Sø- og Handelsretten afsiger dom i sag vedrørende det tidligere Elsam

Sø- og Handelsretten har den 30. august 2016 afsagt dom i sag vedrørende det tidligere Elsam. Sø- og Handelsretten har givet konkurrence-myndighederne medhold i, at Elsam misbrugte sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006.

”Vi er uenige i dommen. Vi har i Sø- og Handelsretten vist, at de samlede omkostninger, som konkurrencemyndighederne har anerkendt, at Elsam kunne få dækket, er højere end de priser, som selskabet tog i den undersøgte periode. Desuden har Elsam og Konkurrencestyrelsen i en del af perioden haft en aftale om, at Elsam ikke måtte tilbyde salgspriser på den nordiske elbørs, der oversteg den højeste forventede pris i nabolandene. Elsam fulgte denne aftale, men i juni 2005 opsagde Konkurrencestyrelsen aftalen med tilbagevirkende kraft,” siger koncerndirektør Thomas Dalsgaard, DONG Energy.

Sø- og Handelsretten er første retsinstans, der har taget stilling til sagen, og dommen kan ankes til næste retsinstans.

”Vi mener ikke, at Elsam har overtrådt konkurrencereglerne. Vi vil nu nærlæse dommens præmisser og tage endelig stilling til, hvorvidt vi vil anke dommen,” siger Thomas Dalsgaard.

Fristen for at anke afgørelsen er 27. september 2016.

Konkurrencemyndighedernes afgørelser medførte, at 1.106 danske sagsøgere med Energi Danmark i spidsen anlagde sag mod Elsam med krav om erstatning for tab lidt som følge af den mulige overtrædelse af konkurrencereglerne. Sagen er for tiden sat i bero.

Som reaktion på erstatningskravene har DONG Energy hensat 298 mio. kr. med tillæg af procesrenter fra erstatningssagens begyndelse til dækning af eventuel erstatning. Beløbet er baseret på Konkurrencestyrelsens opgørelse af forbrugertabet i perioden 1. juli 2003 til 31. december 2006.

Det er ikke erstatningssagen, som Sø- og Handelsretten har afsagt dom i den 30. august 2016, og dommen giver derfor ikke anledning til at ændre hensættelsen.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2016.


Fakta om Elsam-sagen

  • Konkurrencerådet traf i 2007 afgørelse om, at Elsam havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2006.
  • Konkurrenceankenævnet stadfæstede i 2008 Konkurrencerådets afgørelse for perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006, men ophævede og hjemviste afgørelsen for 2. halvår 2006.
  • Elsam indbragte i 2008 Konkurrenceankenævnets afgørelse for Sø- og Handelsretten.
  • I 2007 anlagde 1.106 danske sagsøgere med Energi Danmark i spidsen erstatningssag mod Elsam angående tab i perioden 1. juli 2003 til 31. december 2006. Sagen er indtil videre sat i bero.
  • Sø- og Handelsretten har afsagt dom d. 30. august 2016 i sagen om, hvorvidt Elsam overtrådte konkurrencereglerne i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006. Fristen for at anke er 27. september 2016.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22

 

DONG Energy (NASDAQ OMX: DENERG) er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er beskæftiget med at udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og erhvervskunder og producere olie og gas. Koncernomsætningen udgjorde DKK 71 mia. (EUR 9,5 mia.) i 2015. For yderligere oplysninger henvises til www.dongenergy.com.