Årsrapport for 2021: Ørsted har opnået markante strategiske, driftsmæssige og økonomiske resultater i et ekstraordinært år, hvor forskellige eksterne faktorer i væsentlig grad har påvirket de markeder, hvor vi har aktiviteter

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2021.

Vores driftsresultat (EBITDA) udgjorde 24,3 mia. kr., hvilket er en stigning på 6,2 mia. kr. i forhold til 2020. Resultatet inkluderer en avance på 8,5 mia. kr. fra det delvise frasalg på 50 % af Borssele 1 & 2 og Greater Changhua 1. Driftsresultatet eksklusive disse nye partnerskaber udgjorde 15,8 mia. kr. sammenholdt med vores forventning ved årets begyndelse på 15-16 mia. kr.

Vi har dermed levet op til vores forventninger og leveret stærke økonomiske resultater på trods af uforudsete negative påvirkninger i årets løb, herunder lavere vindhastigheder, den europæiske energikrise og hensættelser som følge af opdaterede beregninger af wake-effekten og udfordringer med kabelbeskyttelsen på nogle af vores havvindmølleparker. Det stærke resultat skyldes, at vores kraftvarmeværker og vores gasforretning har klaret sig exceptionelt godt.

Nettoresultatet udgjorde 10,9 mia. kr., og afkastet af investeret kapital (ROCE) var på 15 %.

Den grønne andel af vores el- og varmeproduktion endte på 90 % i 2021, hvilket er samme niveau som året før.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales udbytte på 12,5 kr. pr. aktie (5,3 mia. kr. i alt), hvilket er en stigning på 8,7 % og i tråd med vores udbyttepolitik.

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, siger i en kommentar til årsrapporten for 2021:

”Vi har klaret os godt igennem udfordringerne i årets løb, og vi har opnået markante strategiske, driftsmæssige og økonomiske resultater i 2021.

Vi sikrede os yderligere 4,5 GW havvindkapacitet gennem udbud og auktioner. Det svarer til 25 % af den totale tildelte kapacitet i 2021, og det ligger 50 % over vores strategiske mål om at udbygge vores havvindkapacitet med 3 GW om året. Det cementerer vores globale førerposition og demonstrerer vores evne til at differentiere os og konkurrere inden for havvind på trods af den øgede konkurrence på markedet. I USA blev vi tildelt 1.148 MW i New Jersey til vores Ocean Wind 2-projekt og 846 MW i Maryland til vores Skipjack 2-projekt. I Polen blev vi sammen med vores partner PGE tildelt 2.543 MW til vores Baltica 2 & 3-projekter.

I Onshore sikrede vi os 1,2 GW ny landvindkapacitet til vores portefølje gennem organisk vækst og opkøb i Europa og USA, og vi installerede vores landvindmølle nummer 1.000.

Disse stærke bidrag medførte, at vores kapacitet steg fra 20,4 GW ved udgangen af 2020 til 26,1 GW, og vi er godt på vej til at opfylde vores ambition om 50 GW vedvarende energi i 2030.

Vores forretning for vedvarende brint og grønne brændstoffer oplevede også stærk fremdrift i årets løb. Fire af vores europæiske projekter er blevet udvalgt til at gå videre i EU-processen om at blive valgt som et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse (IPCEI). Vi afventer nu Europa-Kommissionens endelige IPCEI-godkendelse og det deraf følgende tilsagn om støtte. Desuden har vi indgået flere andre partnerskaber med det formål at udforske og udvikle Power-to-X, grøn e-methanol og vedvarende hydrogen i både USA og Europa.

Vi opnåede stærke operationelle resultater i 2021, hvor vores aktiver var i fuld drift og havde normal rådighed igennem hele året. Vi opfører i øjeblikket to af verdens største havvindmølleparker, Hornsea 2 i Storbritannien og Greater Changhua 1 & 2a i Taiwan, og vi forventer at idriftsætte de to havvindmølleparker i henholdsvis første og anden halvdel af 2022.

Vi forventer, at driftsresultatet for 2022, eksklusive nye partnerskaber, vil ligge på 19-21 mia. kr., positivt påvirket af en øget aktivitet fra nye vindmølleparker og solcelleanlæg. Bruttoinvesteringerne for 2022 forventes at udgøre 38-42 mia. kr., hvilket afspejler et højt aktivitetsniveau inden for vores udbygning af vedvarende energi.

Vi er nået langt og har opbygget en stærk position som den ubestridte globale leder inden for havvind. På samme måde som vi har bevist, at det er muligt at bygge store havvindmølleparker og skalere dem, vil vi sætte al vores vilje og alle vores kompetencer ind på at innovere, skalere og accelerere omstillingen af verdens energisystemer, og dermed fortsætte med at være en katalysator for at skabe en verden, der udelukkende er baseret på grøn energi.”

Finansielle hovedtal for 2021:

Mio. kr.

Q4 2021

Q4 2020

%

2021

2020

%

EBITDA

8.253

5.003

65 %

24.296

18.124

34 %

Periodens resultat

3.258

2.189

49 %

10.887

16.716

(35 %)

Pengestrømme fra driftsaktivitet

668

6.756

(90 %)

12.148

16.466

(26 %)

Bruttoinvesteringer

(11.752)

(8.639)

36 %

(39.307)

(26.967)

46 %

Frasalg

10.952

(1.519)

n.a.

21.519

19.039

13 %

Frie pengestrømme

(132)

(3.402)

(96 %)

(5.640)

8.538

n.a.

Rentebærende nettogæld

24.280

12.343

97 %

24.280

12.343

97 %

FFO/justeret nettogæld

31 %

65 %

(34 %-p)

31 %

65 %

(34 %-p)

ROCE

15 %

10 %

5 %-p

15 %

10 %

5 %-p

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52                                                               
mabar@orsted.com 

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
ir@orsted.com 

Telekonference
I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten vil der blive afholdt en telekonference (på engelsk) for investorer og analytikere onsdag den 2. februar 2022 kl. 14.00.

Danmark: 78 72 32 50
Storbritannien: +44 333 300 9031
USA: +1 833 249 8404

Telekonferencen kan følges live på:
https://edge.media-server.com/mmc/p/qr8ym6nd

Præsentationsmateriale (på engelsk) vil være tilgængeligt før telekonferencen på:
www.orsted.com/en/investors/ir-material/financial-reports-and-presentations#0

Årsrapporten (på engelsk) kan downloades fra:
www.orsted.com/en/investors/ir-material/financial-reports-and-presentations#


Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.836 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro).Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger