Kapitalmarkedsopdatering: Ørsted fremlægger opdateret forretningsplan efter omfattende porteføljegennemgang – Thomas Thune Andersen træder tilbage som bestyrelsesleder på den kommende generalforsamling

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt en forretningsplan med en ambition om en installeret kapacitet på 35-38 GW inden udgangen af 2030 og opdaterede finansielle mål efter at have afsluttet en omfattende gennemgang af sin portefølje. Den opdaterede ambition og de opdaterede finansielle mål, som Ørsted offentliggør i dag, understreger, at Ørsted til trods for sine udfordringer i 2023 fortsat er en global leder inden for havvind med en ambition om at levere en attraktiv vækst og et attraktivt afkast frem mod 2030.

På trods af en stærk underliggende fremgang var 2023 et år med betydelige udfordringer for Ørsted, da selskabet foretog betydelige nedskrivninger af sine amerikanske havvindprojekter, hvilket medførte meromkostninger forbundet med opsigelse af kontrakter og påvirkede Ørsteds prognoser for sine kreditnøgletal (FFO/justeret nettogæld) negativt.

Som reaktion herpå er Ørsted i gang med at implementere foranstaltninger, der skal sikre en robust balance, som kan understøtte langsigtet vækst og en robust kapitalstruktur frem mod 2030. På baggrund af erfaringerne fra sine havvindprojekter i USA har Ørsted også gennemført en omfattende gennemgang af sin projektportefølje og igangsat tiltag for at reducere risici.

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, siger:
"Vi har prioriteret projekter i vores portefølje og er i gang med at gennemføre betydelige ændringer i vores forretning, herunder ved at revidere vores forretningsmodel for at reducere risici. Vi fremlægger nu en robust forretningsplan, og med vedholdende fokus på værdiskabelse planlægger vi at mere end fordoble vores nuværende installerede kapacitet af vedvarende energi inden udgangen af 2030."

Gennemgang af risiko og portefølje
Der bliver ikke ændret på Ørsteds grundlæggende strategiske valg vedrørende teknologier og regioner, og det er stadig Ørsteds ambition at være verdensførende inden for havvind og en regional aktør inden for vedvarende energi på land og P2X i Europa og USA. Ørsted har dog revurderet sin portefølje for at prioritere vækstmuligheder med det største potentiale for værdiskabelse og lavere risici.

Ørsted er i gang med at implementere erfaringerne fra sine havvindprojekter i USA i sin forretningsmodel for at reducere risici i forbindelse med udvikling og gennemførelse af projekter. Der fokuseres især på planlægning ved uforudsete hændelser, tilsyn med leverandører, inflationsbeskyttelse, grundig gennemgang af forpligtelser før endelig investeringsbeslutning, større fleksibilitet i forhold til projekttidsplaner og idriftsættelsesdatoer samt projektledelse og -gennemgang.

Som tidligere offentliggjort har Ørsted besluttet ikke at gå videre med udviklingen af havvindprojekterne Ocean Wind 1 og Ocean Wind 2 i den form, hvori de blev tildelt af New Jerseys tilsynsmyndighed, Board of Public Utilities. Ørsted har også besluttet at repositionere havvindmølleprojektet Skipjack Wind i USA og vil primært fokusere sin portefølje inden for havvind i USA ud for den nordøstatlantiske kyst. For at reducere sine udviklingsomkostninger og øge sit strategiske markedsfokus yderligere vil Ørsted træde ud af flere havvindmarkeder (herunder Norge, Spanien og Portugal) og nedprioritere sine udviklingsaktiviteter i Japan, og selskabet planlægger også en mere fokuseret udvikling inden for flydende havvind og P2X.

Annullering af projekter og delvis udskydelse af anlægsinvesteringer på tværs af porteføljen vil medføre en reduktion i anlægsinvesteringerne på ca. 35 mia. kr. i perioden 2024-2026 sammenlignet med de tal, der blev præsenteret på kapitalmarkedsdagen i juni 2023.

Som følge af gennemgangen af porteføljen mener Ørsted, at selskabet nu har en mere robust portefølje af projekter, og selskabet har endvidere ændret fokus for sin havvindstrategi i USA. Ændringerne i porteføljen vil medføre en reduktion på ca. 3 mia. kr. i udviklingsomkostningerne i perioden 2024-2026 sammenlignet med de tal, der blev præsenteret på kapitalmarkedsdagen i juni 2023.

En robust balance
Ud over at reducere anlægsinvesteringerne og projektudviklingsomkostningerne har Ørsted besluttet ikke at udbetale udbytte for regnskabsårene 2023-2025.

Derudover vil Ørsted accelerere sit frasalgsprogram. Delvise frasalg og frasalg forventes at bidrage med et provenu på ca. 115 mia. kr. frem mod 2030, hvoraf ca. 70-80 mia. kr. forventes i 2024-2026.

Derudover vil Ørsted igangsætte tiltag, der skal gøre organisationen mere strømlinet og effektiv, og selskabet har sat sig som mål at reducere sine faste omkostninger med 1 mia. kr. i 2026 i forhold til 2023 set på et sammenligneligt grundlag. Dette vil medføre en nedlæggelse af 600-800 stillinger globalt. Det er ikke alle stillingsnedlæggelser, der resulterer i afskedigelser, men der vil ske afskedigelser i løbet af 2024, og i dag offentliggør Ørsted, at man afskediger ca. 250 medarbejdere globalt inden for de kommende måneder.

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, siger:
"For at forbedre vores konkurrenceevne samt sikre værdiskabelse og vores evne til at tiltrække kapital til udbygningen af vedvarende energi vil vi gøre Ørsted til et mere effektivt og strømlinet selskab. Dette omfatter blandt andet en nedlæggelse af stillinger. Vi vil gøre vores yderste for at gennemføre dette på en fair og respektfuld måde."

Opdatering af strategisk ambition, finansielle mål og finansielle politikker
Som følge af den forretningsplan, som bestyrelsen har godkendt, har Ørsted opdateret sin ambition for installeret kapacitet fra ca. 50 GW vedvarende energi inden udgangen af 2030 til 35-38 GW, hvilket er mere end en fordobling af den nuværende installerede kapacitet på 15,7 GW. Inden udgangen af 2026 forventer Ørsted at have en installeret kapacitet på ca. 23 GW.

Ørsted har også opdateret sine finansielle mål for 2024-2030 og sine finansielle politikker, så de afspejler den nye strategiske ambition for installeret kapacitet inden udgangen af 2030 (mål udmeldt i juni 2023 angivet i parentes):

  • Ørsted fastholder sit mål om et spænd på 150-300 basispoint mellem det ikke-gearede afkast (IRR) hen over den fulde livscyklus, inklusive udviklings- og overheadomkostninger, og de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC), når vi byder i udbud eller træffer endelige investeringsbeslutninger, hvad end der måtte komme først.
  • Ørsted forventer, at EBITDA (ekskl. nye partnerskaber) vil stige til ca. 39-43 mia. kr. i 2030, hvilket svarer til en årlig vækst (CAGR) på 8 % i perioden 2023-2030 (tidligere 50-55 mia. kr. i 2030, hvilket svarede til en forventet årlig stigning på 13-14 %).
  • Ørsted forventer at opnå et afkast af investeret kapital (ROCE) på gennemsnitligt ca. 14 % i perioden 2024-2030 (tidligere ca. 14 % i gennemsnit i perioden 2023-2030).
  • Ørsted har en målsætning om en solid og attraktiv kreditværdighed med et forhold mellem FFO og NIBD på over 30 % (tidligere en FFO/NIBD på over 25 %).
  • Ørsted har besluttet ikke at udbetale udbytte for regnskabsårene 2023, 2024 og 2025. Herefter er det målsætningen at genoptage udbyttebetalingerne fra regnskabsåret 2026.

Ørsted planlægger at investere 270 mia. kr. i perioden 2024-2030, hvoraf selskabet forventer at investere ca. 130 mia. kr. inden udgangen af 2026.

Forretningsplanen er fuldt finansieret uden behov for at rejse yderligere egenkapital. Den er finansieret via en kombination af pengestrømme fra driften, partnerskaber og frasalg, skatterabatter samt udstedelse af gæld og hybridobligationer.

Ørsted vil fortsat arbejde på at sikre en bæredygtig udbygning, der skaber en positiv indvirkning på naturen og samfundet, og som spænder over mere end blot at gøre energisystemerne CO2-neutrale. Ørsted har i samarbejde med sine leverandører gjort en stor indsats for at reducere CO2-udledningen i hele forsyningskæden og er godt på vej til at nå sine videnskabeligt baserede mål om at reducere sin CO2-udledning med 98 % (scope 1 og 2) i 2025 og opnå en nettoudledning på nul for hele værdikæden i 2040.

Thomas Thune Andersen træder tilbage som bestyrelsesleder
Efter godkendelsen af ovennævnte forretningsplan har bestyrelsesleder Thomas Thune Andersen i dag meddelt bestyrelsen, at han har besluttet at træde tilbage som bestyrelsesleder på den kommende ordinære generalforsamling den 5. marts 2024.

Thomas Thune Andersen, bestyrelsesleder for Ørsted A/S, siger:
"2023 var et udfordrende år for Ørsted. Vi har lært af udfordringerne og fremlægger i dag en robust forretningsplan med reviderede strategiske vækstambitioner for 2030. Planen er udviklet i tæt samarbejde mellem koncernledelsen og bestyrelsen, og vi er overbeviste om, at det er en robust plan, der kan sikre vores fortsatte langsigtede vækst."

Thomas Thune Andersen fortsætter:
"Jeg har haft den fornøjelse og det privilegium at være bestyrelsesleder for Ørsted de seneste ti år, hvor virksomheden DONG Energy skiftede navn til Ørsted og omstillede sig til at være et af verdens førende vedvarende energiselskaber. Vi har nu en ny plan, der vil mere end fordoble Ørsteds kapacitet inden udgangen af dette årti og indfri vores fortsatte ambition om at være verdens førende grønne energiselskab. Nu da planen er på plads, og vi går en ny tid i møde, er det et passende tidspunkt for mig at træde tilbage og overlade opgaven med at gennemføre planen til en ny bestyrelsesleder.”

Som følge af Thomas Thune Andersens beslutning om at træde tilbage som bestyrelsesleder vil bestyrelsen så snart som muligt komme med en indstilling om valg af ny bestyrelsesleder på den ordinære generalforsamling den 5. marts 2024.

Opdatering for investorer og analytikere
I forbindelse med offentliggørelsen vil Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, og Rasmus Errboe, midlertidig koncernøkonomidirektør i Ørsted, præsentere årsresultatet og give en kapitalmarkedsopdatering den 7. februar kl. 13.00.

Præsentationen kan følges live via webcast ved at klikke her: Ørsted full-year results 2023 and Capital Markets Update (getvisualtv.net)

Præsentationsmaterialet (på engelsk) vil være tilgængeligt før kapitalmarkedsopdateringen på Investors | Ørsted (orsted.com)

Telepressemøde
Der vil blive afholdt et telepressemøde for journalister onsdag den 7. februar 2024 kl. 9.00, hvor der vil være mulighed for at høre mere og stille spørgsmål om kapitalmarkedsopdateringen og årsresultatet for 2023.

Telefonnumre til telepressemødet:

Danmark: 89 87 50 45
Storbritannien: +44 20 3936 2999
Adgangskode: 421285

Tilmeld dig her, hvis du ønsker at deltage i telepressemødet: NetRoadshow

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Global Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

Ansvarsfraskrivelse
Denne koncernmeddelelse indeholder visse udsagn om fremtidige forhold, herunder om Ørsteds ambition, kort- og langsigtede resultater og mål samt selskabets finansielle politikker.

Udsagn heri, ud over historiske fakta, om Ørsteds fremtidige resultater for driften, finansielle forhold, pengestrømme, forretningsstrategi, ambitioner, planer og fremtidige målsætninger er udsagn om fremtidige forhold. Ord som 'mål', 'mener', 'forventer', 'har til hensigt', 'agter', 'planlægger', 'søger', 'vil', 'kan', 'bør', 'forudser', 'fortsætter', 'forudsiger' eller variationer af disse ord samt andre udsagn om forhold, der ikke er historiske fakta eller angår fremtidige begivenheder eller muligheder, udgør udsagn om fremtidige forhold. Disse udsagn om fremtidige forhold er baseret på aktuelle synspunkter om fremtidige begivenheder og finansielle resultater. Disse udsagn er af natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer kan bevirke, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra Ørsteds nuværende forventninger. Eksempler på sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, ændringer i temperatur, vindforhold, wake- og blockage-effekter, nedbørsmængder, udviklingen på olie-, gas-, el-, kul-, CO2-, valuta- og rentemarkederne, evnen til at sikre regnskabsmæssig sikring, inflationsrater, ændringer i lovgivning, forskrifter eller standarder, genforhandling af kontrakter, ændringer i konkurrencesituationen på Ørsteds markeder, forsyningssikkerheden, markedsvolatilitet og nedbrud som følge af geopolitiske spændinger. Som følge heraf frarådes investorerne at forlade sig på disse udsagn om fremtidige forhold.

Læs mere om risiciene i Ørsteds seneste årsrapport, der er tilgængelig på www.orsted.com. Medmindre loven kræver det, er Ørsted ikke forpligtet til at opdatere eller revidere et eventuelt udsagn om fremtidige forhold efter offentliggørelsen af denne koncernmeddelelse, hvad enten det skyldes nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre omstændigheder.

Vedhæftninger