Miljø og sikkerhed på Ula-feltet

Reaktion på mediernes fokus på miljø og sikkerhed på oliefeltet Ula
Ula-feltet i den norske del af Norsøen. Foto: BP
Ula-feltet i den norske del af Norsøen. Foto: BP

Om Ula-licensen

 • Den norske produktionsplatform er den centrale produktionenhed i Ula-licensen, som befinder sig i den norske del af Nordsøen.
 • DONG Energy ejer 20% af Ula-licensen, og BP ejer de resterende 80%. 
 • BP er operatør på feltet og står dermed for den daglige olie- og gasproduktion inkl. drift og vedligehold af platformen.

Det danske onlinemedie Energiwatch har i flere artikler påpeget at miljø- og sikkerhedsforskrifter ikke har været overholdt på en af de olieplatforme, hvor DONG Energy er licenspartner. Det drejer sig om Ula-feltet, som DONG Energy ejer 20% af, mens BP ejer 80% og er operatør på feltet.

For DONG Energy har miljø- og sikkerhedsforhold højeste prioritet. Det betyder, at alle retningslinjer for olie- og gasproduktionen naturligvis skal overholdes. Det gælder også for platformen i Ula-feltet, som har været omtalt i medierne. Som licenspartner har DONG Energy ikke det operative ansvar for driften på platformen, men vi er i en tæt dialog med operatøren, BP, om at forbedre forholdene på platformen i Ula-feltet for at sikre, at produktionen efterlever gældende regler. Det sker blandt andet i forbindelse med regelmæssige statusmøder og ad hoc-møder på teknisk og ledelsesmæssigt niveau.

Medieartiklerne har fokuseret på to forhold:

 • At oliekoncentrationen i produktionsvandet fra platformen i perioder har oversteget de grænseværdier, som er sat af de norske myndigheder
 • At visse retningslinjer inden for sikkerhedsprocedurer, vedligehold og arbejdsmiljø på platformen i enkelte situationer ikke har været overholdt

Oliekoncentration i produktionsvandet

 • I perioden fra oktober 2013 til maj 2014 blev der i fem af månederne konstateret for høje oliekoncentrationer i produktionsvandet fra Ula-platformen. Produktionsvandet er det vand, der følger med op, når olien indvindes fra undergrunden. Vandet renses for olie, og langt størstedelen reinjiceres i undergrunden. Resten af vandet føres ud i havet.
 • Oliekoncentrationen må ikke overstige 30 mg olie per liter produktionsvand. I fem måneder i løbet af 2013 og 2014 blev grænseværdien overskredet.
 • Både i 2013 og 2014 lå gennemsnittet for oliekoncentrationen inden for den tilladte grænseværdi, set over hele året.
 • Årsagen til den høje oliekoncentration i de enkelte måneder skyldes to ting:
  • Driftsudfordringer med vandinjektionspumper
  • Udfordringer med at adskille olie fra produktionsvandet, der kommer fra det nærtliggende Blane-felt på grund af lave temperaturer i rørledningen. Adskillelsen af olie og vand sker bedst ved høje temperaturer.
 • BP har i januar 2015 redegjort for, hvordan man har håndteret udfordringen og kontrollerer oliekoncentrationen. I et notat fra februar 2015 meddeler det norske Miljødirektorat, at man ser positivt på BP’s opfølgning.

Afvigelser fra retningslinjer for sikkerhed

 • Den norske myndighed, Petroleumstilsynet, gennemførte i  november 2014 en inspektion af sikkerhedsprocesser, vedligehold og arbejdsmiljø på Ula-platformen. Ifølge tilsynet er de fleste driftsrutiner på plads, men tilsynet peger også på en række afvigelser fra reglerne – af ikke-kritisk karakter – samt tre forbedringspunkter, som kræver opmærksomhed:
  • Der skal gennemføres en mere systematisk oplæring af ansatte i risici, der er forbundet med arbejdet.
  • Der er steder på platformen, hvor det er svært tilgængeligt at gennemføre vedligehold.
  • Processer for at fastsætte og følge op på justeringer og ændringer i krav, fx nye tekniske krav, er mangelfulde.
 • BP er i gang med at håndtere forbedringerne, og DONG Energy mødes jævnligt med BP for at drøfte status på arbejdet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560