Ørsted bliver verdens første energiselskab til at udstede blå obligationer

I dag på World Ocean Day har Ørsted som verdens første energiselskab udstedt blå obligationer. Den femårige blå obligation på 100 mio. euro er udstedt som en privatplacering i overensstemmelse med IFC's kriterier for projekter, der kan finansieres gennem blå obligationer (Blue Finance Guidelines). Nettoprovenuet fra udstedelsen vil blive allokeret til investeringer i biodiversiteten i havet i overensstemmelse med Ørsteds ambition for 2030 om at opnå en netto-positiv biodiversitetspåvirkning samt i bæredygtig søfart.

Ørsted er stolt over at være det første energiselskab i verden, der udsteder blå obligationer. Obligationen er på 100 mio. euro, har en fast rente på 3,625 % og udløber i 2028. Blå obligationer bidrager til at diversificere og udbygge markedet for finansiering af bæredygtige havområder, hvilket er afgørende for at fremme havets sundhed. Blå obligationer, der blev introduceret i 2018, har til formål at finansiere havbaserede projekter, der har positive miljømæssige, økonomiske og klimamæssige fordele.

De midler, som Ørsted har rejst, vil finansiere initiativer, der er rettet specifikt mod biodiversitet i havet og bæredygtig søfart. I den første kategori vil Ørsted investere yderligere i tiltag, der skal beskytte og genoprette biodiversiteten i havet og kystområderne, samt i innovation for at finde nye og bedre måder at gøre dette på i stor skala. I forhold til bæredygtig søfart vil selskabet gå forrest, når det kommer til at udvikle grønne brændstoffer til søfarten, så CO2-udledningen fra havgående fartøjer kan reduceres.

Sanda Ojiambo, FN's vicegeneralsekretær og direktør for FN's Global Compact, mener, at blå obligationer spiller en væsentlig rolle i forhold til at innovere og skalere de løsninger, der er nødvendige for at opbygge en mere bæredygtig havøkonomi. Hun udtaler:

"En velfungerende og bæredygtig havøkonomi rummer mange af de løsninger, der er nødvendige for at håndtere nutidens klima- og biodiversitetskrise. Investeringer i naturpositive løsninger inden for havvind er med til at opbygge det harmoniske forhold, som vi har brug for mellem naturen og erhvervslivet for at sikre sunde og modstandsdygtige økosystemer."

Hun fortsætter: "For at finansiere disse havbaserede løsninger i stor skala og nå de mål, der er fastsat i verdensmål 14, er vi nødt til at investere mere i en bæredygtig havøkonomi. Blå obligationer, som fx Ørsteds, der er udstedt af det private erhvervsliv, er vigtige værktøjer til at bidrage med vigtig finansiering af projekter, der har til formål at håndtere den brede palet af miljømæssige og sociale problemstillinger, som vores verden står over for i dag."


Vedvarende energi og biodiversitet er afgørende for Jordens fremtid
Ørsted anerkender den gensidige afhængighed mellem klima- og biodiversitetskrisen og satte sig derfor i 2021 en ambition om, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet idriftsætter, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030.
Det betyder, at Ørsted ikke kun ønsker at afbøde potentielle negative påvirkninger, men også investere i bredere genopretningsinitiativer, der aktivt går ind og forbedrer sundheden af økosystemerne i havet. Man er allerede godt i gang med at finpudse og afprøve de løsninger, der er bedst at opskalere. Dette arbejde strækker sig lige fra projekter, hvor der genoprettes områder med saltmarsk og havgræs, over projekter, hvor der anvendes 3D-printede rev til at genoprette vigtige økosystemer i Nordsøen, til projekter, hvor der afprøves innovative tilgange til genopretning af koralrev.

"Klimaforandringerne og tab af biodiversitet går hånd i hånd, men med en massiv udbygning af grøn energi i harmoni med naturen kan vi adressere begge dele. Vi er fast besluttede på, at vores projekter inden for vedvarende energi skal være med til at få naturen til at blomstre igen, og vi er godt i gang med konkrete aktiviteter og projekter. Vores nye samarbejde med investorer er afgørende for, at vi kan opnå den nødvendige skala og hastighed. Og vi håber på, at vi kan inspirere andre til også at gøre en indsats for biodiversiteten," siger Ingrid Reumert, Senior Vice President og direktør for kommunikation og bæredygtighed.


Blå obligationer skal sætte skub i en bæredygtig indsats for biodiversiteten i havet
I de seneste år har markedet for grønne obligationer oplevet en kraftig vækst med mere end USD 2 billioner i samlet udstedelse1. På samme måde forventes de blå obligationer at opleve en robust vækst på markedet2. Med udgangspunkt i Ørsteds store erfaring inden for bæredygtig grøn finansiering undersøger selskabet nu aktivt, hvordan man kan bidrage yderligere ved hjælp af finansiering gennem blå obligationer.

"Vi ser i øjeblikket et behov for at øge finansieringen af en bæredygtig indsats på havområdet. Som pionerer i branchen mener vi, at øjeblikket er inde til at udstede blå obligationer, da de står i samme situation som den, de grønne obligationer stod i for ti år siden. Derudover oplever vi stor interesse fra investorer, som ser en mulighed for at tilpasse deres investeringsstrategier til deres bæredygtighedsmål, diversificere deres porteføljer, udnytte mulighederne i vækstsektorer og gøre en positiv forskel for at bevare havets ressourcer,” siger Daniel Lerup, koncernøkonomidirektør i Ørsted.

Obligationen med privatplacering er arrangeret af NatWest Markets N.V. og erhvervet af investorer, herunder den største investor APG på vegne af ABP.

Harmen van Wijnen, bestyrelsesformand for ABP, den største kunde i APG’s Asset Management, glæder sig over udsigten til via investeringen i Ørsteds første blå obligationer at kunne bidrage til genopretning og beskyttelse af livet i havet. Han siger: 

"Vi er stolte over at være den største kerneinvestor i Ørsteds første blå obligationer. Indførelsen og den brede anvendelse af innovative løsninger, der skal minimere de negative konsekvenser ved menneskers aktivitet på havet, herunder opførelse af havvindmølleparker, er afgørende for, at vi kan nå klimamålene i Paris-aftalen og samtidig bekæmpe biodiversitetskrisen. Vi er overbeviste om, at denne investering er en fantastisk mulighed, både hvad angår dens positive økologiske påvirkning og risiko- og afkastmulighederne for vores medlemmer."

Læs mere om vores blå finansiering her.

Læs IFC’s kriterier for projekter, der kan finansieres gennem blå obligationer (Blue Finance Guidelines), her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Thor R. Wilkens

99 55 44 07
THRWI@orsted.com

 

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
IR@orsted.com


Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger