Ørsted støtter naturgenopretning i danske kystzoner til gavn for både biodiversiteten og klimaet

Limfjordsrådet står i spidsen for et stort EU-projekt, hvor kyster, strandenge og lavvandede fjordområder skal gendannes for 100 mio. kr. Limfjorden, Mariager Fjord og Nærå Strand på Nordfyn danner rammerne for projekt ’Coastal Life’, der skal skabe bedre forhold for naturen og klimaet.

Natur, miljø og klima hænger sammen, og det gør løsninger på biodiversitetskrisen og klimakrisen også.

”Det er nødvendigt at se natur- og miljøudfordringerne i en sammenhæng, hvis vi skal løse de store udfordringer, vi står overfor,” siger formanden for Limfjordsrådet, Henrik Dalgård, og han fortsætter: ”Vi har derfor etableret et stort og flot partnerskab, der i de næste seks år skal arbejde for at finde løsninger i den danske kystzone.”

Genskabelse af strandeng, ålegræsenge, stenrev, biogene rev, øer og holme er hovedelementerne i projektet, som de mange forskellige partnere går sammen om at udvikle og efterfølgende overvåge og formidle om.

”Projektet giver enestående mulighed for at genetablere en mosaik af vigtige kystnære habitater og dokumentere effekten på både biodiversitet og kulstoftilbageholdelse. Samtidig vil projektet kunne inspirere og bidrage med erfaringer til initiativer i andre kystområder,” fremhæver Dorte Krause-Jensen, professor ved Århus Universitet.

Ida Krabek, bæredygtighedschef i Ørsted, siger: ”Naturen har en fantastisk evne til at trække CO2 ud af atmosfæren, men der mangler viden om, hvordan vi bedst genopretter naturen, så vi både styrker biodiversiteten og opnår effektiv lagring af CO2. I Coastal Life vil vi sammen med blandt andre landets førende forskere, lokalsamfund og staten udvikle og gennemføre holdbare løsninger, der kan sætte nye standarder for naturgenopretning til gavn for både klimaet og biodiversiteten.”

Partnerskabet består af en række kommuner: Aalborg, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Mariagerfjord og Nordfyn, de fire universiteter: Århus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og DTU Aqua, Kystdirektoratet, Natur- og Miljøstyrelsen samt Ørsted, Ornit.dk, Norddanmarks EU-kontor og Limfjordsmuseet. Projektet er støttet med ca. 60 mio. kr. fra EU, og i alt 40 mio. kr. fra Ørsted, Aage V. Jensen Naturfond, Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen, DTU Aqua og de involverede kommuner.

”Naturbaserede metoder skal både kunne håndtere samfundsbehov for tilpasning og udvikle naturen i en klimaudfordret fremtid. Hertil bidrager Coastal Life med vigtig viden og erfaring i udformning af bæredygtige tiltag,” siger kystdirektør for Kystdirektoratet, Merete Løvschall.

”Mariager Fjord er det naturlige samlingspunkt for vores kommune, og fjorden spiller en vigtig rolle i mange borgeres hverdag. Derfor er vi glade for at være med i et spændende og ambitiøst projekt, som både vil forbedre natur og miljø i fjorden, og samtidigt gøre den mere tilgængelig for borgere og turister,” udtaler borgmester for Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen.

”For Aage V. Jensen Naturfond har det været væsentligt at gå ind i projektet Coastal Life for at skabe mere liv i Limfjorden,” siger direktør Hanne Haack Larsen, og hun fortsætter: ”Som ejer af naturreservatet Vejlerne, som ligger lige ud til Limfjorden, vil projektets storstilede genskabelse af bl.a. rev og ålegræsbede standse sandvandring og puste nyt, dynamisk liv i Limfjorden, hvilket også vil gavne Vejlernes natur.”

Anders Thingholm, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune, siger: ”Med Coastal Life arbejdes der målrettet med at skabe vedvarende resultater i krydsfeltet mellem klima, kystnatur, kvælstofbelastning og kystbeskyttelse. Nordfyns Kommune er stolte over at være med i et så ambitiøst projekt, hvor vores landmænd helt konkret kan bidrage med at sænke kvælstofbelastningen af Nærå Strand og forbedre de kystnære naturværdier betragteligt, mens kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner kan gå sammen om at genetablere pressede økosystemer i havet. Brede samarbejder bliver fremadrettet en nøglesten i arbejdet med at få vores kystnære områder på fode igen – om det så handler om strandenge, stenrev eller ålegræsbede.”

Projektet skal løbe i de næste seks år i Limfjorden, i Mariager Fjord og ved Nærå Strand på Fyns nordkyst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Media Relations
Anders Stougaard
99 55 67 39
astou@orsted.com

Limfjordsrådet
Formand Henrik Dalgård
20 91 77 76
hdl@vesthimmerland.dk

Projektkoordinator Torben Bramming Jørgensen
25 20 21 56
torben.joergensen@aalborg.dk