Opdatering fra Ørsted vedr. COVID-19: På trods af øget usikkerhed fastholdes forventningerne til hele året. Meget stærk likviditetsposition

Efter udbruddet af COVID-19 mobiliserede vi vores krisestyringsorganisation, der ledes af administrerende direktør, Henrik Poulsen, og den øvrige direktion, til at styre Ørsted gennem den igangværende globale krise. 

Vores førsteprioritet er sundhed og trivsel for vores medarbejdere, deres familier og de samfund, vi er en del af. Vi følger nøje situationen på de markeder, hvor vi har aktiviteter, og implementerer de lokale retningslinjer og regler. Disse omfatter forebyggende tiltag i form af restriktioner for rejsende og pendlere, arbejde hjemmefra, opdeling af teams, karantænepolitik for smittede og potentielt smittede medarbejdere samt skærpet hygiejne på alle lokationer. Vi har instrueret og opfordret alle medarbejdere til at være meget disciplinerede med at følge alle forebyggende tiltag. 

Vi iværksætter yderligere tiltag, hvis det skønnes nødvendigt, og i overensstemmelse med hvordan de lokale myndigheders retningslinjer udvikler sig.

Ørsted spiller en central rolle i at opretholde den energiforsyning, vores samfund er afhængig af. Ørsteds driftsmæssige og økonomiske situation er fortsat stabil. Vi opretholder kontinuiteten inden for alle forretningskritiske aktiviteter, selv med de omfattende forebyggende tiltag, der er blevet implementeret, herunder et stort antal medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Særligt skal det bemærkes, at: 

 • vores aktiver er i fuld drift med rådighedstal inden for normalområdet 
 • vi overholder vores forpligtelser til sikre forsyninger af fjernvarme og el
 • vores anlægsprojekter skrider frem som planlagt
 • vi på grund af vores omfattende risikoafdækningsprogram er stort set afdækket på kort til mellemlang sigt i forhold til det nuværende ekstremt volatile marked og ser en begrænset risiko for at blive væsentligt påvirket af faldende el- og gaspriser og volatile valutakurser
 • vores likviditetsreserve er dimensioneret til at understøtte vores betydelige investeringer i grønne energiprojekter. Vi har i øjeblikket over 30 mia. kr. i likviditetsreserver (likvide beholdninger, likvide værdipapirer og garanterede lånefaciliteter), som kan understøtte vores drifts- og anlægsprogrammer i hele 2020 og 2021 uden behov for yderligere finansiering.             

Vi fastholder en høj opmærksomhed i forhold til den igangværende globale krise, og vi ser følgende risici, der potentielt kan påvirke vores aktiviteter:

 • Rejserestriktioner og medarbejdere i karantæne kan påvirke vores evne til at holde vores driftsaktiviteter og vores servicefartøjer med international besætning fuldt bemandet. Dette kan med tiden påvirke vores vindmølleparkers rådighedstal. Indtil videre ser vi dog ikke, at rådigheden er påvirket af COVID-19-situationen.
 • Rejserestriktioner og karantæne kan påvirke vores leverandørers leverancer af centrale komponenter til projekter, der i øjeblikket er under opførelse. Vi er i tæt kontakt med vores vigtigste leverandører og følger dagligt situationen nøje. Vores anlægsprojekter følger tidsplanen og har indbyggede reserver til uforudsete hændelser, der i en vis udstrækning kan afbøde effekten af eventuelle forsinkelser. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til, at der er nogen tilladelser, godkendelser, skatteincitamenter, aftageraftaler m.v. relateret til vores anlægsprojekter, som er i farezonen på grund af forsinkelser.
 • Vores kraftvarmeværker i Danmark er fortsat i fuld drift. Forsyningslogistikken er fortsat stabil, og vi er ved at nærme os afslutningen af fyringssæsonen, så vi ser en meget lille risiko for, at vi ikke kan imødekomme vores forsyningsforpligtelser på fjernvarmeområdet.
 • Den negative økonomiske effekt af den globale krise øger kreditrisikoen i forhold til nøgleleverandører, modparter og kunder. Hovedparten af vores indtægter er dog forankret i statslige organisationer med høj kreditvurdering eller statsgaranterede organisationer og – i mindre grad – forsyningsselskaber og virksomheder, hvorfor vi vurderer, at kreditrisikoen er under kontrol. Desuden gennemføres en væsentlig del af vores handelsaktiviteter med sikkerhedsstillelse. De politiske initiativer, der er iværksat på vores største markeder, vil medvirke til at mindske risikoen for misligholdelse blandt leverandører og kunder.
 • På de mest påvirkede markeder har krisen medført et fald i el-efterspørgslen. På vores kernemarkeder er el-efterspørgslen indtil videre langt mindre påvirket, og vi kan ikke se nogen ændring i mønsteret for negative engrospriser på el. I et scenarie med lavere el-efterspørgsel vil vi potentielt kunne se en stigning i antallet af timer med negative priser, men da vi delvist kompenseres, vurderer vi, at den overordnede effekt vil være begrænset.
 • Med hensyn til vores udviklingsprojekter er vi fortsat afhængige af, at de offentlige myndigheder behandler tilladelser og godkendelser relateret til de tildelte projekter og sites, og at de arbejder videre på de regulatoriske rammer, herunder udbud og auktioner. Disse processer kan risikere at blive forsinket på grund af rejserestriktioner, folk der arbejder hjemmefra, og medarbejdere hos offentlige myndigheder der er optaget af krisehåndtering.
 • På samme måde er der en risiko for, at vores underskrevne frasalg kan blive forsinket, da godkendelsesprocesserne skal gennemføres virtuelt. Alle frasalg er dog stadig i fuld gang, og vi forventer, at eventuelle forsinkelser vil have en begrænset effekt.

Selvom vi anerkender, at der globalt hersker en markant øget usikkerhed, er vores forretningsmodel fortsat robust, vores drift er fortsat stabil, og vi fastholder vores finansielle forventninger til 2020.  

For at håndtere COVID-19-situationen vil vores krisestyringsorganisation være mobiliseret i et stykke tid endnu. Såfremt vi ser væsentlige ændringer i den aktuelle situation, udsender vi nye opdateringer. Medmindre der sker noget før, bliver den næste planlagte opdatering udsendt i forbindelse med offentliggørelsen af vores delårsrapport for første kvartal den 29. april 2020.

Telekonference
I forbindelse med denne koncernmeddelelse vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere onsdag den 25. marts 2020 kl. 15.00.

Denmark: +45 32 71 49 98
UK: + 44 0800 408 7373
US: + 1 877 890 2416
Internationale numre: www.speakservecloud.com/dial-in-numbers

Konferencenummer: 233127
Deltager PIN: 8564

Telekonferencen kan følges live på:
https://edge.media-server.com/mmc/p/mqrzagn6 

Yderligere oplysninger:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftet fil