Delårsrapport – 9 måneder 2014

Fortsat positiv udvikling - forventning til helåret styrkes

Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for de første 9 måneder af 2014.

• EBITDA udgjorde 13,0 mia. kr. i de første 9 måneder af 2014 mod 11,2 mia. kr. i de første 9 måneder af 2013. Stigningen i forhold til samme periode sidste år skyldtes en højere indtjening fra vindaktiviteterne, herunder avance ved salg af 50% af DONG Energy’s ejerandel i de britiske havmølleparker London Array og Westermost Rough samt højere produktion i E&P. Faldende gaspriser gav derimod en lavere indtjening. Gasaktiviteterne i Customers & Markets var negativt påvirket af endnu ikke genforhandlede olieindekserede gaskøbskontrakter. Derudover faldt indtjeningen i Thermal Power som følge af varmt vejr

• Resultat efter skat blev 0,9 mia. kr., hvilket var 0,8 mia. kr. højere end de første 9 måneder af 2013. Forbedringen skyldtes primært det højere EBITDA og nedskrivninger i 2013

• Pengestrømme fra driftsaktivitet steg til 9,6 mia. kr. fra 6,5 mia. kr. i de første 9 måneder af 2013 og skyldtes primært den forbedrede driftsindtjening samt lavere binding i arbejdskapital

• Bruttoinvesteringer udgjorde 11,2 mia. kr. og vedrørte primært offshore vindaktiviteter samt olie- og gasfelter

• Der blev gennemført frasalg for 8,1 mia. kr. i de første 9 måneder af 2014, primært ejerandele i London Array og Westermost Rough

• Den rentebærende nettogæld faldt med 18,0 mia. kr. fra udgangen af 2013 til 7,8 mia. kr. ved udgangen af september 2014. Egenkapitaludvidelsen og frasalg bidrog med 21,1 mia. kr.

• Kapitalstrukturnøgletallet funds from operation (FFO) i forhold til justeret nettogæld (rullende 12 måneder) udgjorde 32% mod 23% for kalenderåret 2013. Forbedringen skyldtes højere EBITDA og lavere nettogæld ved udgangen af september 2014

• ROCE (rullende 12 måneder) udgjorde 4,3% mod -2,3% ved udgangen af de første 9 måneder af 2013. Hvis der justeres for nedskrivninger, ville ROCE have udgjort 5,1% henholdsvis 3,5% i de to perioder.

Forventninger til 2014 styrkes
Forventninger til EBITDA, nettoinvesteringer og kapitalstruktur:

• Business performance EBITDA for 2014 forventes at overstige 16 mia. kr. mod tidligere 15-17 mia. kr.
• Nettoinvesteringerne for perioden 2014-2015 forventes at udgøre omkring 30 mia. kr. (uændret)
• Funds from operation (FFO) i forhold til justeret nettogæld forventes at overstige 28% ved udgangen af 2014. Den tidligere forventning var omkring 25% i 2014.

Adm. direktør Henrik Poulsen:
DONG Energy fortsætter den gode fremdrift med eksekvering af de strategiske prioriteter samtidig med, at koncernens resultater udvikler sig som forventet.

I 3. kvartal opnåede vi en række strategiske milepæle, herunder frasalg af 50% af Gode Wind 2 havmølleprojektet til et konsortium af danske pensionsinvestorer, succesfuld færdiggørelse af det flerårige reparationsarbejde på Siri platformen samt færdiggørelse af den 389 MW store havmøllepark West of Duddon Sands i Det irske hav. West of Duddon Sands blev officielt indviet den 30. oktober. I oktober har vi desuden indgået aftale om frasalg af Stenlille Gaslageret til Energinet.dk.

DONG Energy’s E&P forretning har i løbet af september lanceret et tiltag for at simplificere organisationen og gøre den mere effektiv for fortsat at levere værdiskabelse til koncernen.

Set i lyset af den fortsatte positive udvikling i DONG Energy’s resultater har vi justeret forventningerne for 2014 til et EBITDA på over 16 mia. kr. mod udmeldingen på 15-17 mia. kr. fra februar. Samtidig justerer vi forventningerne
til vores primære kapitalstrukturnøgletal, FFO/nettogæld, fra tidligere at udgøre omkring 25% til nu at overstige 28%, hvilket understøtter vores nuværende ratings.

Sammenfattende er vi tilfredse med den fremdrift, der ses overalt i koncernen. DONG Energy’s medarbejdere fortjener en stor tak for den vedholdende og dygtige indsats, som de udøver hver dag.”

Telefonkonference
I forbindelse med aflæggelse af delårsrapporten vil der blive afholdt en telefonkonference for investorer og analytikere fredag 31. oktober 2014 kl. 11.00:

Danmark: +45 35 44 55 83
International: +44 203 194 0544

Telefonkonferencen kan følges live:
http://www.dongenergy.com/telekonference

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen:
http://www.dongenergy.com/praesentationer

Delårsrapporten kan downloades på:
http://www.dongenergy.com/delaarsrapporter

Yderligere information

Media Relations
Karsten Anker Petersen
99 55 96 62

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 97 69


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 73 mia. kr. (EUR 9,8 mia.) i 2013. For yderligere information, se www.dongenergy.com