Få et overblik over vores finansieringsstrategi

Ørsted fungerer som holdingselskab, mens alle primære forretningsaktiviteter foregår gennem vores datterselskaber. Vores finansieringsstrategi er at koncentrere koncernens lånoptagelse på moderselskabsniveau for at forenkle vores gældsprofil og undgå efterstillede krav i underliggende datterselskaber.

Klik på de tre søjler, som udgør vores strategi:

Finansiering af 
langfristede aktiver

Vi finansierer primært vores langfristede aktiver gennem pengestrømme fra driften og udstedelse af gældsinstrumenter, f.eks. obligationer på euromarkederne. Vi planlægger at supplere dette med andre konkurrencedygtige finansieringsaftaler med banker, multilaterale institutioner, danske realkreditinstitutter og andre långivere og investorer. Som led i vores finansieringsstrategi og for at sikre fleksibel og effektiv adgang til finansiering har vi etableret et gældsudstedelsesprogram. Vi har også sikret os kreditfaciliteter, som giver os adgang til reservelikviditet.

Likviditet og gældsstyring

Vi styrer vores likviditet og gældsprofil gennem forskellige politikker. Vi fokuserer på at minimere risikoen ved refinansiering ved at sprede vores finansieringskilder over tid og sikre os adgang til likvide beholdninger og uudnyttede faste kreditfaciliteter. Vi sigter generelt mod at minimere koncernens likviditet og nettogæld ved at henlægge overskydende likviditet i datterselskaber til moderselskabet Ørsted A/S.

Risikostyring

Formålet med koncernens risikostyring er løbende at identificere, vurdere og håndtere økonomiske og andre risici og nedbringe dem til et acceptabelt niveau. Styring af markedsrisici – primært priserne på olie, gas og el samt valuta- og renterisici – er baseret på koncernens ønske om stabile og robuste resultater, som kan beskytte værdien af vores aktiver og mindske volatiliteten for korte til mellemlange pengestrømme.

Finansiering af 
langfristede aktiver

Likviditet og gældsstyring

Risikostyring

 

Grønne obligationer

I Ørsted har vi besluttet, at al vores fremtidige finansiering vil være i et grønt format.