New Energy Investment S.à.r.l. annoncerer, at de har igangsat et accelereret bookbuilding-udbud af 22.700.000 eksisterende aktier i DONG Energy A/S, og at Martin Hintze ikke søger genvalg

DE VÆRDIPAPIRER, HVORTIL DER HENVISES I DENNE MEDDELELSE, ER IKKE OG VIL IKKE BLIVE REGISTRERET I HENHOLD TIL US SECURITIES ACT AF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER OG MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES I USA UDEN REGISTRERING ELLER GYLDIG DISPENSATION FRA REGISTRERINGSKRAVENE.

DONG Energy A/S ('DONG Energy') (NASDAQ OMX: DENERG), har modtaget følgende information fra New Energy Investment S.à r.l. ('NEI'):

  • NEI har igangsat et accelereret bookbuilding-udbud til institutionelle investorer ('Transaktionen') af 22.700.000 eksisterende aktier i DONG Energy, hvilket svarer til 5,4% af de udestående aktier i DONG Energy. NEI er et selskab, der ligger i Luxembourg, og som er indirekte ejet af selskaber, der kontrolleres af Merchant Banking Division i Goldman Sachs Group, Inc.
  • Endnu en meddelelse vil blive udsendt på vegne af NEI, efter at bookbuilding og prissætning af Transaktionen er blevet gennemført.
  • NEI har accepteret en lock-up periode på 90 dage fra datoen for denne meddelelse, med forbehold for afkald med forudgående skriftligt samtykke fra et flertal af antallet af de som er ansvarlige for bookbuilding-processen, og med visse sædvanlige undtagelser.
  • Såfremt alle aktier, der bliver udbudt i Transaktionen, bliver solgt, vil NEI efter gennemførelse af Transaktionen have en beholdning på 33.244.742 aktier i DONG Energy, hvilket svarer til 7,9% af de udestående aktier i DONG Energy.

DONG Energy modtager ikke noget provenu fra Transaktionen.

Endvidere er DONG Energy blevet underrettet om, at Martin Hintze, der er Managing Director i Goldman Sachs International og i dag medlem af DONG Energy's bestyrelse, ikke agter at søge genvalg på DONG Energy's næste ordinære generalforsamling, som p.t. er berammet til 2. marts 2017. 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 91 00

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22

DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE ET UDBUD AF VÆRDIPAPIRER TIL SALG I USA. DE VÆRDIPAPIRER, HVORTIL DER HENVISES I DENNE MEDDELELSE  ER IKKE OG VIL IKKE BLIVE REGISTRERET I HENHOLD TIL US SECURITIES ACT AF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER ('SECURITIES ACT') OG MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES I USA UNDTAGEN I MEDFØR AF EN REGISTRERING ELLER UNDTAGELSE FRA REGISTRERINGSKRAVENE I HENHOLD TIL SECURITIES ACT.  DER ER INGEN HENSIGT OM AT REGISTRERE VÆRDIPAPIRERNE, HVORTIL DER HENVISES, I USA ELLER AT FORETAGE ET OFFENTLIGT UDBUD AF VÆRDIPAPIRER I USA.

VÆRDIPAPIRERNE MÅ IKKE UDBYDES OG SÆLGES OG VIL IKKE BLIVE UDBUDT ELLER SOLGT I CANADA, JAPAN OG AUSTRALIEN.

FOR SÅ VIDT ANGÅR MEDLEMSLANDENE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDE, SOM HAR IMPLEMENTERET DIREKTIV 2003/71/EF MED SENERE ÆNDRINGER (SAMMEN MED ALLE GÆLDENDE GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER I ET HVILKET SOM HELST MEDLEMSLAND, 'PROSPEKTDIREKTIVET') (HVER ISÆR ET 'RELEVANT MEDLEMSLAND'), ER DER IKKE BLEVET OG VIL DER IKKE BLIVE GENNEMFØRT ET OFFENTLIGT UDBUD AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER, DER KRÆVER OFFENTLIGGØRELSE AF ET PROSPEKT I ET HVILKET SOM HELST RELEVANT MEDLEMSLAND. SOM FØLGE HERAF MÅ DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER ALENE UDBYDES ELLER SÆLGES I ET RELEVANT MEDLEMSLAND I HENHOLD TIL EN UNDTAGELSE I PROSPEKTDIREKTIVET.

DENNE MEDDELSE ER ALENE RETTET TIL OG HENVENDER SIG TIL PERSONER I MEDLEMSLANDENE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, SOM ER 'KVALIFICEREDE INVESTORER' SOM DEFINERET I ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA E, I PROSPEKTDIREKTIVET ('KVALIFICEREDE INVESTORER').

I STORBRITANNIEN ER DENNE MEDDELELSE ALENE RETTET MOD OG HENVENDER SIG TIL KVALIFICEREDE INVESTORER, DER (I) ER 'PROFESSIONELLE INVESTORER' OMFATTET AF ARTIKEL 19, STK. 5, I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 MED SENERE ÆNDRINGER ('BEKENDTGØRELSEN'), ELLER (II) 'FORMUENDE PERSONER' OMFATTET AF ARTIKEL 49, STK. 2, LITRA A-D, I BEKENDTGØRELSEN, HVOR ALLE SÅDANNE PERSONER OMTALES SOM ('RELEVANTE PERSONER'). UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER BØR PERSONER, DER IKKE ER RELEVANTE PERSONER, HANDLE UD FRA ELLER BASERE SIG PÅ INDHOLDET I DENNE MEDDELELSE. ENHVER INVESTERING ELLER INVESTERINGSAKTIVITET, SOM DENNE MEDDELELSE VEDRØRER I STORBRITANNIEN, ER ALENE TILGÆNGELIG FOR OG VIL UDELUKKENDE BLIVE INDGÅET MED RELEVANTE PERSONER.

I DANMARK ER DENNE MEDDELELSE ALENE RETTET MOD OG HENVENDER SIG TIL PERSONER, DER ER KVALIFICEREDE INVESTORER.