Tidlig lukning af udbud af aktier i DONG Energy


MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i DONG Energy A/S (“DONG Energy” eller “Selskabet”), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i prospektet, der er offentliggjort af DONG Energy i forbindelse med det mulige udbud og optagelse af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S (“Nasdaq Copenhagen”). Eksemplarer af prospektet er tilgængelige på Selskabets hjemsted og med visse undtagelser via Selskabets hjemmeside.


DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

Der blev den 26. maj 2016 offentliggjort et prospekt i forbindelse med DONG Energy’s børsnotering og optagelsen af DONG Energy’s aktier til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen (“Udbuddet”).

Udbuddet til private investorer med ordrer op til og med en kursværdi på DKK 3 mio. lukker den 7. juni 2016 kl. 16:00 (dansk tid). Den tidlige lukning af Udbuddet skyldes en samlet efterspørgsel fra private investorer, der har oversteget den forventede tildeling af udbudte aktier til denne investorgruppe.

Udbuddet til investorer med ordrer med en kursværdi på mere end DKK 3 mio. lukker den 8. juni 2016 kl. 11:00 (dansk tid).

Oplysninger om resultatet af Udbuddet, herunder den endelige udbudskurs, det endelige antal solgte aktier og tildelingen af aktier, forventes offentliggjort den 9. juni 2016. Optagelse til handel og officiel notering af DONG Energy’s aktier på Nasdaq Copenhagen og den første handelsdag forventes ligeledes at blive den 9. juni 2016 under symbolet "DENERG" (ISIN-kode DK0060094928).

De udbudte aktier forventes leveret fra omkring den 13. juni 2016 mod kontant betaling i danske kroner.


Banksyndikat og rådgivere

J. P. Morgan Securities plc., Morgan Stanley & Co International plc. og Nordea Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S) fungerer som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S og UBS Limited fungerer som Joint Bookrunners. ABG Sundal Collier Denmark, filial af ABG Sundal Collier ASA, Norge, Coöperatieve Rabobank U.A og RBC Europe Limited (handlende som RBC Capital Markets) fungerer som Co-lead Managers. Lazard & Co., Limited er finansiel rådgiver for DONG Energy, og Rothschild fungerer som finansiel rådgiver for den danske stat som majoritetsaktionær.


For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Media Relations
Martin Barlebo
+45 99 55 95 52

Media Relations (kun Storbritannien):
Victoria Palmer-Moore, Ian Middleton, Peter Ogden
Powerscourt
+44 20 7250 1446

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
+45 99 55 97 22


Vigtig meddelelse

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer udstedt af DONG Energy A/S (“Selskabet”) i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til en sådan jurisdiktion.

I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område (“EØS-medlemsstat”), ud over Danmark, der har implementeret direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelses-bestemmelser i de enkelte EØS-medlemsstater, “Prospektdirektivet”), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet.

De værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer (“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt om at registrere værdipapirerne, hvortil der henvises heri, i USA eller foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Værdipapirer, der sælges i USA, vil alene blive solgt til “qualified institutional buyers” (som defineret i Rule 144A i Securities Act) i henhold til Rule 144A.

I Storbritannien bliver denne meddelelse og alt andet materiale vedrørende de i denne meddelelse beskrevne værdipapirer alene udleveret til og henvender sig alene til, og enhver investering eller investeringsaktivitet, som meddelelsen vedrører, kan udelukkende foretages og vil udelukkende blive indgået med “qualified investors” (som defineret i Section 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000), og som er 1) personer, der har professionel erfaring inden for investeringsforhold og er omfattet af definitionen af “investment professionals” i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Bekendtgørelsen”), eller 2) “high net worth entities” omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét “relevante personer”). Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke foretage sig noget på grundlag af meddelelsen og bør ikke handle ud fra eller basere sig på den.

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i et prospekt, der er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet og optagelsen af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S. Eksemplarer af prospektet er tilgængelige på Selskabets hjemsted og med visse undtagelser via Selskabets hjemmeside.

J. P. Morgan Securities plc., Morgan Stanley & Co International plc., Nordea Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S), Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, UBS Limited, ABG Sundal Collier Danmark, filial af ABG Sundal Collier ASA, Norge, Coöperatieve Rabobank U.A og RBC Europe Limited (handlende som RBC Capital Markets) (under et benævnt “Emissionsbankerne”), N M Rothschild & Sons Limited (“Rothschild”) og deres tilknyttede virksomheder repræsenterer udelukkende henholdsvis den danske stat, de sælgende minoritetsaktionærer eller Selskabet og ingen andre i forbindelse med børsnoteringen. De vil ikke anse andre som deres respektive klienter i relation til børsnoteringen og er ikke ansvarlige over for andre end henholdsvis den danske stat, de sælgende minoritetsaktionærer eller Selskabet for at yde den beskyttelse, der ydes til deres respektive klienter, og de er heller ikke ansvarlige for at yde rådgivning i relation til børsnoteringen, indholdet af denne meddelelse eller nogen transaktion, aftale eller andet forhold, hvortil der henvises i denne meddelelse.

Lazard & Co., Limited, som er godkendt og reguleret i Storbritannien af Financial Conduct Authority, fungerer udelukkende som finansiel rådgiver for Selskabet og ingen andre i forbindelse med børsnoteringen og er ikke ansvarlig over for andre end Selskabet for at yde den beskyttelse, der ydes klienter i Lazard & Co., Limited, eller for at yde rådgivning i forbindelse med børsnoteringen eller andre forhold, hvortil der henvises i denne meddelelse. Hverken Lazard & Co., Limited eller nogen af dennes tilknyttede virksomheder har påtaget sig eller vil påtage sig nogen forpligtelse, hæftelse eller noget ansvar af nogen art (det være sig direkte eller indirekte, uden for eller inden for kontrakt, i henhold til lovgivningen eller på anden måde) over for nogen person, som ikke er klient i Lazard & Co., Limited, i forbindelse med denne meddelelse, ethvert udsagn indeholdt heri eller i øvrigt.

I forbindelse med børsnoteringen kan Emissionsbankerne og deres tilknyttede virksomheder som investorer for egen regning købe aktier, og i den egenskab kan de beholde, købe, sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde handle for egen regning med sådanne aktier og andre værdipapirer i Selskabet eller tilknyttede investeringer i forbindelse med børsnoteringen eller på anden måde. Enhver henvisning i prospektet til de aktier, der udbydes, købes, placeres eller på anden måde handles, skal således læses som omfattende ethvert udbud til, eller køb, placering eller handel foretaget af sådanne Emissionsbanker og enhver af deres tilknyttede virksomheder, der fungerer som investorer for egen regning. Emissionsbankerne har ikke til hensigt at oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser.

I forbindelse med Udbuddet kan Morgan Stanley & Co International plc (“Stabiliseringsagenten”) (eller agenter, der handler på vegne af Stabiliseringsagenten) overallokere værdipapirer eller foretage transaktioner med henblik på at understøtte markedskursen på værdipapirerne på et niveau, der ligger over, hvad der ellers ville være gældende. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at Stabiliseringsagenten (eller agenter, der handler på vegne af Stabiliseringsagenten) vil foretage stabilisering. Stabiliserende foranstaltninger kan påbegyndes tidligst på værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag på Nasdaq Copenhagen, og hvis de påbegyndes, kan de bringes til ophør til enhver tid og skal ophøre senest 30 dage efter værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag.

Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger, og som er kendetegnet ved ord som “vurderer”, “forventer”, “forudser”, “agter”, “anslår”, “vil”, “vil måske”, “fortsætter med”, “bør” og lignende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse.

De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel. 


DONG Energy er en af de førende energikoncerner i Nordeuropa. Hovedsædet ligger i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er engagerede i at udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og erhvervskunder samt producere olie og gas. Koncernen havde i 2015 en omsætning på 71 mia. kr. (9,5 mia. euro). Læs mere på www.dongenergy.com