Delårsrapport for 1. kvartal 2012 - fornuftigt resultat

Bestyrelsen for DONG Energy har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2012 med følgende forventninger og hovedtal i forhold til 1. kvartal 2011:

  • EBITDA udgjorde 3,6 mia. kr. i 1. kvartal 2012 mod 4,8 mia. kr. i 1. kvartal 2011, hvilket var som forventet. Faldet skyldtes primært lavere indtjening fra gasaktiviteterne, lavere produktion og lavere spreads på kraftværkerne samt højere omkostninger til reparation af Siri-platformen. Der var derimod en højere indtjening fra vindaktiviteterne
  • Resultat efter skat blev 2,3 mia. kr., hvilket var 0,8 mia. kr. højere end 1. kvartal 2011. I periodens resultat indgik avance ved salg af virksomheder på 2,0 mia. kr. efter skat, primært vedrørende Oil Terminals
  • Pengestrømme fra driftsaktivitet faldt til 1,1 mia. kr. fra 4,2 mia. kr. i 1. kvartal 2011. Dette skyldtes primært stigende pengebindinger i arbejdskapital samt det lavere EBITDA
  • Nettoinvesteringer udgjorde 2,4 mia. kr. i 1. kvartal 2012 mod 3,3 mia. kr. i samme periode året før. Bruttoinvesteringer udgjorde 5,1 mia. kr. og vedrørte primært udbygning af vindaktiviteter samt gas- og oliefelter, mens frasalg primært vedrørte Oil Terminals
  • Den rentebærende nettogæld steg med 1,5 mia. kr. fra udgangen af 2011 til 25,1 mia. kr.

 

Konstitueret adm. direktør Carsten Krogsgaard Thomsen:

”Det er et fornuftigt kvartalsregnskab på trods af en mild vinter med faldende indtjening på el- og gasforretningen samt engangsudgifter til reparation af Siri-platformen. Det ændrer ikke ved vores forventning til 2012, og vi fastholder også vores ambitiøse mål om at fordoble EBITDA i 2015 i forhold til 2009."


Forventninger
EBITDA for 2012 forventes at være på niveau med 2011. EBITDA for 2013 forventes at ligge væsentligt over 2012 som følge af idriftsættelse af nye aktiver samt helårseffekt fra nye aktiver sat i drift i 2012. Dette er i overensstemmelse med udmeldingen i årsrapporten for 2011.

Som følge af øget usikkerhed omkring tidspunkt for gennemførelse af forudsatte frasalg, ændres forventningerne til nettoinvesteringer fra omkring 40 mia. kr. for perioden 2011-2013 til omkring 45 mia. kr. Dette kan i 2012 medføre, at nøgletallet justeret nettogæld/EBITDA kommer lidt over 2,5. I 2013 forventes nøgletallet igen overholdt.


I forbindelse med aflæggelse af delårsrapporten vil der blive afholdt en telefonkonference for investorer og analytikere 11. maj 2012 kl. 15.00:

Danmark: +45 32 71 47 67
International: +44 207 509 5139


Telefonkonferencen kan følges live på følgende adresse:
http://www.dongenergy.com/da/investor/praesentationer/pages/webcasts.aspx

 

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen på følgende adresse:
http://www.dongenergy.com/da/investor/praesentationer/pages/finansielle_praesentationer.aspx

 

Delårsrapporten kan downloades på:
http://www.dongenergy.com/delaarsrapporter

 

For yderligere information, kontakt:


Media Relations
Helene Aagaard
+45 99 55 93 30


Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 99 55 97 50