Årsrapport 2018: Rekordhøje resultater og strategisk fremdrift

Bestyrelsen for Ørsted har i dag godkendt årsrapporten for 2018. Vi opnåede et rekordhøjt driftsresultat (EBITDA) på 30,0 mia. kr., en stigning på 33% i forhold til 2017. EBITDA uden nye partnerskabsaftaler steg med 18% til 15,0 mia. kr., hvilket er væsentligt mere, end hvad vi forventede i starten af året samt vores seneste guidance på 13-14 mia. kr. Stigningen i forhold til sidstnævnte skyldtes primært højere modtagne Renewable Obligation Certificate (ROC) recycle-værdier, lavere end forventede omkostninger samt bedre end forventet fremdrift på Borkum Riffgrund 2, der har medført en øget indtjening på partnerskabsaftalen og en hurtigere indfasning af produktion.

Driftsresultatet fra producerende havvindmølleparker steg med 29% til 11,0 mia. kr. i 2018, primært på grund af indfasning af produktion fra Walney Extension, Race Bank og Borkum Riffgrund 2.

Vi afsluttede det delvise frasalg af Hornsea 1, en af de største M&A-transaktioner inden for vedvarende energi nogensinde. Det samlede EBITDA fra transaktionen udgjorde 15,1 mia. kr. i 2018. 

Afkast af investeret kapital (ROCE) steg til 32%, fra 25% i 2017.

Årets nettoresultat udgjorde 19,5 mia. kr., hvilket er vores bedste resultat nogensinde og en stigning på 6,2 mia. kr. i forhold til 2017.

Bestyrelsen indstiller til et udbytte på 9,75 kr. pr. aktie (4,1 mia. kr. i alt), hvilket er en stigning på 8,3% og i tråd med vores udbyttepolitik.

Den grønne andel af vores el- og varmeproduktion steg fra 64% i 2017 til 75% i 2018. Det skyldtes øget produktion fra nye havvindmølleparker i Storbritannien og Tyskland, købet af Lincoln Clean Energy (LCE) og øget produktion fra biomasse på Avedøreværket og Skærbækværket. Vi er godt på vej til at opfylde vores målsætning om 99% grøn produktion i 2025.

I en kommentar til årsrapporten siger administrerende direktør og koncernchef Henrik Poulsen:

“2018 var et fantastisk år for Ørsted. Vi leverede vores bedste finansielle resultat nogensinde, og vi øgede vores bidrag til den grønne omstilling, således at 75% af den el og varme, vi producerer, nu kommer fra grøn energi. Den globale vækst inden for vedvarende energi vil gå stærkt i de kommende år. Vi er godt rustet til at tage del i denne betydelige vækst.

I 2018 nåede vi vigtige milepæle i vores ambitiøse grønne strategi. I Storbritannien idriftsatte vi Race Bank i januar og verdens største havvindmøllepark, Walney Extension, i maj, og i december idriftsatte vi Borkum Riffgrund 2 i Tyskland. Alle blev idriftsat tidligere end planlagt, hvilket er et bevis på vores stærke kompetencer inden for projektstyring og opførelse.

For at styrke vores platform for havvind i USA købte vi i november måned Deepwater Wind til en enterprise value på 4,7 mia. kr. Deepwater Wind er USA’s førende udvikler af havvind med en attraktiv og geografisk omfattende portefølje af projekter langs den amerikanske østkyst.

Derudover gik vi også ind på det amerikanske marked for landvind, da vi i oktober måned købte Lincoln Clean Energy (LCE) til en enterprise value på 5,6 mia. kr. LCE er en amerikansk udvikler, ejer og operatør af landvindmølleparker og fundamentet for vores nye forretningsområde Onshore, som bliver en vækstplatform, der vil sikre strategisk diversificering af Ørsteds portefølje.

Ved udgangen af 2018 havde vi en 12 GW stor portefølje af havvindmølleparker, landvindmølleparker og biomassefyrede kraftvarmeværker, der enten var i produktion, under opførelse, eller hvor der var truffet endelig investeringsbeslutning. Derudover har vi projekter med en kapacitet på 4,8 GW, hvor vi enten har fået tildelt byggetilladelser eller indgået aftale om at afsætte elproduktionen, men hvor vi endnu ikke har truffet endelig investeringsbeslutning. Desuden har vi en stærk portefølje af projekter under udvikling. Frem mod 2030 er det vores strategiske ambition at nå en installeret kapacitet på mere end 30 GW vedvarende energi, forudsat at udbygningen skaber værdi for vores aktionærer. Som led heri har vi hævet vores 2025-mål for havvind fra 11-12 GW til 15 GW.

Den 30. januar 2019 blev indfødningstariffen for 2019 offentliggjort. Vi tager den 6% lavere tarif i forhold til 2018 til efterretning, ligesom vi noterer os, at der er indført et loft for årlige fuldlasttimer. Vi vil nu arbejde tæt sammen med leverandørkæden for at minimere den negative effekt af den reviderede elkøbsaftale med henblik på at gøre projekterne investerbare. Greater Changhua 1 & 2a har udsigt til ekstraordinært høje omkostninger, idet der skal etableres en større lokal forsyningskæde, netinfrastrukturen på land skal styrkes, og fordi havvindmølleparkerne skal opføres, drives og vedligeholdes under udfordrende site- og vejrforhold. Vi fortsætter sammen med de taiwanske myndigheder og lokale interessenter med at arbejde for at nå vigtige, udestående projektmilepæle, herunder at få en etableringstilladelse, en plan for leverandørkæden og en elkøbsaftale på plads. Når vi har fået skabt klarhed over resultatet af genforhandlingerne af kontrakterne med leverandørerne, og vi har nået samtlige vigtige projektmilepæle, vil Ørsteds bestyrelse gennemgå investeringscasen og træffe beslutning på det grundlag.

I juni 2018 annoncerede vi vores planer om at frasælge vores danske eldistributions- og privatkundeforretning. Salgsprocessen blev imidlertid indstillet i januar, da vores hovedaktionær, den danske stat, meddelte os, at den politiske opbakning til et salg ikke længere var til stede. Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at Ørsted ikke er den bedste langsigtede ejer af disse forretninger. Som en konsekvens har vi klassificeret forretningerne som aktiver bestemt for salg, og vi fortsætter med at undersøge mulighederne for at afhænde dem. Vi forventer et exit fra alle disse forretningsområder i løbet af 2019.”


Finansielle hovedtal for 4. kvartal og 2018:


Forventninger til 2019

EBITDA (business performance) forventes at være 15,5-16,5 mia. kr. i 2019 sammenlignet med 15,0 mia. kr. i 2018 (eksklusive nye partnerskabsaftaler), hvilket svarer til en stigning på 4-10%.

Bruttoinvesteringerne for 2019 forventes at udgøre 21-23 mia. kr., hvilket afspejler et højt aktivitetsniveau for vores havvindmølle- og landvindmølleprojekter.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations         Investor Relations
Martin Barlebo             Daniel Lerup
99 55 95 52                 99 55 97 22

Telekonference
I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere torsdag, den 31. januar 2019, kl. 10.00.

Danmark: 35 44 55 83
Storbritannien: +44 203 194 0544
USA: +1 855 269 2604

Telekonferencen kan følges live på:
https://orsted.eventcdn.net/20193101

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen på:
Orsted.com/financial-reports

Årsrapporten kan downloades på:
Orsted.com/financial-reports

 

Vedhæftede filer