Delårsrapport for de første tre måneder af 2022: Stærke driftsmæssige og finansielle resultater, og fortsat strategisk fremdrift – forventningerne til EBITDA for hele året fastholdes

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for de første tre måneder af 2022.

Vores driftsresultat (EBITDA) udgjorde 9,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 4,6 mia. kr. i forhold til første kvartal 2021. Overskuddet fra det delvise frasalg på 50 % af Borkum Riffgrund 3 udgjorde 1,6 mia. kr. EBITDA eksklusive nye partnerskaber udgjorde 7,8 mia. kr., hvilket er en stigning på 3,0 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Resultat efter skat udgjorde 5,7 mia. kr., og afkastet af investeret kapital (ROCE) var 19 %.

Vi fastholder vores forventninger til EBITDA for hele året på 19-21 mia. kr. Vores forventninger til EBITDA omfatter ikke indtjening fra nye partnerskaber indgået i årets løb, hvilket betyder, at avancen fra det delvise frasalg af Borkum Riffgrund 3 i første kvartal 2021 og det delvise frasalg af Hornsea 2, der forventes at finde sted i andet halvår af 2022, ikke er medtaget i vores forventninger til hele året.

Vi fastholder også vores forventninger til bruttoinvesteringer for hele året på 38-42 mia. kr.

Mads Nipper, administrerende direktør og koncernchef for Ørsted, siger i en kommentar til delårsrapporten for de første tre måneder af 2022:
”Jeg er meget tilfreds med vores start på året. Det er lykkedes os at skabe stærke driftsmæssige og finansielle resultater, og fortsat strategisk fremdrift i første kvartal 2022. EBITDA udgjorde 9,4 mia. kr., hvilket er næsten en fordobling i forhold til samme periode sidste år.

De fortsat meget høje elpriser har haft en væsentlig modsatrettet effekt på de finansielle resultater i Offshore- og Bioenergy-forretningen. Offshore blev negativt påvirket som følge af senere end forventet idriftsættelse af vindmøllerne på Hornsea 2, hvor vi endte med at være overafdækket. Til gengæld så vi positive effekter fra de høje elpriser på elproduktion på vores kraftværker. På koncernniveau opvejede disse effekter stort set hinanden i løbet af kvartalet.

Vi producerede den første strøm på Greater Changhua 1 & 2a, og havvindmølleparken vil efter planen blive idriftsat i anden halvår af 2022. På Hornsea 2, der er verdens største havvindmøllepark, har vi installeret alle fundamenter, forbindelseskabler og vindmøller. Idriftsættelsen af de enkelte vindmøller er dog sket langsommere end planlagt, og ramp-up profilen er blevet forsinket i forhold til vores interne forventninger ved sidste års udgang. Nu elektrificerer og arbejder vi på, at samtlige vindmøller består de endelige tests, før havvindmølleparken fuldt idriftsættes, hvilket forventes at ske i løbet af sommeren.

Vores Onshore-forretning leverede også meget stærke resultater i første kvartal.  I USA er opførelsen af solcelleparken Old 300 og solenergidelen af Helena Energy Center-projektet dog forsinket som følge af de fortsatte udfordringer i forsyningskæden for solcellepaneler.

I marts indgik vi en skelsættende hensigtserklæring om grønne brændstoffer med Mærsk. Aftalen omfatter etablering af et e-metanol-anlæg på den amerikanske golfkyst med henblik på at levere brændstof til Mærsks nye flåde af 12 metanoldrevne skibe. Anlægget har en årlig kapacitet på 300.000 tons og forventes at blive verdens største af sin art, når det idriftsættes.

I første kvartal 2022 underskrev vi en aftale om et delvist frasalg på 50 % af Hornsea 2 og afsluttede desuden det delvise frasalg på 50 % af Borkum Riffgrund 3. Disse vigtige partnerskaber er et godt bevis på, hvor attraktive vores havvindmølleparker er, og vi ser frem til at arbejde sammen med vores partnere om disse projekter.

Vi har indgået en aftale med Repsol om i fællesskab at identificere og udvikle projekter inden for flydende havvind i Spanien. Aftalen markerer vores første indtog på det spanske marked efter den spanske regerings udmelding om, at de ønsker installere op til 3 GW flydende havvind inden 2030. Repsol og Ørsted har en ambition om sammen at blive den førende udvikler inden for havvind i Spanien ved at kombinere deres fælles styrker.

Vi er fortsat dybt bekymrede over den russiske aggression over for Ukraine. Vi gør alt, hvad vi kan, for at stoppe vores samarbejde med russiske virksomheder, herunder at stoppe med at købe biomasse og kul til vores kraftværker. Ørsted afviser kravet fra Gazprom Export om at betale i rubler for den leverede gas. Gas er ikke et af Ørsteds kerneområder, og vi hverken indgår i nye langsigtede kontrakter eller forlænger vores nuværende kontrakter. Hvis vi opnår et nettooverskud på Gazprom Export-aftalen i 2022, vil vi donere det til humanitær hjælp i Ukraine.

Vi er glade for EU’s fokus på at stoppe afhængigheden af russisk olie og gas og fremskynde den grønne omstilling af EU’s energisektor, og vi er klar til at bidrage til fremskyndelsen af den grønne udbygning.”

Finansielle hovedtal for første kvartal 2022:

mio. kr.

Q1 2022

Q1 2021

%

EBITDA

9.429

4.863

94 %

- Nye partnerskaber

1.610

                 -

n.a.

- EBITDA excl. nye partnerskaber

7.819

4.863

61 %

Periodens resultat

5.701

1.598

257 %

Pengestrømme fra driftsaktivitet

(37)

8.087

n.a.

Bruttoinvesteringer

(6.832)

(6.665)

3 %

Frasalg

1.927

(31)

n.a.

Frie pengestrømme

(4.942)

1.391

n.a.

Rentebærende nettogæld

30.026

13.190

128 %

FFO/justeret nettogæld

25 %

59 %

(34 %p)

ROCE

19 %

7 %

12 %p

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95

Telekonference
I forbindelse med aflæggelsen af delårsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere fredag den 29. april 2022 kl. 14.00.

Danmark: 78 15 01 10
Storbritannien: +44 333 300 9261
USA: +1 646 722 4956

Telekonferencen kan følges live på:
https://edge.media-server.com/mmc/p/gk6ha8rm

Præsentationsmateriale (på engelsk) vil være tilgængeligt før telekonferencen på:
www.orsted.com/en/investors/ir-material/financial-reports-and-presentations#0

Delårsrapporten (på engelsk) kan downloades på:
www.orsted.com/en/investors/ir-material/financial-reports-and-presentations#0


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.016 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan finde orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger