KORREKTION: Årsregnskabsmeddelelse 2009

Tekst med link til årsrapport på dongenergy.com indsat. Ingen ændringer i indhold. Bestyrelsen for DONG Energy har i dag godkendt selskabets årsrapport for 2009. DONG Energy's aktiviteter og resultater i 2009 var påvirket af den økonomiske krise. Men set i et længere perspektiv var 2009 også et år med afgørende strategiske beslutninger, der sikrer, at DONG Energy går forrest i omstillingen til en grønnere fremtid. Der blev investeret for 18 mia. kr. i 2009, hvoraf hovedparten var inden for vindmølleparker på havet, udbygning af naturgas- og oliefelter samt naturgasfyrede kraftværker. Set i lyset af den vanskelige markedssituation vurderes det realiserede EBITDA at være tilfredsstillende. Endvidere lykkedes det at fastholde stærke pengestrømme fra driftsaktivitet. • Omsætningen faldt med 19% til knap 50 mia. kr. som følge af lavere priser, delvis modsvaret af højere produktion af naturgas • EBITDA faldt med 4,8 mia. kr. til 8,8 mia. kr. på grund af de lavere naturgas- og oliepriser samt tidsforskydningseffekter vedrørende naturgas og kul • Årets resultat blev 1,1 mia. kr. mod 4,8 mia. kr. i 2008 • Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 9,5 mia. kr. mod 10,4 mia. kr. i 2008. EBITDA i 2010 forventes at blive væsentligt bedre end i 2009. I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen vil der blive afholdt pressemøde for journalister klokken 12.30 på Nesa Allé 1, 2820 Gentofte. Telefonkonference for investorer afholdes klokken 11.00: DK: +45 32 71 47 67 UK: +44 207 509 5139 Præsentationsmateriale til denne telekonference vil være tilgængeligt før selve præsentationen på følgende adresse: http://www.dongenergy.com/DA/Investor/praesentationer/ Årsrapporten kan downloades på: http://www.dongenergy.com/DA/Investor/rapporter For yderligere information, kontakt: Media Relations Andreas Krog +45 9955 2023 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com