Stærk strategisk fremdrift og opjustering af forventningerne til helåret

Opjustering af EBITDA for helåret fra 15-17 mia. kr. til 17-19 mia. kr.

Vækst i underliggende driftsindtjening (EBITDA) på 74 % i 2. kvartal 2017

Aftale om salg af upstream olie- og gasforretningen til britiske INEOS

Aftale om frasalg af 50% af tyske Borkum Riffgrund 2 til Global Infrastructure Partners

Første strøm fra Race Bank og indvielse af havmølleparkerne Burbo Bank Extension og Gode Wind

Partnerskabsaftale med amerikanske Dominion Energy om havmølleprojekt i Virginia


• Driftsindtjeningen (EBITDA) steg med 1,8 mia. kr. og udgjorde 4,4 mia. kr. i 2. kvartal 2017

• Underliggende driftsindtjening (EBITDA) steg med 74% som følge af højere indtægter fra ramp up fra nye havmølleparker samt højere vindenergiindhold. Herudover steg indtjeningen fra partnerskabsaftaler, der i 2. kvartal 2017 var positivt påvirket af avance vedrørende frasalget af 50% af Race Bank

• Afkastet af den investerede kapital (justeret ROCE, seneste 12 måneder) udgjorde 18% mod 15% ved udgangen af 2. kvartal 2017

• Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde -1,8 mia. kr. i 2. kvartal 2017, et fald på 3,1 mia. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. Faldet skyldtes primært førtidig afregning af prissikringskontrakter relateret til olie- og gasforretningen samt øgede pengebindinger i arbejdskapital, som følge af høj konstruktionsaktivitet vedrørende havmølleparker

• Bruttoinvesteringerne udgjorde 4,3 mia. kr. og vedrørte primært britiske Walney Extension, Race Bank og Hornsea 1 samt tyske Borkum Riffgrund 2

• Nettogælden steg med 3,8 mia. kr. i 2. kvartal og udgjorde 10,3 mia. kr. ved udgangen af juni 2017. 


Henrik Poulsen, administrerende direktør og koncernchef siger i en kommentar til halvårsrapporten:
Et 1. halvår med stærk strategisk fremdrift suppleret med gode finansielle og operationelle resultater.

Vores forventninger til partnerskabsindtægter i 2. halvår 2017 er øget, idet vi har indgået aftale om salget af 50% af Borkum Riffgrund 2 i 2017 i stedet for 2018. Dette medfører, at vi har opjusteret vores forventninger til koncernens driftsindtjening (EBITDA) for 2017 til 17-19 mia. kr. fra tidligere 15-17 mia. kr., svarende til en underliggende vækst på 18-32%.

I maj og juni indviede vi hhv. britiske Burbo Bank Extension og de tyske parker Gode Wind 1 og 2. I maj producerede vi endvidere den første strøm fra Race Bank, som forventes idriftsat i 1. kvartal 2018.

Vores havmølleparker under opførelse forløber planmæssigt. Vi fortsætter også arbejdet med at udbygge vores portefølje af havvindprojekter til opførelse efter 2020.

I juli indgik vi en partnerskabsaftale med den amerikanske energivirksomhed Dominion Energy om et udviklingsprojekt ved kysten ud for Virginia. Der er i første omgang tale om et demonstrationsanlæg på 12 MW, med mulighed for et fremtidigt samarbejde omkring videre udbygning af havvind i Virginia.

Vi forventer at afgive bud i den engelske auktion med Hornsea 2-projektet den 14. august, og vi forventer at kende udfaldet af auktionen i september. Auktionen i Massachusetts, USA, har budfrist i sidste halvdel af december i år, og her forventer vi at kende udfaldet senest i midten af 2018.

Vi forventer at idriftsætte det første kommercielle REnescience-anlæg i Northwich, Storbritannien, der omdanner usorteret husholdningsaffald til grøn energi og genbrugsmateriale, i løbet af 3. kvartal. Anlægget er fortsat i ramp up fasen, og vi vil bruge de kommende måneder til at optimere og monitorere produktionen og kvaliteten, samtidig med at vi arbejder på at modne yderligere REnescience projekter. Vores pipeline fokuserer på muligheder i Storbritannien, Holland og Malaysia.

Den 24. maj offentliggjorde vi en aftale om at sælge vores olie- og gasforretning til den britiske kemikalievirksomhed INEOS. Aftalen afventer godkendelse af myndighederne i Norge, Danmark og Storbritannien samt andre tredjeparter. Vi forventer, at transaktionen afsluttes sidst i 3. kvartal.

Inden for et til to år vil vi sandsynligvis have overskydende investeringskapacitet sammenlignet med målet om en rating på BBB+/Baa1, givet den aktuelle udbyttepolitik, frasalgsstrategi og udbygningsplan i Wind Power samt ambitionen om at udbygge havvind med 1 GW årligt i perioden 2021-2025 fastholdes. Den sandsynlige overskydende investeringskapacitet vil opstå, efterhånden som flere og flere Wind Power-aktiver idriftsættes og begynder at generere pengestrømme og er senest blevet positivt påvirket af et fald i udbygningsomkostningerne pr. MW (LCoE).

Værdiforøgende, grønne vækstmuligheder vil, i tillæg til den aktuelle investeringsplan, derfor blive undersøgt og underlagt strenge strategiske og finansielle kriterier. Der kunne bl.a. være tale om muligheder inden for havvind – hvilket forbliver vores primære fokusområde – og andre vedvarende teknologier samt vores kundevendte aktiviteter. Alt dette støtter DONG Energy’s vision om at gå forrest i energiomstillingen.

Efter frasalget af Borkum Riffgrund 2 og de forventede frasalg af Walney Extension og Hornsea 1, vil vi kun fortsætte denne type frasalg, hvis vi kan opnå betydelig værdiskabelse og risikospredning.

Et eventuelt overskydende økonomisk råderum vil blive sendt tilbage til aktionærerne inden for kontrollerede rammer, i form af højere årlige udbyttebetalinger og/eller aktietilbagekøb.

Vores medarbejdere har gennem de seneste år ydet en enestående indsats med at transformere DONG Energy fra et dansk og primært gas-, olie- og kulfokuseret selskab til at være en globalt førende aktør inden for vedvarende energi. De fortsætter med at forfølge profitabel, langsigtet vækst og fortjener stor anerkendelse for deres entreprenørånd, omhu og hårde arbejde.


Forventninger til 2017
Den 7. august 2017 opjusterede vi vores forventninger til koncernens EBITDA (business performance) for 2017 til 17-19 mia. kr. fra tidligere 15-17 mia. kr. Dette svarer til en underliggende vækst på 18-32%.

Vores forventning til bruttoinvesteringerne er uændrede i forhold til årsrapporten for 2016 og forventes fortsat at udgøre 18-20 mia. kr.


DONG Energy har nået væsentlige milepæle siden aflæggelsen af delårsrapporten for 1. kvartal 2017:

• I maj opnåede vi første strøm på Race Bank og indviede Burbo Bank Extension og derudover indviede vi Gode Wind 1 & 2 i juni

• I maj indgik vi aftale om frasalg af upstream olie- og gasforretningen til britiske INEOS

• I juni traf vi beslutning om at konvertere Asnæsværket fra kul til træflis. Omstillingen forventes færdiggjort ved udgangen af 2019

• I juli indgik vi sammen med Siemens aftale om at frasælge A2SEA til belgiske GeoSea

• I juli indgik vi et strategisk partnerskab med Dominion Energy om opførelse af to 6 MW turbiner ud for Virginias kyst med henblik på et fremtidigt samarbejde

• I august indgik vi aftale om frasalg af 50% af tyske Borkum Riffgrund 2.


Telekonference
I forbindelse med aflæggelse af delårsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere torsdag den 10. august 2017 kl. 10.00.

Danmark: +45 35 44 55 83
UK: +44 (0) 203 194 0544
USA: +1 855 269 2604

Telekonferencen kan følges live:
http://www.dongenergy.com/telekonference

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen:
http://www.dongenergy.com/da/investor/præsentationer

Delårsrapporten kan downloades på:
http://www.dongenergy.com/da/investor/finansielle-rapporter/delårsrapporter


Yderligere information

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22


DONG Energy (NASDAQ OMX: DENERG) er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.200 ambitiøse medarbejdere udvikler, opfører og driver havmølleparker, producerer el og varme fra vores kraftværker samt handler og leverer energi til engros-, erhvervs- og privatkunder. Hertil kommer produktion af olie og gas, hvor der er påbegyndt en proces for at afhænde forretningsområdet. Den fortsættende del af koncernen har ca. 5.800 medarbejdere og omsatte i 2016 for 61 mia. kr. (EUR 8,2 mia.). Læs mere på www.dongenergy.com.