DONG Energy's årsregnskabsmeddelelse 2014

Betydelig vækst i driftsindtjening (+9%) og pengestrømme (+54%)

Fald i olie- og gaspriser resulterede i nedskrivning på 6,6 mia. kr. efter skat

Laveste CO2-udledning i koncernens historie


Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt årsrapporten for 2014

• EBITDA udgjorde 16,4 mia. kr. i 2014 mod 15,0 mia. kr. i 2013, og opfyldte dermed forventningen om et EBITDA højere end 16 mia. kr.

• Den højere indtjening kom fra koncernens markedsledende position inden for havvind og en rekordhøj produktion af olie og gas. Det kraftige fald i olie- og gaspriser bidrog derimod negativt. Gasaktiviteterne i Customers & Markets var negativt påvirket af endnu ikke genforhandlede, olieindekserede gaskøbskontrakter. Derudover faldt indtjeningen i Thermal Power som følge af varmt vejr med lavere produktion og lavere spreads til følge

• Resultat efter skat blev et tab på 5,3 mia. kr. mod et tab på 1,0 mia. kr. i 2013. Resultatet i 2014 var præget af nedskrivninger på 6,6 mia. kr. efter skat i E&P-forretningen, primært som følge af de lavere olie- og gaspriser

• Pengestrømme fra driftsaktivitet steg til 15,0 mia. kr. fra 9,7 mia. kr. i 2013. Forbedringen skyldtes primært en frigivelse af pengebindinger i arbejdskapital, lavere renteomkostninger samt den forbedrede driftsindtjening

• Bruttoinvesteringer udgjorde 15,4 mia. kr. og vedrørte primært havvindaktiviteter (West of Duddon Sands, Westermost Rough, Borkum Riffgrund 1 og Gode Wind mfl.) samt olie- og gasfelter (Hejre, Syd Arne og Laggan-Tormore mfl.)

• Der blev gennemført frasalg for i alt 10,7 mia. kr. i 2014. Frasalgene inkluderede bl.a. ejerandele i havmølleparkerne London Array og Westermost Rough samt gaslageret i Stenlille

• Den rentebærende nettogæld faldt med 21,8 mia. kr. til 4,0 mia. kr. ved udgangen af 2014. Faldet skyldtes egenkapitaludvidelsen på 13 mia. kr. i februar 2014, provenu ved frasalg og stærke pengestrømme fra driftsaktivitet

• Kapitalstrukturnøgletallet funds from operation (FFO) i forhold til justeret nettogæld udgjorde 36% mod 23% i 2013, og opfyldte dermed forventningen om mindst 28%. Forbedringen skyldtes primært lavere nettogæld ved udgangen af 2014

• ROCE justeret for nedskrivninger udgjorde 4,1% mod 6,8% i 2013. Faldet skyldtes højere aktuel skat i 2014, da ROCE i 2013 var positivt påvirket af ekstraordinære fradrag i kulbrintebeskatningen. Rapporteret ROCE udgjorde -8,0% mod 0,5% i 2013.


Forventninger til 2015
• Business performance EBITDA forventes at udgøre 15,5-17,5 mia. kr. i 2015. Forventningen reflekterer, at EBITDA i 2015 vil blive negativt påvirket af det markante fald i olie- og gaspriserne. EBITDA i første og andet kvartal i 2015 forventes at blive lavere end i de tilsvarende kvartaler i 2014, da disse var positivt påvirket af gevinster ved frasalg i Wind Power

• Nettoinvesteringerne for 2015-2016 forventes at udgøre 35-40 mia. kr.

• Funds from operation (FFO) i forhold til justeret nettogæld forventes at udgøre omkring 30%.
 

Adm. direktør og koncernchef Henrik Poulsen:
”Driftsindtjeningen steg med 9% til 16,4 mia. kr. trods en betydelig negativ effekt fra faldende olie- og gaspriser. Den stigende indtjening kom fra koncernens markedsledende position inden for havvind og en rekordhøj produktion af olie og gas.

Samtidig blev vores finansielle position væsentligt styrket som følge af kapitaltilførslen, frasalg og stærke pengestrømme fra driften.

Det markante fald i olie- og gaspriserne var den primære årsag til, at vi nedskrev 6,6 mia. kr. efter skat på en række af vores olie- og gasfelter. Årets resultat blev derfor et tab på 5,3 mia. kr.

Justeret for nedskrivninger var afkastet af den investerede kapital 4%. Afkastet er fortsat præget af vores omfattende investeringer i fremtidig indtjening. Vi investerede 15 mia. kr. i nye aktiver i 2014.

2014 blev et gennembrud for Wind Power divisionen i forhold til at sikre den pipeline, der skal realisere forretningsområdets mål om en samlet installeret havvindkapacitet på 6,5 GW i 2020. Det skete med tildelingen af støtte til de tre britiske havvindprojekter Burbo Bank Extension, Walney Extension og Hornsea. I december besluttede bestyrelsen på denne baggrund at opføre Burbo Bank Extension.

Hertil kommer at Thermal Power divisionen satte fart på omstillingen til produktion af grøn el og varme med beslutningen om at omlægge kraftværkerne i Studstrup og Skærbæk fra kul og gas til bæredygtig biomasse.

Den igangværende udbygning og omstilling af de to forretningsområder satte sit positive præg på CO2-udledningen pr. produceret kWh, der faldt med 16% fra 2013 til 374 gram i 2014 - det laveste niveau i koncernens historie.

Sikkerhed er en topprioritet i DONG Energy. I 2014 tog frekvensen af ulykker med efterfølgende fravær (LTIF) endnu et skridt nedad til 2,4 fra 3,2 i 2013.
Det stadigt stærkere fokus på sikkerhed hos ledere, medarbejdere og leverandører bærer således frugt.”   


Telefonkonference
I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere torsdag 5. februar 2015 kl. 11.00:

Danmark: (+45) 35 44 55 83
International: (+44) 203 194 0544

Telefonkonferencen kan følges live:
http://www.dongenergy.com/telekonference

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen:
http://www.dongenergy.com/praesentationer

Årsrapporten kan downloades på:
http://www.dongenergy.com/aarsrapport


Yderligere information

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 99 55 95 60

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 97 69


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.500 ambitiøse medarbejdere arbejder med at efterforske og producere olie og gas, udvikle, opføre og drive havmølleparker og kraftværker og dagligt levere energi til privatkunder og erhvervskunder. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2014. For yderligere information, se www.dongenergy.com