejder med samfundsmæssige udfordringer for at bane vejen for fortsat vækst i vores portefølje af grøn energi. Her gør vi det klart, hvad vi skal gøre for at vokse bæredygtigt og støtte udviklingen hen mod en verden, der udelukkende kører på grøn energi.

Vores forretningsintegritet

Vi opretholder høje etiske standarder i vores virksomhed ved at være ansvarlige og gennemsigtige, respektere menneskerettigheder og have en solid virksomhedsledelse. Her vil vi vise, at vi driver en ansvarlig virksomhed med høj integritet.

Vores vision i tal

Vores vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi, rækker langt ud over vores egen virksomhed. Den kræver et skift i den måde, vi alle bruger energi på. Det er en udfordring for energisystemet. Vi har ikke alle svarene på, hvordan vi kan skabe en verden med 100 % grøn energi. Men vi har sat kursen for, hvordan vi som virksomhed kan yde vores bidrag. 

Bæredygtighedstemaer og menneskerettigheder


For at sikre, at vi opretholder en god bæredygtighedspraksis og medvirker til at bevare et sikkert, retfærdigt og fair samfund, er vi regelmæssigt i dialog med vores interessenter. 

Vi formaliserer oplysningerne fra vores dialog med interessenterne i to konkrete projekter: en væsentlighedsvurdering og en risikoscreening for menneskerettigheder. 

Ud fra disse definerer vi en række væsentlige bæredygtighedstemaer og potentielle negative indvirkninger på menneskerettighederne, som det efter vores og vores interessenters vurdering er vigtigt at adressere. Vi har bæredygtighedsprogrammer for alle væsentlige temaer, og vi tilføjer menneskerettighedskomponenter til relevante programmer for løbende at styrke vores praksis vedrørende menneskerettigheder.
  • Bæredygtighedstemaer
  • Menneskerettigheder
  • . . .
Vores årlige væsentlighedsvurdering er baseret på vores dialog med investorer, myndigheder og beslutningstagere, civilsamfundet, kunder, forretningspartnere og medarbejdere. Vi deltager i bilaterale møder, arrangerer rundbordsdrøftelser og mødes ved konferencer.

Hvert år samler vi de input, vi får, i en væsentlighedsvurdering, hvor vi identificerer bæredygtighedstemaer, som er væsentlige for vores virksomhed. Vi rangordner de forskellige temaer alt efter deres betydning for interessenter og Ørsted. I år har vi placeret dem i en af de tre prioriteter i vores bæredygtighedsstrategi. Ved at samle temaer, der ligner hinanden, kan vi bedre sammenligne deres relative betydning.

 

En verden der udelukkende kører på grøn energi

Temaer
Klimaforandringer
Opførelse af grøn energi
Integration af grøn energi
Energieffektiviet

 

Vi gør bæredygtig vækst mulig

Temaer
Bæredygtig biomasse
Påvirkning af lokalsamfundet og lokalt engagement
Talentudvikling
Mangfoldighed
Påvirkning af biodiversitet
Affalds- og ressourcehåndtering

 

 

Vores forretningsintegritet

Temaer
Sikkerhed og trivsel
Påvirkning af leverandørkæde og forrentningspartner adfærd
Cyberangreb
Forretningsetik
Kundetilfredshed
Skattepraksis
Databeskyttelse

 

For at forstå vores risici i forbindelse med menneskerettigheder har vi gennemført 15 interviews med Ørsted-medarbejdere, der står i spidsen for arbejde, som er direkte eller indirekte forbundet med grupper af vores rettighedshavere – medarbejdere, kunder, lokalsamfundet og forretningspartnere. Under samtalerne vurderede vi, hvordan vores aktiviteter potentielt kan have negative virkninger for rettighedshaverne. Vurderingen omfattede også vores kapacitet til at identificere potentielle risikoområder og aktuelle afbødningsstrategier til at imødegå dem.

Screeningen viste, at vi styrer vores væsentligste menneskerettighedsrisici godt, og at vi primært er aktive under forhold, hvor risikoen er lav. Men nye markeder indebærer nye fokusområder i relation til menneskerettighederne. Leverandører er fortsat et primært fokusområde for os. Men vi kan forbedre vores virksomhedsledelse ved at øge bevidstheden om menneskerettigheder på centrale forretningsområder, navnlig på de markeder, hvor risikoen er større. 

Screeningen viser, hvor vi potentielt kan have en negativ indvirkning på menneskerettighederne. Se side 25 i vores bæredygtighedsrapport 2017 for at få en oversigt over resultatet