DONG Energy offentliggør Prospekt og det indikative kursinterval for sin planlagte børsnotering

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i DONG Energy A/S ('DONG Energy' eller 'Selskabet'), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i prospektet, der er offentliggjort af DONG Energy i forbindelse med det mulige udbud og optagelse af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S ('Nasdaq Copenhagen'). Eksemplarer af prospektet er tilgængelige på Selskabets hjemsted og med visse undtagelser via Selskabets hjemmeside.


DONG Energy offentliggør Prospekt og det indikative kursinterval for sin planlagte børsnotering

DONG Energy, der er en globalt førende virksomhed inden for havvind og en førende dansk forsyningsvirksomhed, offentliggør et Prospekt og det indikative kursinterval i forbindelse med sin planlagte børsnotering ('børsnotering' eller 'udbuddet') og efterfølgende optagelse til handel og officiel notering af sine aktier på Nasdaq Copenhagen.

Den planlagte børsnotering forventes at understøtte DONG Energy’s fremtidige vækst og strategi, styrke DONG Energy’s internationale profil og give DONG Energy bedre adgang til de offentlige kapitalmarkeder og en bred kreds af nye danske og internationale aktionærer.

Udbuddet består af et basisudbud af mellem 15,1 % og 17,4 % af de eksisterende aktier i Selskabet ved et delvist salg fra de nuværende aktionærer i DONG Energy, bortset fra medarbejderaktionærer.

Den danske stat sælger som majoritetsaktionær en andel af sin nuværende aktiepost, men beholder 50,1 % af aktierne efter børsnoteringen.

Der udstedes ingen nye aktier i forbindelse med børsnoteringen.

Det indikative kursinterval er sat til fra DKK 200 til DKK 255 pr. aktie à nominelt DKK 10 svarende til en markedsværdi for DONG Energy på mellem DKK 83,5 mia. og DKK 106,5 mia.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen:

”Børsnoteringen er en vigtig milepæl i udviklingen af DONG Energy. Selskabet har udviklet sig fra primært at være en dansk forsyningsvirksomhed til at blive et voksende internationalt selskab med en ledende position inden for havvind. DONG Energy er velplaceret til at udbygge sin position som en stor dansk virksomhed Jeg synes, at der er grund til at anerkende bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne for deres hårde arbejde med at udvikle selskabet.”

Thomas Thune Andersen, formand for bestyrelsen i DONG Energy:

“Igennem det sidste årti har DONG Energy gennemgået en forvandling, og vi fremstår i dag som en finansielt robust, hurtigt voksende og lønsom virksomhed med en førende position inden for havvind. Vi har opbygget en stærk og differentieret profil inden for vedvarende energi og gjort store fremskridt hen imod at blive et af Europas førende energiselskaber i omstillingen til vedvarende energi. Vi ser frem til at byde nye aktionærer velkommen, så de kan være med til at skabe en grønnere energifremtid.”

Henrik Poulsen, administrerende direktør i DONG Energy:

“DONG Energy er et af Europas hurtigst voksende energiselskaber, og vi er globalt førende inden for havvind. Vi har opført 22 havmølleparker og har en markedsandel på 26 % af verdens idriftsatte havvindmøller. Vores fortsat lønsomme vækst frem mod 2020, som vil indebære mere end en fordobling af vores installerede kapacitet, understøttes af en robust og transparent udbygningsplan for havvind. Samtidig er vi kommet langt med at optimere og forme vores danske forsynings- og olie- og gasdivisioner, så de kan bidrage med stærke pengestrømme fremadrettet. Alle medarbejdere fortjener en stor tak for deres indsats med at gøre selskabet klar til børsnoteringen.”

Detaljer om udbuddet

Basisudbuddet består af op til 72.834.393 stk. eksisterende aktier i DONG Energy, svarende til 17,4 % af den samlede aktiekapital, men ikke mindre end 63.245.753 stk. eksisterende aktier svarende til 15,1 % af den samlede aktiekapital. Derudover har de sælgende aktionærer, bortset fra den danske stat og SEAS-NVE Holding A/S, givet emissionsbankerne en overallokeringsret til at købe op til 10.925.159 stk. yderligere aktier, svarende til 2,6 % af DONG Energy’s aktiekapital, der kan udnyttes helt eller delvist indtil den dato, der ligger 30 kalenderdage efter den første handels- og officielle noteringsdag for aktierne på Nasdaq Copenhagen. Antallet af aktier omfattet af overallokeringsretten justeres, hvis mindre end det maksimale antal aktier, der udbydes i basisudbuddet, sælges i udbuddet, således at antallet af aktier omfattet af overallokeringsretten svarer til 15 % af basisudbuddet.

Udbudskursen fastlægges ved bookbuilding og forventes offentliggjort sammen med det endelige antal aktier, der sælges i basisudbuddet, og antallet af aktier omfattet af overallokeringsretten via Nasdaq Copenhagen senest kl. 8.00 (dansk tid) den 9. juni 2016.

Udbudsperioden løber fra og med den 26. maj 2016 til og med senest kl. 16.00 (dansk tid) den 8. juni 2016. Udbudsperioden kan lukkes før den 8. juni 2016. Hel eller delvis lukning af Udbudsperioden vil dog tidligst finde sted den 4. juni 2016 kl. 00.01 (dansk tid). Udbudsperioden for købsordrer for beløb til og med DKK 3 mio. kan lukkes før resten af udbuddet. En sådan førtidig hel eller delvis lukning offentliggøres i givet fald via Nasdaq Copenhagen.

Op til 265.000 stk. aktier er reserveret til køb af DONG Energy til den endelige udbudskurs med henblik på at sikre, at DONG Energy har det antal aktier, som Selskabet evt. skal levere til deltagerne i et nyt incitamentsprogram, efter vesting af første tildeling af resultatbaserede aktieenheder ('Performance Share Units' (PSU’er)) efter den første resultatperiode. Det nye incitamentsprogram introduceres efter udbuddets gennemførelse. Yderligere oplysninger om programmet er anført i Prospektet.

DONG Energy modtager ikke noget provenu i udbuddet, idet Selskabet dog vil modtage fortjenesten efter fradrag af rimelige og dokumenterede omkostninger, hvis og i det omfang der opnås en fortjeneste fra eventuelle stabiliseringstransaktioner.

De udbudte aktier forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under symbolet 'DENERG'. Optagelse til handel og officiel notering af aktierne forudsætter bl.a., at Nasdaq Copenhagen godkender fordelingen af de udbudte aktier på den første handelsdag (som forventes at være den 9. juni 2016), at udbuddet ikke trækkes tilbage forud for afvikling (som forventes at være den 13. juni 2016), og at Selskabet udsender en meddelelse om dette. Aktierne udstedes under ISIN-kode DK0060094928.

Udbuddet består af et offentligt udbud til institutionelle og private investorer i Danmark, en privatplacering i USA udelukkende til personer, der er 'qualified institutional buyers' eller 'QIBs' i medfør af Rule 144A i US Securities Act (den amerikanske værdipapirlov), og privatplaceringer til institutionelle investorer i resten af verden i henhold til Regulation S i US Securities Act.

Aktierne forventes at blive leveret omkring den 13. juni 2016 ('Afregningsdatoen') mod kontant betaling i danske kroner. Aktierne vil blive leveret elektronisk på Afregningsdatoen til investors konto i VP Securities A/S og gennem Euroclear og Clearstream. Al afregning i forbindelse med udbuddet vil finde sted i den permanente ISIN-kode DK0060094928.

Udbudsdokumenter

I forbindelse med udbuddet har Selskabet udarbejdet fire versioner af udbudsdokumentet: 1) et prospekt på engelsk med henblik på det danske Udbud (det 'Engelsksprogede Prospekt'), 2) et prospekt på dansk med henblik på det danske Udbud (det 'Danske Prospekt'), 3) et udbudsdokument på engelsk med henblik på den internationale privatplacering uden for Danmark og USA (det 'Internationale Udbudsdokument') og 4) et udbudsdokument på engelsk med henblik på privatplaceringen i USA (det 'Amerikanske Udbudsdokument'. Det Engelsksprogede Prospekt, det Danske Prospekt, det Amerikanske Udbudsdokument og det Internationale Udbudsdokument benævnes 'Prospektet').

Der henledes især opmærksomhed på afsnittet 'Risikofaktorer' i Prospektet. Investorer kan rekvirere prospektet uden beregning fra DONG Energy’s hjemsted, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia. Prospektet kan også rekvireres fra Nordea Bank Danmark A/S, Securities Operations, PO Box 850, 0900 København C, tlf.: +45 33 33 52 78, e-mail: prospekt.ca@nordea.com, eller Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, tlf.: +45 70 23 08 34, e-mail: prospekter@danskebank.dk, og fra Nordeas og Danske Banks afdelinger i Danmark. Prospektet er også tilgængeligt for berettigede personer på DONG Energy’s hjemmeside www.dongenergy.com.

Nuværende aktionærer

De nuværende aktionærer i DONG Energy er den danske stat (58,8 %), New Energy Investment S.à r.l. (der er indirekte ejet af virksomheder, der kontrolleres af Merchant Banking Division i The Goldman Sachs Group, Inc.) (17,9 %), SEAS-NVE Holding A/S (der er direkte ejet af SEAS-NVE A.M.B.A (10,8 %), ATP (4,9 %) og øvrige aktionærer (7,6 %). Antallet af aktier, som hver aktionær sælger i udbuddet, fremgår af Prospektet.

Banksyndikat og rådgivere

J.P. Morgan Securities plc., Morgan Stanley & Co International plc. og Nordea Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S) er udpeget som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners for den planlagte børsnotering. Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S og UBS Limited er udpeget som Joint Bookrunners. ABG Sundal Collier Denmark, filial af ABG Sundal Collier ASA, Norge, Coöperatieve Rabobank U.A og RBC Europe Limited (handlende som RBC Capital Markets) er udpeget som Co-lead Managers. Lazard & Co., Limited er finansiel rådgiver for DONG Energy, og Rothschild fungerer som finansiel rådgiver for den danske stat som majoritetsaktionær.


For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Media Relations (kun Storbritannien):
Victoria Palmer-Moore, Ian Middleton, Peter Ogden
Powerscourt
+44 20 7250 1446

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22


Pressemøde

Der afholdes pressemøde i dag den 26. maj 2016 kl. 10.30-11.30 (dansk tid) hos DONG Energy, Nesa Alle 1, Gentofte. På pressemødet vil bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen og administrerende direktør Henrik Poulsen præsentere udbuddet, hvorefter der vil være en spørgerunde og individuelle interviews. Pressemødet afholdes på engelsk og kan følges via videocast på:
www.dongenergy.com/ipo-prospectus-dk

Deltagere, der følger mødet via videocast og ønsker at stille spørgsmål under pressemødets spørgerunde, bedes ringe på et af nedenstående telefonnumre:
Danmark: 35 44 55 83
International: +44 203 194 0544

Medier, der ønsker at deltage i pressekonferencen i Gentofte, bedes registrere sig inden kl. 10.00 (dansk tid) pr. e-mail til idpol@dongenergy.dk med angivelse af navn, selskab og mobiltelefonnummer. Dørene lukkes kl. 10.15 (dansk tid).

 
Vigtig meddelelse

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer udstedt af DONG Energy A/S ('Selskabet') i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til en sådan jurisdiktion.

I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område ('EØS-medlemsstat'), ud over Danmark, der har implementeret direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelses-bestemmelser i de enkelte EØS-medlemsstater, 'Prospektdirektivet'), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet.

De værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til 'U.S. Securities Act of 1933' med senere ændringer ('Securities Act') og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt om at registrere værdipapirerne, hvortil der henvises heri, i USA eller foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Værdipapirer, der sælges i USA, vil alene blive solgt til 'qualified institutional buyers' (som defineret i Rule 144A i Securities Act) i henhold til Rule 144A.

I Storbritannien bliver denne meddelelse og alt andet materiale vedrørende de i denne meddelelse beskrevne værdipapirer alene udleveret til og henvender sig alene til, og enhver investering eller investeringsaktivitet, som meddelelsen vedrører, kan udelukkende foretages og vil udelukkende blive indgået med 'qualified investors' (som defineret i Section 86(7) i 'Financial Services and Markets Act 2000' (den britiske lov om finansiel virksomhed og finansielle markeder)), og som er 1) personer, der har professionel erfaring inden for investeringsforhold og er omfattet af definitionen af 'investment professionals' i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 ('Financial Promotion') Order 2005 ('Bekendtgørelsen'), eller 2) 'high net worth entities' omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét 'relevante personer'). Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke foretage sig noget på grundlag af meddelelsen og bør ikke handle ud fra eller basere sig på den.

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i et prospekt, der er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med det mulige udbud og optagelse af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S. Eksemplarer af prospektet er tilgængelige på Selskabets hjemsted og med visse undtagelser på Selskabets hjemmeside.

J.P. Morgan Securities plc., Morgan Stanley & Co International plc., Nordea Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S), Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, UBS Limited, ABG Sundal Collier Denmark, filial af ABG Sundal Collier ASA, Norge, Coöperatieve Rabobank U.A og RBC Europe Limited (handlende som RBC Capital Markets) (under et benævnt 'Emissionsbankerne'), N M Rothschild & Sons Limited ('Rothschild') og deres tilknyttede virksomheder repræsenterer udelukkende henholdsvis den danske stat, de sælgende minoritetsaktionærer eller Selskabet og ingen andre i forbindelse med den planlagte børsnotering. De vil ikke anse andre som deres respektive klienter i relation til den planlagte børsnotering og er ikke ansvarlige over for andre end henholdsvis den danske stat, de sælgende minoritets-aktionærer eller Selskabet for at yde den beskyttelse, der ydes til deres respektive klienter, og de er heller ikke ansvarlige for at yde rådgivning i relation til den planlagte børsnotering, indholdet af denne meddelelse eller nogen transaktion, aftale eller andet forhold, hvortil der henvises i denne meddelelse.

Lazard & Co., Limited, som er godkendt og reguleret i Storbritannien af 'Financial Conduct Authority' (det britiske finanstilsyn), fungerer udelukkende som finansiel rådgiver for Selskabet og ingen andre i forbindelse med børsnoteringen og er ikke ansvarlig over for andre end Selskabet for at yde den beskyttelse, der ydes klienter i Lazard & Co., Limited, eller for at yde rådgivning i forbindelse med børsnoteringen eller andre forhold, hvortil der henvises i denne meddelelse. Hverken Lazard & Co., Limited eller nogen af dennes tilknyttede virksomheder har påtaget sig eller vil påtage sig nogen forpligtelse, hæftelse eller noget ansvar af nogen art (det være sig direkte eller indirekte, uden for eller inden for kontrakt, i henhold til lovgivningen eller på anden måde) over for nogen person, som ikke er klient i Lazard & Co., Limited, i forbindelse med denne meddelelse, ethvert udsagn indeholdt heri eller i øvrigt.

I forbindelse med den planlagte børsnotering kan Emissionsbankerne og deres tilknyttede virksomheder som investorer for egen regning købe aktier, og i den egenskab kan de beholde, købe, sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde handle for egen regning med sådanne aktier og andre værdipapirer i Selskabet eller tilknyttede investeringer i forbindelse med den planlagte børsnotering eller på anden måde. Enhver henvisning i prospektet til de aktier, der udbydes, købes, placeres eller på anden måde handles, skal således læses som omfattende ethvert udbud til køb, placering eller handel foretaget af sådanne Emissionsbanker og enhver af deres tilknyttede virksomheder, der fungerer som investorer for egen regning. Emissionsbankerne har ikke til hensigt at oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser.

Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger, og som er kendetegnet ved ord som 'vurderer', 'forventer', 'forudser', 'agter', 'anslår', 'vil', 'vil måske', 'fortsætter med', 'bør' og lignende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse.

De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.

 

DONG Energy er en af de førende energikoncerner i Nordeuropa. Hovedsædet ligger i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er engagerede i at udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og erhvervskunder samt producere olie og gas. Koncernen havde i 2015 en omsætning på 71 mia. kr. (9,5 mia. euro). Læs mere på www.dongenergy.com.