Delårsrapport for 1. kvartal 2013 – Tilfredsstillende start på året

Bestyrelsen for DONG Energy har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2013 med følgende forventninger og hovedtal i forhold til 1. kvartal 2012:

  • EBITDA udgjorde 4,6 mia. kr. i 1. kvartal 2013 mod 3,6 mia. kr. i 1. kvartal 2012. Stigningen i forhold til samme periode sidste år skyldtes primært en højere indtjening fra vindaktiviteterne, højere olieproduktion samt lavere omkostninger
  • Resultat efter skat blev 0,5 mia. kr., hvilket var 1,8 mia. kr. lavere end 1. kvartal 2012, hvor der blev indregnet avance ved salg af virksomheder på 2,0 mia. kr. efter skat, primært vedrørende Oil Terminals
  • Pengestrømme fra driftsaktivitet steg til 2,2 mia. kr. fra 1,0 mia. kr. i 1. kvartal 2012. Dette skyldtes primært lavere pengebindinger i arbejdskapital samt det højere EBITDA
  • Nettoinvesteringer udgjorde 5,2 mia. kr. i 1. kvartal 2013 mod 2,0 mia. kr. i samme periode året før, hvor der var frasalg for 2,8 mia. kr. Investeringer vedrørte primært udbygning af vindaktiviteter samt gas- og oliefelter
  • Den rentebærende nettogæld steg med 2,6 mia. kr. fra udgangen af 2012 til 34,5 mia. kr.

     

Adm. direktør Henrik Poulsen:

 ”Udviklingen i resultatet for årets første tre måneder er tilfredsstillende og alle fem forretningsområder er på linje med vores forventninger. Indtjeningen (EBITDA) steg med 30% i 1. kvartal i forhold til 2012 drevet af nye offshore vindmølleparker, højere olieproduktion og lavere omkostninger. Implementeringen af den strategi og finansielle handlingsplan, som blev fremlagt sammen med årsrapporten i februar, kører fremad som planlagt. Herunder arbejdet med at udbygge vores vækstforretninger, frasælge ikke-kerne aktiviteter, restrukturere de tabsgivende gasaktiviteter, reducere omkostningerne og rejse ny egenkapital. På den baggrund fastholder vi de tidligere udmeldte forventninger til 2013-14.

Efter et udfordrende 2012, var 1. kvartal et første skridt i den rigtige retning, men der er stadig et stort stykke arbejde foran os i forhold til at styrke DONG Energy's kapitalstruktur og sikre fundamentet for vores vækstambitioner."
 

Forventninger
Forventningerne er uændrede i forhold til udmeldingerne i årsrapporten for 2012:

  • Business performance EBITDA for 2013 forventes at udgøre 11,5-12,5 mia. kr.
  • Nettoinvesteringerne for 2013 og 2014 forventes at udgøre 25-30 mia. kr.
  • Nøgletallet justeret nettogæld / EBITDA forventes nedbragt til omkring 2,5 ved udgangen af 2014.


I forbindelse med aflæggelse af delårsrapporten vil der blive afholdt en telefonkonference for investorer og analytikere 23. april 2013 kl. 10.00:
Danmark: +45 32 72 80 18
International: +44 145 255 5131
 

Telefonkonferencen kan følges live på følgende adresse: http://www.dongenergy.com/da/investor/praesentationer/pages/webcasts.aspx


Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen på følgende adresse:
http://www.dongenergy.com/da/investor/praesentationer/pages/finansielle_praesentationer.aspx


Delårsrapporten kan downloades på:
http://www.dongenergy.com/delaarsrapporter


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Karsten Anker Petersen
+45 99 55 96 62

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 97 69


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger knap 7.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com.