God start på 2017, som understøtter forventningerne til året

Driftsindtjeningen (EBITDA) udgjorde 3,3 mia. kr.
Underliggende driftsindtjening faldt med 19% på grund af højere indtægter fra Wind Power partnerskaber i 1. kvartal 2016. Partnerskabsindtægter forventes senere i 2017, og de forventes at overstige niveauet i 2016.
Indtjeningen fra idriftsatte havvindparker steg med 21%.
Vi blev tildelt tre havvindprojekter i Tyskland.
Frasalg af Oil & Gas er i fortsat fremdrift.

  • Driftsindtjeningen (EBITDA) fra de fortsættende aktiviteter udgjorde 3,3 mia. kr. mod 7,1 mia. kr. i 1. kvartal 2016. Faldet, der var i overensstemmelse med forventningerne, skyldtes at 1. kvartal 2016 var positivt påvirket af engangsbeløb fra genforhandlinger af gaskøbskontrakter samt at vi i 3. kvartal 2016 frasolgte vores gasdistributionsnet til Energinet.dk. Disse effekter af ikke-tilbagevendende karakter udgjorde tilsammen 3,0 mia. kr. i 1. kvartal 2016.
  • Den underliggende driftsindtjening faldt som følge af et stærkt 1. kvartal 2016 i Wind Power, der inkluderede en avance på 0,6 mia. kr. ved salg af 50% af Burbo Bank Extension og høj aktivitet i forbindelse med opførelse af de tyske parker Gode Wind 1 & 2. I 2017 forventes indtægter fra partnerskaber i Wind Power at komme senere på året i forbindelse med det forventede frasalg af 50% af Walney Extension og opførelsen af bl.a. Race Bank.
  • Afkast af investeret kapital (justeret ROCE, seneste 12 måneder) udgjorde 17% mod 15% ved udgangen af 1. kvartal 2016
  • Bruttoinvesteringerne udgjorde 2,5 mia. kr., hvoraf ca. 80% er gået til den fortsatte udbygning af havvind
  • Nettogælden steg med 3,1 mia. kr. siden årsskiftet og udgjorde 6,5 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2017

Henrik Poulsen, administrerende direktør og koncernchef siger i en kommentar til delårsrapporten:

”En driftsindtjening i 1. kvartal 2017, der er på linje med vores forventninger, giver os en god start på 2017. Vi fastholder vores finansielle guidance for 2017, hvor EBITDA forventes at udgøre 15-17 mia. kr., svarende til en vækst i underliggende driftsindtjening på 4-18%, og bruttoinvesteringerne forventes at udgøre 18-20 mia. kr.

Driften i Wind Power har forløbet som forventet i 1. kvartal. Efter en januar måned med svag vind, var både februar og marts tæt på normen. Rådigheden på parkerne har desuden været tilfredsstillende. Samlet er indtjeningen fra idriftsatte parker oppe med 21% i forhold til 1. kvartal 2016.

I april færdiggjorde vi Burbo Bank Extension ved den britiske vestkyst, og vi er dermed verdens første til at tage 8MW-havmøller i brug. Herudover har vi fem store havmølleparker under opførelse og alle forløber planmæssigt.

Arbejdet med at udbygge vores portefølje af havmølleprojekter til opførelse efter 2020 fortsætter ufortrødent både ved forretningsudvikling på nye markeder, herunder USA og Taiwan, samt ved deltagelse i auktioner i Europa.

Den 13. april blev vi tildelt retten til at bygge tre havvindprojekter med en samlet kapacitet på 590 MW i den tyske del af Nordsøen. På to af projekterne, OWP West og Borkum Riffgrund West 2, indgav vi et bud på EUR 0 (nul) pr. MWh, hvilket betyder at disse projekter ikke vil modtage tilskud oven i engrosprisen på el. Det tredje projekt, Gode Wind 3, blev tildelt baseret på en budpris på EUR 60 pr. MWh.

De subsidiefri projekter markerer et historisk gennembrud for havvind. Vi oplever et betydeligt momentum i havvindindustrien, hvor innovation og markant reducerede omkostninger fører til nye markedsmuligheder og en stadig stærkere værdikæde. Konkurrenceintensiteten er taget til i takt med, at flere strategiske aktører er kommet til, men det er alt sammen med til yderligere at accelerere udviklingen af havvind. Vi er fortsat rigtig godt positioneret til at deltage i dette betydelige potentiale for langsigtet, profitabel vækst.

Vi afsluttede konverteringen fra kul til biomasse på Studstrupværket og Avedøreværket i slutningen af 2016. Det betyder, at vi i 1. kvartal 2017 har produceret en stor del af vores varme på biomasse. Når kedlerne er helt indkørte, vil denne andel stige yderligere. Den igangværende konvertering af Skærbækværket er i sidste fase, og vi forventer at producere den første, grønne strøm i løbet af 2. kvartal 2017.

Opførelsen af det første kommercielle REnescienceanlæg i Northwich i Storbritannien, der omdanner usorteret affald til grøn energi og genbrugsmateriale, forløber planmæssigt og forventes sat i drift i 2. kvartal 2017.
 
Inden udgangen af 2020 skal vores 1 million danske elkunder have fjernaflæste målere. Efter et succesfuldt pre-pilotprojekt i december 2016 med udskiftning af de første 2.000 elmålere, har vi i 1. kvartal 2017 udskiftet yderligere ca. 12.500 målere. Erfaringerne fra udskiftningen af de første elmålere har været gode, og den store udrulning starter i juni.

Efter genforhandling af de væsentligste langsigtede gaskøbsaftaler i 2016 har Markets oplevet en løbende marginforbedring i indtjeningen fra gasporteføljen i 1. kvartal 2017.
 
Processen med at frasælge O&G følger planen, og transaktionen forventes fortsat lukket i 2017. O&G har leveret en stærk operationel performance i 1. kvartal 2017 med høj og stabil produktion fra alle felter. De samlede omkostninger og investeringer blev reduceret med 70% i forhold til samme periode året før. Den stærke drift i O&G har leveret et frit cash flow på DKK 2,1 mia. kr. i 1. kvartal 2017.
 
Sidst men ikke mindst så vi i 1. kvartal en fortsat positiv udvikling i vores ulykkesfrekvens, og vi oplevede ikke ulykker af livsforandrende karakter. LTIF (antal ulykker med fravær per million arbejdstimer) faldt til 1,6 for de seneste 12 måneder.

DONG Energy's dedikerede medarbejdere fortjener endnu engang en meget stor tak for deres indsats og engagement i det forgangne kvartal.”


Forventninger til 2017
Vi fastholder vores finansielle guidance for 2017, hvor EBITDA forventes at udgøre 15-17 mia. kr. og bruttoinvesteringerne forventes at udgøre 18-20 mia. kr.
 

DONG Energy har nået væsentlige milepæle siden aflæggelsen af årsrapporten for 2016:

  • I marts besluttede vi, i samarbejde med Bigadan, at opføre et biogasanlæg i Kalundborg, hvor restprodukter fra Novo Nordisk og Novozymes’ fabrikker skal genanvendes og omdannes til biogas
  • I marts idriftsatte Radius Elnet og ABB Danmarks første store batteri ved Nordhavn. Batteriet skal være med til at realisere en af visionerne bag Smart Grid – fremtidens elnet, der skal kunne håndtere større udsving i elproduktionen og nye forbrugsmønstre
  • I april færdiggjorde vi test af den sidste 8MW mølle på Burbo Bank Extension og havmølleparken er nu i drift
  • I april blev vi tildelt retten til at bygge tre havvindprojekter i den tyske del af Nordsøen med en samlet kapacitet på 590 MW. De tre projekter er planlagt til at blive idriftsat i 2024 under forudsætning af, at DONG Energy i 2021 træffer endelig investeringsbeslutning


Telekonference
I forbindelse med aflæggelse af delårsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere torsdag den 27. april 2017 kl. 10.00.

Danmark: +45 35 44 55 83
UK: +44 (0) 203 194 0544
USA: +1 855 269 2604

Telekonferencen kan følges live:
http://www.dongenergy.com/telekonference

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen:
http://www.dongenergy.com/da/investor/præsentationer

Delårsrapporten kan downloades på:
http://www.dongenergy.com/da/investor/finansielle-rapporter/delårsrapporter


Yderligere information

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22

 

DONG Energy (NASDAQ OMX: DENERG) er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.200 ambitiøse medarbejdere udvikler, opfører og driver havmølleparker, producerer el og varme fra vores kraftværker samt handler og leverer energi til engros-, erhvervs- og privatkunder. Hertil kommer produktion af olie og gas, hvor der er påbegyndt en proces for at afhænde forretningsområdet. Den fortsættende del af koncernen har ca. 5.800 medarbejdere og omsatte i 2016 for 61 mia. kr. (EUR 8,2 mia.). Læs mere på www.dongenergy.com.