Årsrapport 2019: Stærkt år med fortsat strategisk fremgang, global ekspansion og meget tilfredsstillende finansielle resultater

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2019. Driftsresultatet (EBITDA), ekskl. nye partnerskabsaftaler, steg med 17% til 17,5 mia. kr., hvilket overstiger både vores forventninger i starten af året og vores senest udmeldte forventninger på 16-17 mia. kr.

Indtjeningen fra producerende hav- og landvindmølleparker steg med 30% til 14,8 mia. kr. i 2019 drevet af øget produktion fra nye havvindmølleparker og et helt år med produktion fra og udbygning af vores landvindforretning. Derudover var vores udvikling i forhold til året før positivt påvirket af højere indtjening fra vores tradingaktiviteter og tilbageførsel af en hensat forpligtelse vedrørende Elsam-konkurrencesagen. Dette blev delvist modsvaret af en stigning i hensatte forpligtelser vedrørende vores LNG-aktiviteter, højere projektudviklingsomkostninger og en midlertidig negativ effekt fra vores gas på lager på grund af det betydelige fald i gaspriserne i 2019. Herudover var der i 2018 også et positivt udfald af en voldgiftssag om gaskøb, som ikke blev gentaget i 2019.

Stigningen sammenlignet med senest udmeldte forventninger skyldtes primært en stærk havvindproduktion i december, bedre resultater fra vores tradingaktiviteter, en mindre negativ effekt af værdien af vores gas på lager og lavere omkostninger i hele koncernen. Dette blev delvist modsvaret af den hensatte forpligtelse vedrørende vores tabsgivende LNG-aktiviteter, som vi underskrev en aftale om at frasælge i december.

Nettoresultatet udgjorde 6,1 mia. kr., og afkastet af investeret kapital (ROCE) udgjorde 10,6%.

Vores kreditnøgletal, FFO/justeret nettogæld, endte på 31%, hvilket er i overensstemmelse med vores finansielle politik om at være på ca. 30%.

Bestyrelsen indstiller til et udbytte på 10,5 kr. pr. aktie (4,4 mia. kr. i alt), hvilket er en stigning på 7,7% og i tråd med vores udbyttepolitik.

Den grønne andel af vores el- og varmeproduktion fortsatte med at stige og nåede et rekordhøjt niveau på 86% som følge af den fortsatte udbygning af vores vindkapacitet og en nedgang i den kul- og gasbaserede el- og varmeproduktion.


Henrik Poulsen, administrerende direktør og koncernchef i Ørsted, siger:
”2019 var et godt år for Ørsted med fortsat strategisk fremgang og global ekspansion. Vi opnåede et meget tilfredsstillende driftsresultat (EBITDA), og den grønne andel af vores el- og varmeproduktion steg til et nyt rekordniveau på 86%.

Vi nåede nogle vigtige milepæle ved at vinde to store havvindprojekter i USA. Vi blev tildelt 1.100 MW med vores Ocean Wind-projekt i New Jersey og 880 MW med vores Sunrise Wind-projekt i New York. Med tildelingen af disse projekter har vi nu en havvindportefølje i USA med en samlet kapacitet på 2,9 GW, som skal stå færdig i 2024. Desuden har vi leasingrettigheder for op til 4,5 GW, som kan udvikles til fremtidige havvindprojekter i USA. Sunrise Wind-projektet vil blive opført i samarbejde med vores partner Eversource. For Ocean Wind har vi indledt eksklusive forhandlinger med Public Service Enterprise Group (PSEG) vedrørende en joint venture-aftale om køb af en andel på 25% af projektet.

I Storbritannien færdiggjorde vi opførelsen af verdens største havvindmøllepark, Hornsea 1, som har en kapacitet på 1.218 MW. Vi nåede yderligere milepæle, da vi indviede fase to af Taiwans første havvindmøllepark Formosa 1, og da vi idriftsatte landvindmølleparken Lockett i Texas i USA.

I 2019 traf vi endelig investeringsbeslutning om en række projekter. I Taiwan besluttede vi at opføre havvindmølleparken Greater Changhua 1 & 2a på 900 MW, og i USA besluttede vi at opføre landvindmølleparkerne Sage Draw (338 MW), Plum Creek (230 MW) og Willow Creek (103 MW) samt det kombinerede solenergi- (420 MW) og batterilagringsprojekt (40 MW) Permian Energy Center.

Vi underskrev en aftale om at sælge vores danske eldistribution (Radius), privatkunde- og udendørsbelysningsforretning til SEAS-NVE. Aftalen er attraktiv for Ørsteds aktionærer og sikrer et godt fremtidigt hjem for kunderne og vores dygtige medarbejdere. Vi vil bruge provenuet fra salget til at fortsætte vores globale investeringer i grøn energi. Vi forventer, at transaktionen bliver afsluttet i første halvår af 2020.

For yderligere at målrette vores aktiviteter indgik vi en aftale om at frasælge vores LNG-aktiviteter til Glencore, og vi indledte arbejdet med at frasælge størstedelen af vores B2B-salgsforretning.

Vores vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi, er meget vigtig for os, og vi vil fortsat arbejde dedikeret på at begrænse den globale opvarmning og dens effekt på biodiversitet og levevilkårene for nuværende og kommende generationer verden over.”


Finansielle hovedtal for fjerde kvartal og 2019:

mio. kr.Q4 2019Q4 2018%20192018%
EBITDA4.61319.206(76%)17.48430.029(42%)
Årets resultat fra fortsættende aktiviteter92515.160(94%)6.10019.486(69%)
Årets resultat fra ophørende aktiviteter(29)34n.a.(56)10n.a.
Årets resultat89615.194(94%)6.04419.496(69%)
Pengestrømme fra driftsaktivitet4.8167.565(36%)13.07910.34326%
Bruttoinvesteringer(8.816)(14.916)(41%)(23.305)(24.481)(5%)
Frasalg40218.749(98%)3.32919.950(83%)
Frie pengestrømme(3.598)11.398n.a.(6.897)5.812n.a.
Rentebærende nettogæld17.230(2.219)n.a.17.230(2.219)n.a.
FFO/justeret nettogæld31%69%(38%p)31%69%(38%p)
ROCE11%32%(22%p)11%32%(22%p)


Forventninger til 2020
EBITDA (business performance), ekskl. nye partnerskaber, forventes at udgøre 15-16 mia. kr. i 2020 sammenlignet med 17,5 mia. kr. i 2019. Faldet skyldes indtjening fra eksisterende offshore vindpartnerskaber, som udgjorde 3,8 mia. kr. i 2019, men som forventes at være meget begrænset i 2020.

Bruttoinvesteringerne for 2020 forventes at udgøre 30-32 mia. kr., hvilket afspejler et højt aktivitetsniveau for vores havvind-, landvind- og solenergiprojekter.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations Investor Relations
Martin Barlebo Allan Bødskov Andersen
99 55 95 52 99 55 79 96


Telekonference
I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere torsdag, den 30. januar 2020, kl. 14.00.

Danmark: 78 15 01 09
Storbritannien: +44 33 33 00 92 70
USA: +1 833 526 8384

Telekonferencen kan følges live på:
https://edge.media-server.com/mmc/p/v6offu8x

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen på:
orsted.com/en/Financial-reports-and-presentations

Årsrapporten kan downloades på:
orsted.com/en/Financial-reports-and-presentations


Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt solcelle-, energilagrings- og bioenergianlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftede filer