Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2006

22.05.2006 Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.184 mio. kr. mod 5.105 mio. kr. i 2005 EBIT for kvartalet udgjorde 2.831 mio. kr. mod 1.337 mio. kr. Resultat efter skat blev 2.083 mio. kr. mod 769 mio. kr. Pengestrømme fra driften udgjorde 2.281 mio. kr. mod 1.222 mio. kr. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde -4.724 mio. kr. mod -6.874 mio. kr. Den væsentligste investering var købet af yderligere 17% Elsam aktier til 4,3 mia. kr. EU-kommissionen godkendte den 14. marts sammenlægningen med Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energis og Frederiksberg Forsynings el-aktiviteter På generalforsamlingen den 19. april indtrådte SEAS-NVE og en række tidligere Elsam aktionærer som aktionærer i DONG Energy Den 1. maj blev købsaftalerne med København og Frederiksberg kommuner afsluttet. DONG Energy har nu direkte eller indirekte kontrol over samtlige aktier i Energi E2 og 64,7% af aktiekapitalen i Elsam. Endvidere har DONG Energy endeligt overtaget el-aktiviteterne i København og Frederiksberg kommuner Der forventes et resultat efter skat for 2006 på 4,3 mia. kr. Heri indgår resultater fra de tilkøbte el-selskaber på 1,2 mia. kr. Resultatforventningen for det hidtidige DONG opjusteres med 0,9 mia. kr., hovedsagligt som følge af højere oliepriser. Herudover er der indregnet renteomkost-ninger af købesummerne for el-selskaberne samt nettointegrationsomkostninger på i alt 0,5 mia. kr. Kontakt: Investor Relations: Michael Steen-Knudsen, telefon 4517 1556 Kommunikation: Louise Münter, telefon 4517 1545