Halvårsrapport for 1. halvår 2014

Stærk indtjeningsforbedring drevet af Wind Power og E&P

Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2014.

• EBITDA udgjorde 9,8 mia. kr. i 1. halvår 2014 mod 7,8 mia. kr. i 1. halvår 2013. Stigningen i forhold til samme periode sidste år skyldtes en højere indtjening fra vindaktiviteterne, herunder avance ved salg af 50% af DONG Energy’s ejerandel i de britiske havmølleparker London Array og Westermost Rough samt højere produktion i E&P. Der var derimod faldende indtjening i Thermal Power som følge af varmt og blæsende vejr og i Customers & Markets som følge af lavere gassalg og faldende gaspriser

• Resultat efter skat blev 1,4 mia. kr., hvilket var 1,0 mia. kr. højere end 1. halvår 2013. Forbedringen skyldtes primært det højere EBITDA og nedskrivninger i 2013

• Pengestrømme fra driftsaktivitet steg til 6,6 mia. kr. fra 4,6 mia. kr. i 1. halvår 2013 og skyldtes primært den forbedrede driftsindtjening samt lavere binding i arbejdskapital

• Bruttoinvesteringer udgjorde 6,8 mia. kr. og vedrørte primært offshore vindaktiviteter samt olie- og gasfelter

• Der blev gennemført frasalg for 7,6 mia. kr. i 1. halvår 2014, primært ejerandele i London Array og Westermost Rough

• Den rentebærende nettogæld faldt med 19,4 mia. kr. fra udgangen af 2013 til 6,4 mia. kr. ved udgangen af juni 2014. Egenkapitaludvidelsen og frasalg bidrog med 20,6 mia. kr.

• Kapitalstrukturnøgletallet funds from operation (FFO) i forhold til justeret nettogæld (rullende 12 måneder) udgjorde 35% ved udgangen af 1. halvår 2014 mod 23% for kalenderåret 2013. Forbedringen skyldtes højere EBITDA og den fortsat lave nettogæld ved udgangen af juni 2014. Nettogælden forventes dog at stige igen i takt med de fortsatte investeringer i havmølleparker og olie- og gasfelter og vil dermed reducere nøgletallet i 2. halvår

• ROCE (rullende 12 måneder) udgjorde 4,1% mod -6,3% ved udgangen af 1. halvår 2013. Hvis der justeres for nedskrivninger og hensættelser til tabsgivende kontrakter, ville ROCE have udgjort 7,1% henholdsvis 1,4% i de to perioder.


Forventninger til 2014 fastholdes
Forventningerne udmeldt i årsrapporten for 2013 fastholdes:

• Business performance EBITDA for 2014 forventes at udgøre 15-17 mia. kr.

• Nettoinvesteringerne for perioden 2014-2015 forventes at udgøre omkring 30 mia. kr.

• Funds from operation (FFO) i forhold til justeret nettogæld forventes at udgøre omkring 25% i 2014.


Adm. direktør Henrik Poulsen:
”DONG Energy opnåede en stærk indtjeningsforbedring i første halvår drevet af de to vækstområder Wind Power og E&P. Med en stigning i EBITDA på 26% og en markant forbedring af ROCE i forhold til sidste år fortsætter koncernen med at bevæge sig i den rigtige retning. Transformationen af DONG Energy’s forretning fortsætter efter planen med en stigende del af indtjeningen fra investeringsfokusområderne Wind Power og E&P. Ligeledes er der god fremdrift i omstillingen af koncernens elproduktion til vedvarende energi.

I Wind Power har tildelingen af støtte til de tre britiske offshore projekter Burbo Extension, Walney Extension og Hornsea skabt sikkerhed om vores pipeline frem mod 2020 og dermed givet mulighed for at arbejde fokuseret på vores mål om væsentligt at reducere omkostningerne ved elproduktion fra offshore vind. Samtidig bekræfter de delvise frasalg af Westermost Rough og senest Gode Wind 2 offshore projekterne, at der fortsat er stor interesse i markedet for DONG Energy’s industriledende partnerskabsmodel.

E&P nåede en stor milepæl i juli, hvor reparationsarbejdet på Siri-platformen blev færdiggjort. Nu afventer myndighedernes godkendelse af løsningen.

Hejre-platformens bærende fundament er blevet installeret på havbunden i Nordsøen, og boringen af den første produktionsbrønd er påbegyndt. Der er ligeledes stor aktivitet med at etablere infrastrukturen i form af olie- og gasrørledninger samt udbygning af olieterminalen i Fredericia. Arbejdet med den øvre del af platformen er derimod udfordret af forsinkelser hos vores leverandør-konsortium. Produktionsstart forventes derfor først i 2017.

Operatøren af Laggan-Tormore-feltet er ved at undersøge forsinkelser i forbindelse med opførelsen af gasbehandlingsanlægget på Shetlandsøerne. Det er DONG Energy’s forventning, at produktionsstarten på feltet vil blive udskudt fra slutningen af 2014 til 2015.

I E&P har efterforskningsaktiviteterne i de seneste år ikke levet op til koncernens forventninger, prognoserne for udviklingen i gaspriser og rammerne for lokal kulbrintebeskatning har ændret sig, og udviklingen af nye felter har oplevet forsinkelser. Disse ændringer har medført en justering af de langsigtede mål for E&P (se side 8 i halvårsrapporten).

I Thermal Power betyder nye varmeaftaler i Århus og Trekantsområdet, at vi fortsætter investeringerne i omlægning af vores kraftværker fra kul og gas til bæredygtig biomasse. I første halvår blev der således truffet beslutning om at investere 2,5 mia. kr. i at omlægge kraftværkerne i Skærbæk og Studstrup.


Telefonkonference
I forbindelse med aflæggelse af halvårsrapporten vil der blive afholdt en telefonkonference for investorer og analytikere onsdag 27. august 2014 kl. 11.00:

Danmark: +45 35 44 55 83
International: +44 203 194 0544

Telefonkonferencen kan følges live:
http://www.dongenergy.com/telekonference

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen:
http://www.dongenergy.com/praesentationer

Halvårsrapporten kan downloades på:
http://www.dongenergy.com/delaarsrapporter


Yderligere information
Media Relations
Karsten Anker Petersen
99 55 96 62

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 97 69

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 73 mia. kr. (EUR 9,8 mia.) i 2013. For yderligere information, se www.dongenergy.com