Ørsted opdaterer sine langsigtede finansielle mål

På vores kapitalmarkedsdag den 28. november 2018 præsenterede Ørsted en række langsigtede finansielle mål. Disse mål er baseret på skøn over anlægs- og driftsomkostninger, produktionsprognoser, resultater af havvindauktioner, forventede langsigtede elpriser og renter samt andre faktorer, som alle i sagens natur er dynamiske størrelser og er forbundet med usikkerhed. På baggrund af den samlede effekt af en justering af vores prognoser for havvindproduktion og visse væsentlige positive og negative udviklinger siden kapitalmarkedsdagen, giver vi, som beskrevet i det følgende, en opdatering af vores langsigtede mål.

På den negative side har tre faktorer lagt pres på vores langsigtede mål. Den første faktor angår prognoserne for vores havvindproduktion.

Vi har gennemført et omfattende projekt, der blev afsluttet og fremlagt for bestyrelsen i dag, for at opgradere de modeller og processer, som vi bruger til at forudsige energiproduktionen fra vores havvindmølleparker, baseret på vores adgang til omfattende produktionsdata fra vores portefølje af aktiver. Projektet har omfattet avancerede analyser af en lang række variable, som påvirker vores produktion, og vi har udviklet nye interne modeller til at forudsige vores forventede energiproduktion.

Projektet har fået os til at konkludere, at vores nuværende produktionsprognoser undervurderer den negative indvirkning af to effekter på tværs af vores aktivportefølje, nemlig blockage-effekten og wake-effekten.

Blockage-effekten opstår, fordi vinden aftager i hastighed, når den nærmer sig vindmøllerne. Der er en individuel blockage-effekt for hver enkelt vindmølleposition og en global effekt for hele vindmølleparken, som er større end summen af effekterne for de enkelte vindmøllepositioner. Vores nye vindsimuleringsmodeller påviser, at vi historisk set har undervurderet denne effekt. Dette resultat understøttes også af konsulentvirksomheden DNV GL's nye rapport om blockage, som indikerer, at denne effekt generelt bliver undervurderet i branchen.

Den anden effekt er den wake-effekt, der er i selve vindmølleparken og mellem tilstødende vindmølleparker. Hver vindmølle skaber en lævirkning i området bag sig, hvor vindens hastighed nedsættes. Efterhånden som vinden baner sig vej igennem havvindmølleparken, fortager wake-effekten sig, og vindhastigheden stiger igen. Wake-effekten, hvor vindmøllerne skaber læ for hinanden og dermed påvirker hinanden, har i mange år været genstand for omfattende modellering i branchen, og det er stadig meget vanskeligt at modellere denne yderst komplekse dynamik. Vores resultater peger i retning af en højere negativ indvirkning på produktionen end forudsagt af tidligere modeller.

Når det kommer til lævirkningen mellem tilstødende vindmølleparker, er vi i gang med at udvikle en ny model, der kan forudsige wake-effekten mere præcist over længere afstande. Vi har blandt andet gjort brug af et avanceret og banebrydende radarsystem, der kan bruges til at indsamle tredimensionelle data om vindgennemstrømningen. I den nye model, som vi stadig er i gang med at finjustere, tyder det på, at det tager længere tid, før vindhastigheden tager til, og at wake-effekten er større end hidtil antaget. Samtidig har vi nu medregnet en mere omfattende udbygning af havvind i de forskellige havområder, hvilket vil øge lævirkningen fra tilstødende vindmølleparker. I takt med at der globalt sættes fart på udbygningen af havvind, vil man i hele branchen opleve en større wake-effekt fra tilstødende vindmølleparker.

Vi har gennem årene sammenlignet vores interne produktionsestimater med eksterne analyser fra brancheeksperter. Til sammenligning har de fleste produktionsestimater fra brancheeksperter haft tendens til at være mere positive end vores. Det er derfor vores vurdering, at man i branchen generelt undervurderer den påvirkning, som blockage- og wake-effekterne har.

Mens der stadig er en vis usikkerhed, er det klart, at den justering af vores produktionprognose, som vores analyse medfører, har en negativ indvirkning på vores finansielle skøn (se status nedenfor).

De højere end hidtil estimerede blockage- og wake-effekter er også indlejret i vores faktiske historiske produktionstal, men er blevet indregnet i mere bredt definerede afvigelser, såsom vindindhold, rådighed og produktionsbegrænsninger, samt som følge af at indfasningen af ny kapacitet har været enten foran eller efter planen. Vi har hidtil ikke haft de data og avancerede analysemodeller, der skal til, for at kunne lave en mere detaljeret opdeling af produktionsafvigelsen. De nye værktøjer, der udnytter alle vores produktionsdata til fulde, herunder data fra de nye store havvindmølleparker, vi har bygget i løbet af de sidste par år, har givet os et mere detaljeret indblik i blockage- og wake-effekterne og andre underliggende produktionspåvirkninger. Det er denne analyse, der har ført til, at vi kan konkludere, at blockage- og wake-effekterne er blevet undervurderet.

Selvom justeringen af vores produktionsprognoser er negativ, er vi overbeviste om, at Ørsteds adgang til data og avancerede analysemodeller vil være positiv for vores langsigtede konkurrenceevne. Vi vil naturligvis undersøge, hvordan de nye resultater kan omsættes i forbedringer af vores design og layout af fremtidige havvindmølleparker.

Den anden væsentlige negative udvikling siden kapitalmarkedsdagen er den lavere indfødningstarif i Taiwan, hvor vi har måttet acceptere en reduktion på 6 % og et loft på fuldlasttimer for vores Changhua 1 & 2a-projekter. For det tredje har vi øget estimatet for anlægsomkostningerne (CAPEX) for vores Deepwater-projektportefølje i USA, hvilket primært knytter sig til transmissionsanlæggene.

For så vidt angår positive udviklinger siden kapitalmarkedsdagen, forventer vi nu lidt lavere anlægsomkostninger på nogle af vores igangværende konstruktionsprojekter. For det andet har lavere renter ført til lavere afkastkrav på vores offshore transmissionsanlæg i Storbritannien, hvilket fører til lavere transmissionsafgifter. For det tredje har vi kunnet konstatere, at en af vores nyere vindmølleplatforme har højere rådighed, end vi havde budgetteret med, hvilket har en positiv indvirkning på nogle af vores aktiver.

For det fjerde tager vi nu, ud over den løbende optimering af vores projekter, skridt til at reducere vores årlige overhead omkostninger med 500-600 mio. kr. fra 2020 til 2022, idet stram omkostningsstyring fortsat er afgørende i et konkurrencepræget marked. Omkring halvdelen af reduktionerne vil komme fra omkostninger, der falder bort, fordi vi forenkler vores struktur som følge af frasalget af vores danske downstream-aktiver, og den anden halvdel vil komme fra besparelser i vores stabsfunktioner, både interne og eksterne omkostninger.

Den samlede effekt af disse udviklinger siden kapitalmarkedsdagen betyder følgende for vores langsigtede finansielle mål:

  • Gennemsnitlig vækst i EBITDA for sites: ~20 % for 2017-2023. Uændret
  • Gennemsnitligt afkast af investeret kapital (ROCE): ~10 % for perioden 2019-2025. Uændret
  • Forventet, ikke-gearet livstids IRR, kapacitetsvægtet gennemsnit for syv navngivne havvindprojekter vundet i udbud (Borssele 1 & 2, Hornsea 2, German Cluster 1, Gode Wind 3 & 4, Greater Changhua 1 & 2a, Greater Changhua 2b & 4 og Revolution Wind). Målet  reduceres fra 7,5-8,5% til 7,0-8,0%
  • Andel af kontraktbaseret og reguleret EBITDA, gennemsnit for 2019-2025 på ~90 %. Uændret.

             
Load-faktor over levetiden på 48-50 % for en defineret europæisk portefølje af havvindmølleparker og anlægs- og udviklingsprojekter er reduceret til omkring 48 % som følge af justeringen af produktionsprognoserne.

Vi har ikke ændret vores forventninger til multiplerne for anlægsinvesteringer (CAPEX) og driftsomkostninger (OPEX), som vi kommunikerede på kapitalmarkedsdagen.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2019 eller på det udmeldte forventede investeringsniveau for 2019.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96


Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, vindmølleparker på land og bioenergianlæg og forsyner sine kunder med energiprodukter. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2018 en omsætning på 76,9 mia. kr. (10,3 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil