Årsregnskabsmeddelelse 2015

Stærk driftsmæssig performance og resultat (EBITDA: +13%)

Markant underliggende vækst i Wind Power

Nedskrivninger på 16 mia. kr. (før skat) i Oil & Gas

 

Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt årsrapporten for 2015.

 • Driftsindtjeningen (EBITDA) steg med 13% til 18,5 mia. kr. i 2015, og opfyldte dermed forventningen om et EBITDA i niveauet 17,0-19,0 mia. kr. Stigningen på 2,1 mia. kr. skyldtes en positiv udvikling i den underliggende forretning samt forsikringserstatninger, delvist modsvaret af avancer ved frasalg i 2014:
  • Den positive driftsudvikling i forhold til samme periode sidste år skyldtes primært højere produktion fra havvind, højere aktivitet fra entreprisekontrakter ved opførelse af havmølleparker for medinvestorer, afsluttet genforhandling af en olieindekseret gaskøbskontrakt og lavere omkostninger i Oil & Gas, delvist modsvaret af lavere olie- og gaspriser, lavere olie- og gasproduktion og ugunstige markedsvilkår for termisk elproduktion
  • EBITDA var i 2015 positivt påvirket med i alt 1,7 mia. kr. fra avance ved salg af olie- og gaslicensandele, forsikringserstatninger samt en afgjort tvist fra 2005 og 2006 vedrørende CO2-kvoter, mens 2014 var positivt påvirket af avancer på 1,9 mia. kr. ved frasalg af havmølleparker
 • Driftsindtjeningen (EBITDA) i Wind Power steg med 2% til 6,2 mia. kr., men når der tages højde for frasalgsgevinster i 2014 var den underliggende indtjening markant højere
 • Årets resultat var et tab på 12,1 mia. kr. mod et tab på 5,3 mia. kr. i 2014. Resultatet i 2015 var præget af nedskrivninger på i alt 15,8 mia. kr. efter skat, heraf 14,8 mia. kr. i Oil & Gas forårsaget af det fortsatte fald i olie- og gaspriserne, en reduktion i reserveestimater samt projektrelaterede faktorer, navnlig i forhold til Hejre-projektet, som fortsat står over for markante udfordringer
 • På grund af en aktiv afdækningspolitik resulterede de faldende olie- og gaspriser i en stigning i værdien af vores olie- og gasafdækninger, der udgjorde 6,8 mia. kr. ved udgangen af året
 • Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 13,6 mia. kr., 1,4 mia. kr. lavere end i 2014. Større pengebindinger i arbejdskapital og højere betalt skat i Norge blev delvist modsvaret af det højere EBITDA
 • Bruttoinvesteringer udgjorde 18,7 mia. kr. i 2015 og vedrørte primært havvindaktiviteter (Gode Wind 1+2, Borkum Riffgrund 1, Westermost Rough, Burbo Bank Extension, Hornsea 1 samt projektrettigheder til Hornsea 2) samt olie- og gasfelter (Hejre, Syd Arne og Laggan-Tormore)
 • Den rentebærende nettogæld steg med 5,2 mia. kr. fra udgangen af 2014 til 9,2 mia. kr. ved udgangen af 2015 som følge af det høje investeringsniveau
 • Kreditnøgletallet funds from operation (FFO) i forhold til justeret nettogæld udgjorde 40%, en forbedring på 4%-point i forhold til 2014
 • Afkastet af den investerede kapital justeret for nedskrivninger (Justeret ROCE) udgjorde 10% mod 5% i 2014. Stigningen på 5%-point skyldtes primært det højere justerede EBIT.

Forventninger til 2016

 • Business performance EBITDA forventes at udgøre 20-23 mia. kr. i 2016. Forventningerne er særligt følsomme over for gevinster ved frasalg i Wind Power, resultatet af genforhandling af gaskøbskontrakter i Distribution & Customer Solutions samt udviklingen i olie- og gaspriserne
 • Bruttoinvesteringerne for 2016 forventes at udgøre 20-23 mia. kr. og reflekterer et fortsat højt investeringsniveau relateret til vores havmølleparker, samt i mindre grad til olie- og gasfelter og biomassekonvertering af vores kraftvarmeværker.

     

Henrik Poulsen, administrerende direktør og koncernchef:

”Trods kraftig modvind på råvaremarkederne leverede vi et rekordhøjt driftsresultat i 2015. Koncernens driftsresultat (EBITDA) steg med 13% til 18,5 mia. kr., hvilket var inden for det udmeldte niveau.

Det fortsatte fald i olie- og gaspriserne, reducerede reserveskøn og fortsatte udfordringer med Hejre-projektet førte til en nedskrivning af den regnskabsmæssige værdi af Oil & Gas-forretningen på 15,8 mia. kr. Nedskrivningen medførte et resultat efter skat for koncernen på -12,1 mia. kr.

Investeringer i vores langsigtede konkurrenceevne og vækst fortsatte på et højt niveau. Med 55% af vores varme- og elproduktion baseret på vedvarende energikilder, nåede vores CO2-udledning det laveste niveau nogensinde.

Den igangværende restrukturering af Oil & Gas-forretningen som reaktion på det markante fald i olie- og gaspriserne vil føre til et yderligere skift i DONG Energy’s investeringsmiks hen imod vedvarende energi. Frem mod 2020 forventer vi, at mere end 80% af vores investeringer vil gå til havvind og bioenergi. Investeringsstrategien vil yderligere styrke DONG Energy’s position som globalt førende inden for vedvarende energi og udbygge vores styrkepositioner inden for havvind, bioenergi, grønne distributions- og kundeløsninger. Områder, der alle spiller en rolle i opbygningen af grønne, stabile og effektive energisystemer på de markeder, hvor vi opererer.

Koncernens fokus på vedvarende energi har gjort DONG Energy til en af de hurtigst voksende energikoncerner i Europa og skabt en unik platform for fortsat vækst og værdiskabelse. Ændringen i koncernens samlede forretningsmiks vil ligeledes reducere DONG Energy’s eksponering over for udviklingen i råvarepriser, da en større andel af omsætningen vil være reguleret og kontraktbaseret.

Wind Power har yderligere styrket sin globale førerposition inden for havvind. I 2015 indviede vi to nye parker i Storbritannien og Tyskland, og bestyrelsen besluttede at investere i to nye projekter, Race Bank og Walney Extension. Den 3. februar 2016 besluttede bestyrelsen endvidere at investere i den rekordstore havmøllepark Hornsea 1 (1.218 MW) i Storbritannien, hvilket er den hidtil største investering i DONG Energy’s historie.

Wind Powers omsætning voksede med 70% i 2015. Driftsresultatet (EBITDA) steg med 2%, men justeret for gevinster ved frasalg i 2014 var den underliggende resultatvækst betydeligt højere. Vi forventer, at 2016 bliver endnu et år med betydelig vækst i Wind Power.

Sidst men ikke mindst endte 2015 meget positivt, idet 195 lande underskrev en global aftale om en fælles og styrket indsats for at bekæmpe klimaforandringerne. Paris-aftalen giver nyt håb om, at de kommende generationer vil arve en planet med et nogenlunde velfungerende og stabilt økosystem. Aftalen består dog kun af hensigtserklæringer, der afventer en egentlig omsætning til handling og konkrete løsninger. I DONG Energy ønsker vi at gøre vores del. Vi har opbygget stærke grønne teknologier takket være omfattende investeringer, innovation og industrialisering. Vi er dog klar over, at der er behov for yderligere fremskridt, og vi vil fortsætte arbejdet hen imod et samfund med lav CO2 udledning.”

 

Telefonkonference

I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten vil der blive afholdt en telefonkonference for investorer og analytikere torsdag 4. februar 2016 kl. 10.30:
Danmark: +45 35 44 55 83

International: +44 203 194 0544

Telefonkonferencen kan følges live:

http://www.dongenergy.com/telekonference

 

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen:

http://www.dongenergy.com/praesentationer

 

Årsrapporten kan downloades på:

http://www.dongenergy.com/aarsrapport

 

Yderligere information

Media Relations

Martin Barlebo

99 55 95 52

 

Investor Relations

Allan Bødskov Andersen

99 55 97 69

 

Udsagn om fremtiden

Meddelelsen indeholder udsagn om fremtidige forhold, herunder om de finansielle forventninger og mål på både kort og mellemlangt sigt. Disse udsagn er ifølge deres natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer kan bevirke, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Eksempler på sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, ændringer i temperatur, vindforhold og nedbørsmængder, udviklingen på olie-, gas-, el-, kul-, CO2-, valuta- og rentemarkederne, ændringer i lovgivning, regulering eller standarder, genforhandling af kontrakter, udfald af retssager og tvister, forandring af konkurrencesituationen på DONG Energy’s markeder og leveringssikkerhed.