DONG Energy offentliggør hensigt om at gennemføre en børsnotering

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i DONG Energy A/S (“DONG Energy” eller “Selskabet”), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i et prospekt, der er offentliggjort af DONG Energy i forbindelse med det mulige udbud og optagelse af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S (“Nasdaq Copenhagen”). Eksemplarer af et sådant prospekt vil efter offentliggørelsen blive gjort tilgængelige på Selskabets hjemsted og med visse undtagelser via Selskabets hjemmeside.DONG Energy, en globalt førende virksomhed inden for havvind og en førende dansk forsyningsvirksomhed, offentliggør sin hensigt om at gennemføre en børsnotering på Nasdaq Copenhagen.

Den 18. september 2015 offentliggjorde DONG Energy A/S sin plan for en børsintroduktion og meddelte, at Selskabet ville arbejde frem imod en børsnotering på Nasdaq Copenhagen inden udgangen af 1. kvartal 2017.

DONG Energy bekræfter i dag sin hensigt om at gå videre med planerne om en børsnotering på Nasdaq Copenhagen. Med forbehold for uforudsete omstændigheder og gældende markedsforhold kan børsintroduktionen blive iværksat med henblik på notering i sommeren 2016.

I forbindelse med børsnoteringen sælger den danske stat som majoritetsaktionær en andel af sin nuværende aktiepost, men beholder 50,1% af aktierne i DONG Energy efter børsnoteringen. Den planlagte børsnotering forventes at bestå af et salg af mindst 15% af de eksisterende aktier i Selskabet ved et delvist salg fra de nuværende aktionærer i DONG Energy, bortset fra medarbejderaktionærer. Den endelige størrelse af udbuddet vil blive oplyst i forbindelse med Selskabets offentliggørelse af prospektet. Der udstedes ingen nye aktier som en del af børsnoteringen.

Selskabet ejes pt. af den danske stat (58,8%), New Energy Investment S.à.r.l. (der er indirekte ejet af virksomheder, der kontrolleres af Merchant Banking Division i The Goldman Sachs Group, Inc.) (17,9%), SEAS-NVE Holding A/S (der er direkte ejet af SEAS-NVE A.M.B.A) (10,8%), ATP (4,9%) og øvrige aktionærer (7,6%).

Finansminister Claus Hjort Frederiksen:

“Vi er stolte af DONG Energy’s udvikling inden for vedvarende energi og Selskabets bidrag til en bæredygtig fremtid. Selskabet har udviklet sig fra primært at være en dansk forsyningsvirksomhed til at være et internationalt selskab med mange aktiviteter uden for Danmark. Børsnoteringen støttes af et bredt flertal i Folketinget, og vi ser frem til at følge Selskabets fortsatte udvikling som et børsnoteret selskab.”

Thomas Thune Andersen, formand for bestyrelsen i DONG Energy:

“Dagens offentliggørelse er et vigtigt skridt i DONG Energy’s strategiske udvikling. DONG Energy har på blot et årti omstillet sig fra at være en regional forsyningsvirksomhed og en af Europas mest kulbaserede forsyningsvirksomheder til at være en globalt førende virksomhed inden for vedvarende energi. Vi ser frem til at byde nye aktionærer velkommen som fremtidige medejere af Selskabet og til, at de sammen med os kan være med til at skabe fremtidens bæredygtige energisystem.”

Henrik Poulsen, administrerende direktør i DONG Energy:

“DONG Energy har i løbet af det seneste årti etableret en position som globalt førende inden for havvind, der udgjorde 75% af vores investerede kapital ved udgangen af 2015. Vi har en robust og særdeles transparent udbygningsplan for havvind, der vil generere stærk og lønsom vækst i de kommende år. Vores fokus på vedvarende energi har gjort DONG Energy til en af de hurtigst voksende energikoncerner i Europa, og 2/3 af vores driftsindtægter skabes uden for Danmark. Den planlagte børsnotering vil give DONG Energy en solid platform, hvorfra vi kan videreudbygge vores førerposition inden for omstillingen af energisystemet.”

DONG Energy’s strategiske omstilling

Mere end halvdelen af DONG Energy’s el og varme produceres i dag fra vedvarende kilder. Som en af de førende selskaber inden for omstillingen til vedvarende energisystemer har DONG Energy etableret en global førerposition inden for havvind med en markedsandel på 26% af den globalt installerede havvindkapacitet. Det er mere end dobbelt så meget som den næststørste aktør. DONG Energy’s markedsførende position inden for havvind er baseret på en differentieret forretningsmodel og indgående ekspertise inden for alle faser af en havmølleparks livscyklus.

Ifølge Bloomberg New Energy Finance forventes havvind at have den højeste relative vækstrate inden for vedvarende energiteknologi i OECD-landene fra 2014 til 2020. Havvind drager fordel af elproduktion i kraftværkstørrelse, begrænset visuel påvirkning og høje load-faktorer. Hurtig industrialisering, større vindmøller og stadig større havmølleparker har i de senere år bidraget til at reducere omkostningen ved at producere el fra havvind betydeligt. DONG Energy fastholder sin strategiske ambition om fortsat at reducere omkostningen ved at producere el fra havvind.

Som den førende danske forsyningsvirksomhed er DONG Energy nået langt med at konvertere hovedparten af sine termiske kraftvarmeværker til bæredygtig biomasse. DONG Energy driver herudover elnettet i og omkring København. Elnettet er en reguleret forretningsaktivitet, som giver en stabil og reguleret indtægt. DONG Energy driver endvidere Danmarks største forretning inden for kundeorienterede energiløsninger.

Endelig har DONG Energy en solid portefølje af olie- og gasproducerende aktiver med lave omkostninger i Danmark, Norge og Storbritannien. Olie- og gasindtægterne vil blive drevet med henblik på at optimere pengestrømmene, der vil blive geninvesteret i vedvarende energi.

Finansielle forventninger

I forbindelse med offentliggørelsen af sin årsrapport for 2015 meddelte DONG Energy, at Selskabet forventer et EBITDA (business performance) for 2016 på DKK 20-23 mia. Heraf forventes DKK 10-12 mia. at komme fra Wind Power.

DONG Energy forventer, at Selskabets bruttoinvesteringer for 2016 vil udgøre DKK 18-21 mia. Det samlede bruttoinvesteringsprogram for perioden 2017-2020 forventes at udgøre DKK 60-70 mia.

Investeringer til at understøtte fremtidig vækst vil være fokuseret på vedvarende energi, og det forventes at 80% af de forventede bruttoinvesteringer i perioden 2016-2020 vil gå til Wind Power.

Afkastet af den investerede kapital (ROCE) forventes at være på 12-14% for perioden 2017-2020 på baggrund af vækst inden for Wind Power.

I medfør af DONG Energy’s strategiske fokus på vedvarende energi vil en stadig større andel af indtjeningen være reguleret, delvist reguleret eller kontraktbaseret. Denne andel forventes at stige fra 41% til 80-90% i perioden fra 2015 til 2020.

Forudsat at børsnoteringen sker efter den forventede tidsplan, har DONG Energy til hensigt at udbetale DKK 2.5 mia. i udbytte for regnskabsåret 2016. For de efterfølgende år frem mod 2020 er det DONG Energy’s målsætning, understøttet af den forventede vækst i pengestrømme fra nye havmølleparker, der bliver idriftsat, at øge det årlige udbytte med en høj encifret procentsats sammenlignet med foregående års udbytte. Den opdaterede udbyttepolitik efter en børsnotering er med forbehold for Selskabets målsætning om at fastholde en ratingprofil på Baa1/BBB+.

Oplysningerne i denne meddelelse medfører ingen ændring af DONG Energy’s forventninger til koncernens resultater for regnskabsåret 2016.

Børsnotering understøttet af konsortium af banker

J. P. Morgan Securities plc., Morgan Stanley & Co International plc. og Nordea Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S) er udpeget som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners for den planlagte børsnotering. Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S og UBS Limited er udpeget som Joint Bookrunners. ABG Sundal Collier Danmark, filial af ABG Sundal Collier ASA, Norge, Coöperatieve Rabobank U.A og RBC Europe Limited (handlende som RBC Capital Markets) er udpeget som Co-lead Managers. Lazard & Co., Limited er finansiel rådgiver for DONG Energy, og Rothschild fungerer som finansiel rådgiver for den danske stat som majoritetsaktionær.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Media Relations
Martin Barlebo
+45 99 55 95 52

Media Relations (kun Storbritannien):
Victoria Palmer-Moore, Ian Middleton
Powerscourt
+44 20 7250 1446

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
+45 99 55 97 22

 
Webcast for obligationsinvestorer og analytikere

I forbindelse med denne meddelelse afholdes der webcast for obligationsinvestorer og analytikere den 12. maj 2016 kl. 9.00. Fokus for webcast vil være at give obligationsinvestorer og analytikere en opdatering på yderligere informationer, som er givet som led i børsnoteringsprocessen.
Webcast kan følges live på:
http://www.dongenergy.com/telekonference

Deltagere, der følger mødet via webcast og ønsker at stille spørgsmål under spørgerunden, bedes ringe på et af nedenstående telefonnumre:
Danmark: +45 35 44 55 83
International: +44 203 194 0544
 
Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen:
http://www.dongenergy.com/praesentationer

Pressemøde

Der afholdes pressemøde i dag den 12. maj 2016 kl. 10.30-12.00 hos DONG Energy, Nesa Alle 1, Gentofte. På pressemødet vil administrerende direktør Henrik Poulsen præsentere DONG Energy’s strategi, hvorefter der vil være en spørgerunde og mulighed for individuelle interviews. Pressemødet afholdes på engelsk og kan følges via videocast på:
www.dongenergy.com/ipo-intention-dk

Deltagere, der følger mødet via videocast og ønsker at stille spørgsmål under pressemødets spørgerunde, bedes ringe på et af nedenstående telefonnumre:
Danmark: +45 35 44 55 83
International: +44 203 194 0544

Medier, der ønsker at deltage i pressekonferencen i Gentofte, bedes registrere sig inden kl. 10.00 pr. e-mail til idpol@dongenergy.dk med angivelse af navn, selskab og mobiltelefonnummer. Dørene lukkes kl. 10.15.


Vigtig information

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer udstedt af DONG Energy A/S (“Selskabet”) i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner.

I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område (“EØS-medlemsstat”), ud over Danmark, der har implementeret direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte EØS-medlemsstater, “Prospektdirektivet”), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet.

De værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer (“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt om at registrere værdipapirerne, hvortil der henvises i denne meddelelse, i USA eller foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Værdipapirer, der sælges i USA, vil alene blive solgt til “qualified institutional buyers” (som defineret i Rule 144A i Securities Act) i henhold til Rule 144A.

I Storbritannien bliver denne meddelelse og alt andet materiale vedrørende de i denne meddelelse beskrevne værdipapirer alene udleveret til og henvender sig alene til, og enhver investering eller investeringsaktivitet, som meddelelsen vedrører, kan udelukkende foretages og vil udelukkende blive indgået med “qualified investors” (som defineret i Section 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000), og som er 1) personer, der har professionel erfaring inden for investeringsforhold og er omfattet af definitionen af “investment professionals” i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Bekendtgørelsen”), eller 2) “high net worth entities” omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét “relevante personer”). Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke foretage sig noget på grundlag af meddelelsen og bør ikke handle ud fra eller basere sig på den.

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i et prospekt, der er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med det mulige udbud og optagelse af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S. Eksemplarer af et sådant prospekt vil efter offentliggørelsen blive gjort tilgængelige på Selskabets hjemsted og med visse undtagelser på Selskabets hjemmeside.

J. P. Morgan Securities plc., Morgan Stanley & Co International plc., Nordea Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S), Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, UBS Limited, ABG Sundal Collier Denmark, filial af ABG Sundal Collier ASA, Norge, Coöperatieve Rabobank U.A og RBC Europe Limited (handlende som RBC Capital Markets) (under et benævnt “Emissionsbankerne”), N M Rothschild & Sons Limited (“Rothschild”) og deres tilknyttede virksomheder repræsenterer udelukkende henholdsvis den danske stat, de sælgende minoritetsaktionærer eller Selskabet og ingen andre i forbindelse med den planlagte børsnotering. De vil ikke anse andre som deres respektive klienter i relation til den planlagte børsnotering og er ikke ansvarlige over for andre end henholdsvis den danske stat, de sælgende minoritetsaktionærer eller Selskabet for at yde den beskyttelse, der ydes til deres respektive klienter, og de er heller ikke ansvarlige for at yde rådgivning i relation til den planlagte børsnotering, indholdet af denne meddelelse eller nogen transaktion, aftale eller andet forhold, hvortil der henvises i denne meddelelse.

Lazard & Co., Limited, som er godkendt og reguleret i Storbritannien af Financial Conduct Authority, fungerer udelukkende som finansiel rådgiver for Selskabet og ingen andre i forbindelse med børsnoteringen og er ikke ansvarlig over for andre end Selskabet for at yde den beskyttelse, der ydes klienter i Lazard & Co., Limited, eller for at yde rådgivning i forbindelse med børsnoteringen eller andre forhold, hvortil der henvises i denne meddelelse. Hverken Lazard & Co., Limited eller nogen af dennes tilknyttede virksomheder har påtaget sig eller vil påtage sig nogen forpligtelse, hæftelse eller noget ansvar af nogen art (det være sig direkte eller indirekte, uden for eller inden for kontrakt, i henhold til lovgivningen eller på anden måde) over for nogen person, som ikke er klient i Lazard & Co., Limited, i forbindelse med denne meddelelse, ethvert udsagn indeholdt heri eller i øvrigt.

I forbindelse med den planlagte børsnotering kan Emissionsbankerne og deres tilknyttede virksomheder som investorer for egen regning købe aktier, og i den egenskab kan de beholde, købe, sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde handle for egen regning med sådanne aktier og andre værdipapirer i Selskabet eller tilknyttede investeringer i forbindelse med den planlagte børsnotering eller på anden måde. Enhver henvisning i prospektet, hvis det offentliggøres, til de aktier, der udbydes, købes, placeres eller på anden måde handles, skal således læses som omfattende enhver udstedelse eller ethvert udbud til, eller køb, placering eller handel foretaget af sådanne Emissionsbanker og enhver af deres tilknyttede virksomheder, der fungerer som investorer for egen regning. Emissionsbankerne har ikke til hensigt at oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser.

Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger, og som er kendetegnet ved ord som “vurderer”, “forventer”, “forudser”, “agter”, “anslår”, “vil”, “vil måske”, “fortsætter med”, “bør” og lignende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse.

De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.

  
DONG Energy er en af de førende energikoncerner i Nordeuropa. Hovedsædet ligger i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er engagerede i at udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og erhvervskunder samt producere olie og gas. Koncernen havde i 2015 en omsætning på 71 mia. kr. (9,5 mia. euro). Læs mere på www.dongenergy.com.