Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Fortsat positiv udvikling - Opjustering af forventningerne til 2015

Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2015.
 

• EBITDA udgjorde 10,4 mia. kr. i 1. halvår 2015 mod 9,8 mia. kr. i 1. halvår 2014. Stigningen skyldtes en positiv udvikling i den underliggende forretning samt erstatninger, delvist modsvaret af frasalgsavancer i 2014:
     o Den positive driftsudvikling i forhold til samme periode sidste år skyldtes højere produktion fra havmølleparker, afsluttet genforhandling af en olieindekseret gaskøbskontrakt og lavere omkostninger i E&P-forretningen, delvist modsvaret af olieprisfaldet og lavere olie- og gasproduktion fra Ormen Lange-feltet som følge af en planlagt nedlukning på 42 dage
     o EBITDA var i 1. halvår 2014 positivt påvirket af frasalgsavancer på 2,0 mia. kr. vedrørende havmølleparker, mens 1. halvår 2015 var positivt påvirket med 1,5 mia. kr. fra avance ved salg af E&P-licensandele, to forsikringserstatninger samt en afgjort tvist fra 2005 og 2006 vedrørende CO2-kvoter

• Resultat efter skat blev 2,8 mia. kr., hvilket var 1,3 mia. kr. højere end 1. halvår 2014

• Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 6,5 mia. kr., på niveau med 1. halvår 2014. Højere betalt skat blev modsvaret af lavere pengebindinger i arbejdskapital, lavere rentebetalinger samt det højere EBITDA

• Bruttoinvesteringer udgjorde 8,8 mia. kr. og vedrørte primært offshore vindaktiviteter (Borkum Riffgrund 1, Gode Wind 1+2, Westermost Rough og Hornsea 1) samt olie- og gasfelter (Hejre, Syd Arne og Laggan-Tormore)

• Den rentebærende nettogæld steg med 3,8 mia. kr. fra udgangen af 2014 til 7,8 mia. kr. ved udgangen af juni 2015

• Kapitalstrukturnøgletallet funds from operation (FFO) i forhold til justeret nettogæld (rullende 12 måneder) udgjorde 38%, hvilket var en forbedring på 2%-point i forhold til kalenderåret 2014

• ROCE justeret for nedskrivninger (rullende 12 måneder) udgjorde 6% mod 7% ved udgangen af 1. halvår 2014. Det marginale fald skyldtes primært højere afskrivninger som følge af flere havmølleparker i drift.


Forventninger til 2015 opjusteres
• Forventningen til business performance EBITDA for 2015 opjusteres med 1,5 mia. kr. til 17,0-19,0 mia. kr. i forhold til udmeldingen i årsrapporten for 2014 på 15,5-17,5 mia. kr. Opjusteringen reflekterer den stærke indtjening, herunder erstatninger, i 1. halvår 2015

• Funds from operation (FFO) i forhold til justeret nettogæld for 2015 forventes at ligge over 30% (omkring 30% udmeldt i årsrapporten for 2014).


Henrik Poulsen, administrerende direktør og koncernchef:
”Første halvår 2015 har udviklet sig meget tilfredsstillende for DONG Energy med en vækst i driftsindtjeningen (EBITDA) på 6% og en markant styrkelse af nettoresultatet. Resultatet er positivt påvirket af frasalg og indtægter fra forsikringer og tvister. I 2014 var resultatet i første halvår dog tilsvarende positivt påvirket af effekter fra frasalg.

Vi fortsætter med at udvikle og investere i vores markedsledende position i havvind. I starten af juli indviede vi Westermost Rough vindparken ud for den engelske østkyst, vi har afsluttet opsætningen af turbiner i vores første tyske vindpark, Borkum Riffgrund 1 og opførelsen af de næste tyske parker, Gode Wind 1+2 og ekspansionen af Burbo Bank i UK skrider planmæssigt frem. Westermost Rough var den første park i verden til at benytte 6 MW turbinen fra Siemens og Burbo Bank Extension bliver den første park i verden til at benytte 8 MW turbinen fra MHI Vestas. Slutteligt godkendte bestyrelsen i juni opførelsen af Race Bank vindparken i England, og vi fortsatte i 2. kvartal med at udbygge vores pipeline af projekter til opførelse i perioden efter 2020 ved køb af projektrettigheder i USA.

I E&P fortsætter arbejdet med at tilpasse forretningen til en ny markedsrealitet. Fokus er på at udvikle en effektiv og velafbalanceret portefølje af produktionsaktiver og pipeline muligheder, som kan skabe værdi under et nyt sæt af prisantagelser på olie og gas. Igennem første halvår 2015 blev der gjort gode fremskridt i forhold til at reducere omkostningerne og refokusere efterforskningsaktiviteterne.

Udbygningen af det danske oliefelt Hejre er fortsat udfordret af forsinkelser fra konsortiet, som skal levere platformen. Vi er i gang med at opdatere vores vurdering af effekten heraf på tidsplanen for projektet, men vi arbejder fortsat mod produktion af første olie i 2017. Boreprogrammet for Hejre udbygningen forløber planmæssigt. De to første produktionsbrønde er færdiggjort i første halvdel af 2015, og de bekræfter områdets væsentlige potentiale. Vi forventer fortsat at få den første produktion af gas fra Laggan-Tormore feltet vest for Shetlandsøerne i 2015.

Customers & Markets afsluttede i 2. kvartal genforhandlingen af yderligere en olieindekseret, langsigtet købskontrakt på gas med et tilfredsstillende resultat. Den understøtter vores generelle forventninger til udfaldet af de fortløbende genforhandlinger af vores portefølje af gaskontrakter.

Thermal Power fortsætter omstillingen til bæredygtig produktion af varme og el. I 2. kvartal blev der truffet beslutning om at konvertere Avedøre blok 1 fra kul til bæredygtig biomasse.

Slutteligt er det glædeligt at se den fortsat positive udvikling i virksomhedens sikkerhedstal. DONG Energy's medarbejdere yder en dygtig og dedikeret indsats under til tider krævende forhold, og vi vil fastholde et stærkt fokus på deres udvikling og sikkerhed.

På baggrund af det stærke halvårsresultat har vi valgt at opjustere forventningerne til helåret 2015. Vi vurderer nu, at EBITDA for helåret 2015 vil lande i intervallet 17,0-19,0 mia. kr., hvilket er 1,5 mia. kr. højere end vores tidligere forventning. Samtidig forventer vi som en afledt effekt, at vores primære kreditnøgletal, FFO/nettogæld vil ligge over det udmeldte mål på 30%.”


Telefonkonference
I forbindelse med aflæggelse af halvårsrapporten vil der blive afholdt en telefonkonference for investorer og analytikere onsdag 19. august 2015 kl. 11.00:

Danmark: 35 44 55 83
International: 203 194 0544

Telefonkonferencen kan følges live:
http://www.dongenergy.com/telekonference

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen:
http://www.dongenergy.com/praesentationer

Halvårsrapporten kan downloades på:
http://www.dongenergy.com/delaarsrapporter


Yderligere information

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 91 00

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 97 69


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2014. For yderligere information, se www.dongenergy.com