Delårsrapport for første halvår 2021 - Tildeling af betydelig amerikansk havvindkapacitet og indgåelse af flere strategiske partnerskaber i første halvår. Forventningerne til EBITDA for hele året fastholdes trods lave vindhastigheder

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for første halvår af 2021.

Vores driftsresultat (EBITDA) for første halvår udgjorde 13,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 3,3 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år. Stigningen skyldtes en avance på 5,4 mia. kr. fra det delvise frasalg på 50 % af vores hollandske havvindmøllepark Borssele 1 & 2.

Indtjeningen fra vores producerende hav- og landvindmølleparker var 0,3 mia. kr. lavere end i samme periode sidste år. Den øgede produktionskapacitet fra nye producerende vindmølleparker blev mere end modsvaret af markant lavere vindhastigheder på tværs af vores portefølje. Som forventet påvirkede de højere TNUoS-tariffer som følge af flere vindmølleparker i Storbritannien, den lavere indtjening fra Horns Rev 2 grundet tilskudsperiodens udløb i oktober 2020 og de lavere Renewable Obligation Certificate (ROC) recycle-værdier også resultatet negativt.

Indtjeningen fra eksisterende partnerskaber faldt med 1,8 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år. I første halvår af 2020 oplevede vi en høj indtjening fra konstruktionsaftalen vedrørende Hornsea 1’s transmissionsanlæg, mens første halvår af 2021 var negativt påvirket af en garantiforpligtigelse over for partnere vedrørende problemer med kabelbeskyttelsessystemer på nogle af vores havvindmølleparker, som vi meldte ud tidligere på året.

Forretningsområdet Bioenergy & Other oplevede en indtjening svarende til samme periode sidste år på trods af frasalget af vores danske eldistribution-, privatkunde- og gadebelysningsforretning i august 2020. Det skyldtes ekstraordinære resultater fra vores kraftvarmeværker og høj indtjening fra vores gasforretning.

Nettoresultatet udgjorde 7,1 mia. kr., og afkastet af investeret kapital (ROCE) var 12,5 %.

Vi fastholder vores forventninger til EBITDA for hele året på 15-16 mia. kr. Som følge af at vindhastighederne har været markant lavere end normalt på tværs af hele vores havvindportefølje (herunder i juli) og den garantiforpligtelse, vi har givet vores partnere i forbindelse med problemer med kabelbeskyttelsessystemet på nogle af vores vindmølleparker, forventer vi dog at lande i den lave ende af det udmeldte interval. Vores forventninger er baseret på en formodning om normale vindhastigheder i årets sidste fem måneder. Som i de foregående år omfatter vores forventninger til EBITDA ikke indtjeninger fra nye partnerskaber indgået i løbet af året, hvilket betyder, at avancen fra frasalget af Borssele 1 & 2 ikke er medtaget i vores forventninger til hele året.

Som følge af afslutningen af købet af den europæiske vækstplatform inden for landvind Brookfield Renewable Ireland i juni og det forventede køb af det fuldt opførte amerikanske landvindprojekt ’Lincoln Land’ på 302 MW senere på året øger vi forventninger til vores bruttoinvesteringer for hele året fra 32-34 mia. kr. til 39-41 mia. kr.

Mads Nipper, administrerende direktør og koncernchef for Ørsted, siger i en kommentar til delårsrapporten for første halvår af 2021:
“I første halvår af 2021 har vi leveret en god operationel drift, samtidig med at vi har nået flere vigtige milepæle og indgået en række strategiske partnerskaber. I vores Offshore-forretning blev Ocean Wind 2 tildelt en kontrakt på 1.148 MW i New Jersey, USA, hvorved vi får udnyttet hele Ocean Wind-området. Vores samlede portefølje i USA er nu på mere end 4 GW. Vi indgik også flere nye strategiske partnerskaber i Norge, Korea, Skotland og Japan. I vores Onshore-forretning idriftsatte vi vores kombinerede solcelle- og batterilagringsanlæg Permian Energy Center og vores hidtil største landvindmøllepark Western Trail, som begge er placeret i Texas, USA.

På vores kapitalmarkedsdag i juni opdaterede vi vores langsigtede finansielle forventninger og øgede vores strategiske ambition for vedvarende energikapacitet til ca. 50 GW i 2030. Som industriens førende virksomhed inden for bæredygtighed har vi sat et mål om, at senest i 2030 skal alle nye udviklingsprojekter, som vi sætter i drift, have en netto-positiv indvirkning på biodiversiteten. Derudover forpligter vi os til enten at genbruge, genanvende eller genvinde alle vindmøllevingerne i vores globale portefølje ved nedtagningstidspunktet. Desuden har vi i vores rapport for første halvår af 2021 taget de første skridt til at rapportere om vores omsætning, EBITDA og CAPEX i henhold til EU’s nye taksonomiforordning, der har til formål at understøtte den grønne omstilling.”

Finansielle hovedtal for første halvår 2021:

Mio. kr. Q2 2021 Q2 2020 % H1 2021 H1 2020 %
EBITDA 8.196 2.956 177 % 13.059 9.761 34 %
Periodens resultat 5.544 (825) n.a. 7.142 2.493 186 %
Pengestrømme fra driftsaktivitet 3.147 8.197 (62 %) 11.234 7.769 45 %
Bruttoinvesteringer (12.133) (3.757) 223 % (18.798) (9.065) 107 %
Frasalg 10.591 45 n.a. 10.560 52 n.a.
Frie pengestrømme 1.605 4.485 (64 %) 2.996 (1.244) n.a.
Rentebærende nettogæld 12.067 22.272 (46 %) 12.067 22.272 (46 %)
FFO/justeret nettogæld 63 % 43 % 20 %p 63 % 43 % 20 %p
ROCE 13 % 11 % 2 %p 13 % 11 % 2 %p

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52
Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96

Telekonference
I forbindelse med aflæggelsen af delårsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere torsdag den 12. august 2021 kl. 14.00.

Danmark: 78 15 01 09
Storbritannien: +44 333 300 9268
USA: +1 833 823 0590

Telekonferencen (på engelsk) kan følges live på:
https://edge.media-server.com/mmc/p/vps2auvq

Præsentationsmateriale (på engelsk) vil være tilgængeligt før telekonferencen på:
www.orsted.com/en/investors/ir-material/financial-reports-and-presentations#0

Delårsrapporten (på engelsk) kan downloades på:
www.orsted.com/en/investors/ir-material/financial-reports-and-presentations#0


Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights' Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.472 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftede filer