Ørsted og WWF Verdensnaturfonden vil styrke biodiversiteten i Nordsøen med stort genopretningsprojekt

Ved hjælp af europæiske østers og hestemuslinger vil Ørsted og WWF etablere et eller flere biogene rev i de danske farvande. Genopretningsprojektet BioReef er en del af et partnerskab mellem de to organisationer, og projektet skal understøtte en hurtig omstilling til vedvarende energi og samtidig håndtere den globale biodiversitetskrise.

I løbet af de sidste hundrede år er der sket et markant fald i antallet og kvaliteten af biogene rev i Nordsøen, da de forskellige arter er blevet udsat for sygdom, overfiskeri, klimaforandringer og ændringer i vandkvaliteten. 

Formålet med BioReef-projektet er at fremme genopretningen af disse biogene rev bestående af europæiske østers og hestemuslinger, hvoraf der tidligere var rigelige forekomster i Nordsøen, for at understøtte sunde økosystemer i havene.

I danske farvande bliver biogene rev skabt af bl.a. muslinger og østers. Disse arter kan danne biogene rev bestående af levende dyr og tomme skaller fra disse dyr.

Ørsted og WWF Verdensnaturfonden udvikler og gennemfører det fælles projekt i tæt samarbejde med Danmarks Tekniske Universitets Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua), der fungerer som projektets videnskabelige samarbejdspartner.

På Ørodde ved Nykøbing Mors har DTU Aqua et stort klækkeri og et eksperimentelt opdrætsanlæg, hvor forskere dyrker østers- og muslingeyngel. De faciliteter er afgørende for produktionen og etableringen af de biogene rev. Arbejdet i klækkeriet skal danne baggrund for nye innovative metoder, der kan bruges i lignende projekter, hvor man producerer yngel for at genoprette havmiljøet.

BioReef-projektet vil medvirke til at udvikle nye innovative metoder til etableringen af rev, det vil medvirke til restaurering af biogene rev, og det vil ikke mindst medføre videnskabelige artikler, protokoller og metoder, der kan bruges i forbindelse med genopretningsprojekter over hele verden.

Løsningerne, der bliver udviklet som en del af BioReef-projektet, understøtter Ørsteds mål om, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. 
Løsningerne understøtter også WWF Verdensnaturfondens ambition om at bremse tab af biodiversitet og vende udviklingen inden udgangen af 2030.

Ingrid Reumert, Senior Vice President og direktør for kommunikation og bæredygtighed hos Ørsted, siger:
"Det her er et fantastisk projekt, der vil gavne havmiljøet, øge biodiversiteten og forbedre vandkvaliteten i Nordsøen. I samarbejde med WWF Verdensnaturfonden ønsker vi at sætte nye standarder for forbedring af biodiversiteten i forbindelse med udviklingen af havvind og fremme beskyttelse og genopretning af havmiljøet, og vi opfordrer andre til at hjælpe os med at skabe en netto-positiv indvirkning på biodiversiteten i havet."

Bo Øksnebjerg, generalsekretær for WWF Verdensnaturfonden, siger:
"Det er afgørende, at vi løser både klima- og biodiversitetskrisen. Derfor er vi nødt til at sætte skub i udviklingen af nye og innovative løsninger for, hvordan vedvarende energi og naturen kan sameksistere ved havvindmølleparker, samt genoprette og beskytte miljøet i havene uden om parkerne. Og det er præcis det, vores partnerskab med Ørsted gør. Det er vores mål, at disse løsninger skal kunne anvendes globalt. Så derfor kommer vi til at dele vores erfaringer og viden fra vores fælles genopretningsprojekt i Nordsøen med resten af verden."

Pernille Nielsen, projektleder og seniorforsker på Sektion for Kystøkologi hos DTU Aqua, siger:
"Det er første gang, man forsøger at etablere biogene rev med hestemuslinger i stor skala i Nordsøen. Der skal produceres levedygtige hestemuslingeyngel af en vis størrelse for at nå den kritiske masse, der er nødvendig for at realisere projektet. DTU Aqua har indgående viden og erfaring inden for både klækkeri og distribution af bl.a. muslinger og østers i indre danske farvande, hvilket er afgørende for at kunne etablere det biogene rev i BioReef-projektet."

Om biogene rev
Biogene rev er rev, der består af levende organismer. De fleste kender de farverige koralrev i troperne, men andre dyr som østers og muslinger kan også danne biogene rev.

Når de er etableret, fungerer biogene rev som fødegrundlag og skjulesteder for andre havdyr og som grobund for makroalger og organismer som koraller og havsvampe, der lever på hårdt substrat. Alle biogene rev er en afgørende del af havets økosystemer.

Projektets milepæle
2023: Indsamling af moderdyr og screening af historiske lokationer med biogene rev i danske farvande.

2024: Udvælgelse af placeringen af det eller de biogene rev i den danske del af Nordsøen. Udvikling af protokoller for produktion af europæiske østers og hestemuslinger og test af mindre revs levedygtighed i kystnære områder.

2025-26: Yderligere testning i klækkeriet og på kystnære lokationer beregnet til udsætning.

2027: Etablering af rev i den danske del af Nordsøen påbegyndes.

Hvad vil det sige at have en netto-positiv indvirkning på biodiversiteten?
En netto-positiv indvirkning på biodiversiteten betyder, at vi yder et målbart bidrag, der generelt forbedrer biodiversiteten og efterlader naturen i bedre forfatning end før. Det indebærer ikke kun at minimere og begrænse uundgåelige konsekvenser, men også at bidrage i endnu højere grad til at styrke biodiversiteten og genoprette de økosystemer, der allerede er truet af klimaforandringer og tab af biodiversitet.

Om partnerskabet mellem Ørsted og WWF Verdensnaturfonden
Genopretningsprojektet BioReef er en vigtig del af et femårigt partnerskab mellem WWF Verdensnaturfonden og Ørsted. Partnerskabet blev indgået i oktober 2022 og har til formål at undersøge, hvordan vi kan understøtte en hurtig omstilling til vedvarende energi og samtidig håndtere den globale biodiversitetskrise.

Du kan læse mere om partnerskabet på www.orsted.com/WWF og www.panda.org/Ørsted.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsteds presseafdeling
Thor Wilkens
Senior Media Advisor, Ørsted
thrwi@orsted.com
99 55 44 07

WWF Verdensnaturfondens presseafdeling
Mai-Britt Noe
Pressechef, WWF Verdensnaturfonden
mai-britt.noe@wwf.dk
28 93 63 28

Om WWF Verdensnaturfonden

WWF (World Wide Fund for Nature) er en af verdens største og mest indflydelsesrige organisationer med mere end fem millioner støtter globalt. WWF har kontorer i flere end 80 lande og mere end 1.200 projekter over hele verden. WWF’s mission er at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. Den danske afdeling, WWF Verdensnaturfonden, blev grundlagt i 1972 af Hans Kongelige Højhed Prins Henrik. Læs mere på wwf.dk


Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Om DTU Aqua

DTU Aqua er et institut på Danmarks Tekniske Universitet. DTU Aqua er tilknyttet BioReef-genopretningsprojektet som videnskabelig samarbejdspartner og er samtidig ansvarlig for at udvikle en opskaleret yngelproduktion til etableringen af revene. DTU Aqua råder over et topmoderne klækkeri baseret på moduler, hvilket giver mulighed for mange forskellige forsøgsopstillinger, som er designet til at håndtere strenge biosikkerhedsforanstaltninger, samt et opdrætsanlæg, hvor forskere dyrker østers- og muslingeyngel. Instituttet har derudover to eksperimentelle opvækstområder i Limfjorden, som bruges til at teste ynglens levedygtighed under virkelige forhold. http://www.aqua.dtu.dk/

Fotos:

Gå til dette link.

Foto 1:

Tekst: Camille Saurel, seniorforsker på Danmarks Tekniske Universitets Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU Aqua, inspicerer poser med mikroalger, der bruges som foder til østersene.

Foto 2:

Tekst: Europæiske østers i laboratoriet. Én beholder indeholder 15 moderdyr, der bruges til produktion af østerslarver.

Foto 3:

Tekst: Moderdyr til produktion af hestemuslinger opbevares sammen i beholdere, inden der udføres forsøg.

Du kan læse mere om Bioreef-projektet her.