Storaktionærmeddelelse

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i DONG Energy A/S (“DONG Energy” eller “Selskabet”), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i prospektet, der er offentliggjort af DONG Energy i forbindelse med udbuddet og optagelsen af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S (“Nasdaq Copenhagen”).


I henhold til værdipapirhandelslovens § 29 og bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015 om storaktionærer, meddeles det hermed, at SEAS-NVE A.m.b.A., CVR-nr. 68 51 52 11, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, i dag har oplyst over for DONG Energy, at SEAS-NVE A.m.b.A., der gennem sit helejede datterselskab SEAS-NVE Holding A/S, CVR-nr. 25 78 44 13, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, hidtil har ejet 10,82 % af DONG Energys aktiekapital og stemmerettigheder, dags dato – gennem SEAS-NVE Holding A/S – har solgt 5.070.110 aktier á nominelt DKK 10 hver (samlet nominel værdi på DKK 50.701.100) i DONG Energy i forbindelse med børsnoteringen og optagelsen til handel og officiel notering af DONG Energy's aktier på Nasdaq Copenhagen.

Efter gennemførelsen og afviklingen af salget beskrevet ovenfor ejer SEAS-NVE A.m.b.A. – gennem SEAS-NVE Holding A/S – i alt 40.125.120 aktier á nominelt DKK 10 hver (samlet nominel værdi på DKK 401.251.200) i DONG Energy, svarende til 9,61 % af aktiekapitalen og 9,61 % af stemmerettighederne.

Aktiesalget bringer således SEAS-NVE Holding A/S' (og dermed indirekte SEAS-NVE A.m.b.A.'s) andel af stemmerettigheder og aktiekapital i DONG Energy under 10 %.

SEAS-NVE A.m.b.a. er et dansk andelsselskab ejet af fysiske og juridiske personer, der inden for et af SEAS-NVE A.m.b.A.’s bestyrelse til enhver tid fastlagt geografisk område aftager el og har rådighed over en installation, som er tilsluttet et elnet, der ejes af SEAS-NVE-koncernen.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2016.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
+45 99 55 95 52

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
+ 45 99 55 97 22


Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge og er ikke en opfordring til at afgive tilbud på at købe eller tegne aktier eller andre værdipapirer i DONG Energy A/S eller selskabets datterselskaber. Denne meddelelse er ikke tiltænkt personer bosiddende i et retsområde, hvor udsendelse af denne meddelelse er i strid med lovgivningen i det pågældende retsområde. Denne meddelelse må ikke sendes til personer bosiddende i et sådant retsområde. Denne meddelelse må derfor ikke udsendes i noget retsområde uden for Danmark, hvis en sådan udsendelse forudsætter registrering, godkendelse eller opfyldelse af andre krav. Enhver person, der kommer i besiddelse af denne meddelelse, forventes og forudsættes selv at have indhentet de nødvendige oplysninger om gældende restriktioner og at overholde sådanne begrænsninger.


DONG Energy er en af de førende energikoncerner i Nordeuropa. Hovedsædet ligger i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er engagerede i at udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og erhvervskunder samt producere olie og gas. Koncernen havde i 2015 en omsætning på 71 mia. kr. (9,5 mia. euro). Læs mere på www.dongenergy.com.