Sø- og Handelsretten afsiger dom i sag vedrørende det tidligere Elsam den 30. august 2016

Sø- og Handelsretten har oplyst, at den forventer at afsige dom i sag vedrørende det tidligere Elsam den 30. august 2016 kl. 10.

Sagen handler om, hvorvidt Elsam misbrugte sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006.

Dommen vil blive udleveret til sagens parter den 30. august 2016 kl. 10 og vil samtidig blive gjort tilgængelig (på dansk) på rettens hjemmeside (www.soeoghandelsretten.dk). DONG Energy forventer at udsende en koncernmeddelelse om rettens afgørelse hurtigst muligt efter, at dommen er afsagt.

Sø- og Handelsretten er første retsinstans, der tager stilling til sagen, og dommen kan ankes til næste retsinstans.

Sideløbende erstatningssag
1.106 danske sagsøgere med Energi Danmark i spidsen anlagde i 2007 sag mod Elsam med krav om erstatning for tab lidt som følge af den mulige overtrædelse af konkurrencereglerne. Erstatningssagen er for tiden sat i bero.

DONG Energy har hensat 298 mio. kr. med tillæg af procesrenter fra erstatningssagens begyndelse til dækning af eventuel erstatning. Beløbet er baseret på Konkurrencestyrelsens opgørelse af forbrugertabet i perioden 1. juli 2003 til 31. december 2006.

Det er ikke erstatningssagen, som Sø- og Handelsretten afsiger dom i den 30. august 2016. Derfor vil en dom, som går DONG Energy imod ikke give anledning til at ændre hensættelsen. Hvis DONG Energy får helt eller delvist medhold, vil virksomheden nærlæse dommen og herefter tage stilling til, om der er grundlag for at ændre i hensættelsen.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2016.

 

Fakta om Elsam-sagen

  • Konkurrencerådet traf i 2007 afgørelse om, at Elsam havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2006.
  • Konkurrenceankenævnet stadfæstede i 2008 Konkurrencerådets afgørelse for perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006, men ophævede og hjemviste afgørelsen for 2. halvår 2006.
  • Elsam indbragte i 2008 Konkurrenceankenævnets afgørelse for Sø- og Handelsretten.
  • I 2007 anlagde 1.106 danske sagsøgere med Energi Danmark i spidsen erstatningssag mod Elsam angående tab i perioden 1. juli 2003 til 31. december 2006. Sagen er indtil videre sat i bero.
  • Sø- og Handelsretten afsiger dom den 30. august 2016 i sagen om, hvorvidt Elsam overtrådte konkurrencereglerne i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22

 

DONG Energy (NASDAQ OMX: DENERG) er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er beskæftiget med at udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og erhvervskunder og producere olie og gas. Koncernomsætningen udgjorde DKK 71 mia. (EUR 9,5 mia.) i 2015. For yderligere oplysninger henvises til www.dongenergy.com.