Ørsted stopper udviklingen af sine havvindprojekter Ocean Wind 1 og 2, træffer endelig investeringsbeslutning om Revolution Wind og foretager nedskrivninger på 28,4 mia. kr.

Ørsteds bestyrelse har besluttet ikke at gå videre med Ocean Wind 1- og Ocean Wind 2-projekterne og har samtidig truffet endelig investeringsbeslutning om Revolution Wind. Beslutningerne sker som led i en igangværende gennemgang af Ørsteds amerikanske havvindportefølje. 

Opdatering vedrørende nedskrivninger
Den 29. august 2023 meldte Ørsted ud, at virksomheden forventede nedskrivninger af sin portefølje i USA på op til 16 mia. kr. 

Siden udmeldingen har der været yderligere negative udviklinger på de amerikanske havvindprojekter som følge af negative indvirkninger fra forsyningskæder, stigende renter og den manglende OREC-justering (Offshore Renewable Energy Certificate) på Sunrise Wind. De samlede nedskrivninger, der er indregnet i delårsrapporten for de første ni måneder af 2023, udgør 28,4 mia. kr., og hovedparten heraf (19,9 mia. kr.) vedrører Ocean Wind 1. 

Ocean Wind 1 og 2
Ørsted har besluttet ikke at gå videre med udviklingen af Ocean Wind 1- og 2-projekterne. Dette skyldes yderligere forsinkelser hos leverandører, som har påvirket tidsplanen og ført til yderligere betydelig forsinkelse af projektet. Derudover har Ørsted ændret sit syn på visse forudsætninger, herunder realisering af tax credits og timingen af og sandsynligheden for at opnå endelige byggetilladelser. Desuden har stigninger i de lange renter i USA yderligere forringet business casen. 

En hensættelse relateret til Ørsteds beslutning om ikke at gå videre med Ocean Wind 1 vil have en negativ indvirkning på Ørsteds EBITDA for fjerde kvartal 2023. Hensættelsen vedrører potentielle kontraktmæssige annulleringsomkostninger, der ikke allerede er dækket af nedskrivningerne, men medregner ikke den potentielle genbrugsværdi af kontraheret udstyr. Ørsted nuværende vurdering er, at hensættelsen vil udgøre ca. 8-11 mia. kr.

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, siger: 

"Vi er utrolig skuffede over at måtte melde ud, at vi ikke går videre med udviklingen af Ocean Wind 1- og 2-projekterne. Vi tror fuldt og fast på, at USA har brug for havvind for at kunne indfri sit CO2-mål, vi er fortsat stærkt engagerede i det amerikanske marked for vedvarende energi, og vi værdsætter den amerikanske regerings bestræbelser for at støtte etableringen af en amerikansk havvindindustri. Men de væsentlige negative udviklinger forårsaget af udfordringer i forsyningskæden, hvilket har medført forsinkelse i projektets tidsplan, har sammen med de stigende renter gjort, at vi har truffet denne beslutning. Nu vil vi vurdere, hvordan vi bedst kan bevare værdi i de to projekter, som vi stopper udviklingen af. Samtidig bevæger vi os nu ind i konstruktionsfasen for Revolution Wind-projektet, der har en attraktiv fremadskuende værdiskabelse."

Kapitalstruktur
Ovenstående nedskrivninger og hensættelse vil påvirke Ørsteds kapitalstruktur.  Derfor igangsætter Ørsted en række tiltag for at understøtte sin kapitalstruktur og sit langsigtede fokus på at fastholde sin kreditvurdering. Ud over omkostningsbesparelser omfatter tiltagene forbedringer af arbejdskapitalen herunder gennem supply chain-finansiering, prioritering af udviklingsaktiviteter, rationalisering af porteføljen og andre tiltag, der har til formål at styrke selskabets kapitalstruktur.

Som en del af den igangværende gennemgang af vores portefølje i USA vil Ørsted vurdere, hvilke potentielle konsekvenser dette kan få for vores nuværende langsigtede strategiske ambition for udbygning af vedvarende energi og for vores finansielle mål. 

Ørsted forventer at opdatere markedet om dette senest i forbindelse med udmeldingen af vores resultat for fjerde kvartal af 2023, herunder, hvis det bliver relevant, om de potentielle konsekvenser for den langsigtede strategiske ambition og de finansielle mål.

Revolution Wind
Ørsted har i dag truffet endelig investeringsbeslutning om det 704 MW store Revolution Wind-projekt, som selskabet ejer i et 50/50-partnerskab med Eversource. Konstruktionsfasen på land er påbegyndt, og konstruktionen til havs indledes i 2024. Projektet forventes færdiggjort i 2025. Til trods for nedskrivningen på 3,3 mia. kr., som vi indregner i resultatet for tredje kvartal, forventes det, at Revolution Wind fremadrettet vil have en attraktiv værdiskabelse med et spread to WACC, der ligger over selskabets guidede spænd. 

Sunrise Wind
Ørsted hilser det velkomment, at New Yorks energiforsknings- og udviklingsforvaltning (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) har bedt mulige leverandører om at levere information og dermed åbnet op for muligheden for et accelereret udbud af havvindkapacitet. Det kan give mulighed for på ny at byde ind med Sunrise Wind, som Ørsted ejer i et 50/50-partnerskab med Eversource, til et prisniveau, der afspejler de aktuelle komponent- og finansieringsomkostninger. Vi afventer udbudsbetingelserne og vil derefter tage stilling til, om vi byder igen. 

Skipjack Wind
Ørsted fortsætter med refigureringen af projektet med minimale projektomkostninger og forventer at have mere klarhed over, hvad der skal ske med projektet, når selskabet udsender kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2023. I mellemtiden fortsætter Ørsted drøftelserne med interessenter i Maryland.

Forventninger til 2023
Eksklusive nye partnerskabsaftaler er vores tidligere udmeldte EBITDA for 2023 uændret på 20-23 mia. kr., når man ikke medregner hensættelsen på ca. 8-11 mia. kr. vedrørende Ocean Wind 1. Som følge af ændrede tidsplaner på tværs af vores projektportefølje og de ophørte investeringer i Ocean Wind 1 forventes vores bruttoinvesteringer for 2023 nu at udgøre 40-44 mia. kr., hvilket er en reduktion på 4 mia. kr.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Tom Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.com 

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com  


Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger