Årsregnskabsmeddelelse 2013 - Styrket indtjening og kapitalgrundlag

Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt årsrapporten for 2013.

• EBITDA udgjorde 15,0 mia. kr. i 2013 mod 8,6 mia. kr. i 2012, og oversteg dermed den seneste offentliggjorte forventning om et EBITDA på 13,5-14,5 mia. kr. Stigningen i forhold til 2012 skyldtes en højere indtjening fra vindaktiviteterne, en højere ejerandel i Ormen Lange gasfeltet samt omkostningsreduktioner. EBITDA i 2012 var desuden negativt påvirket af hensættelser til tabsgivende kontrakter.

• Resultat efter skat blev -1,0 mia. kr. mod -4,0 mia. kr. i 2012. Forbedringen skyldtes det højere EBITDA, men resultatet var fortsat præget af store nedskrivninger, som udgjorde 5,0 mia. kr. i 2013.

• Pengestrømme fra driftsaktivitet steg til 9,7 mia. kr. fra 7,9 mia. kr. i 2012. Forbedringen skyldtes primært den forbedrede driftsindtjening.

• Bruttoinvesteringer udgjorde 21,2 mia. kr. og vedrørte primært offshore vindaktiviteter samt olie- og gasfelter. Nettoinvesteringer udgjorde 5,9 mia. kr. mod 13,4 mia. kr. i 2012.

• Der blev gennemført frasalg for i alt 15,3 mia. kr. i 2013. Frasalgene inkluderede bl.a. vandkraft i Sverige, onshore vindparker i Polen og Danmark samt gasfyrede kraftværker i Storbritannien og Norge.

• Den rentebærende nettogæld faldt i 2013 med 6,2 mia. kr. til 25,8 mia. kr. og udgjorde 2,2 gange EBITDA ved årets udgang. En markant forbedring fra 4,0 ved udgangen af 2012.

• Ved udgangen af 2013 lå de centrale ratingnøgletal under Standard & Poor’s og Moody’s krav for en fortsat BBB+/Baa1 rating. Var egenkapitaltilførslen på 13 mia. kr. blevet gennemført i 2013, ville kravene til ratingnøgletallene have været opfyldt for 2013.

• ROCE udgjorde 0,5% mod -7,9% i 2012. Justeret for nedskrivninger og for hensættelser til tabsgivende kontrakter i 2012 udgjorde ROCE 6,8% mod -0,9% i 2012.


Forventninger til 2014
• Business performance EBITDA forventes at udgøre 15-17 mia. kr. i 2014.

• Nettoinvesteringerne for 2014-2015 forventes at udgøre omkring 30 mia. kr.

• Funds from operation (FFO) i forhold til justeret nettogæld forventes at udgøre omkring 25% i 2014 forudsat at egenkapitaltilførslen gennemføres. Målet er, at FFO skal udgøre omkring 30% af den justerede nettogæld fra 2015.


Adm. direktør Henrik Poulsen:
”Udviklingen i DONG Energy’s regnskab for 2013 er tilfredsstillende og er dermed vendt efter et udfordrende 2012. Med en fremgang på 74% til 15 mia. kr. i EBITDA har vi styrket indtjeningen markant. Vi er samtidig i mål med den finansielle handlingsplan, som vi iværksatte i februar 2013 for at genetablere det økonomiske fundament for DONG Energy’s fortsatte vækst. Med frasalg for mere end 15 mia. kr. og kapitaltilførslen på 13 mia. kr. i begyndelsen af 2014 er den finansielle platform styrket markant. Samtidig er det lykkedes at realisere omkostningsbesparelser for 1,4 mia. kr. samt at få vendt den løbende indtjening i gasaktiviteterne fra et betydeligt tab i 2012 til et plus. Afkastet af den investerede kapital var tynget af nedskrivninger på 5 mia. kr. og blev derfor kun forbedret til 0,5%. Justeret for nedskrivninger blev afkastet 6,8%. I de kommende år vil fokus være på den profitable vækst med henblik på at opnå et tilfredsstillende afkast af den investerede kapital


Telefonkonference
I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere onsdag 5. februar 2014 kl. 11.00:
Danmark: (+45) 35 44 55 83
International: (+44) 203 194 0544

Telefonkonferencen kan følges live:
http://www.dongenergy.com/telekonference

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen:
http://www.dongenergy.com/praesentationer

Årsrapporten kan downloades på:
http://www.dongenergy.com/aarsrapport


Yderligere information

Media Relations
Karsten Anker Petersen
+45 99 55 96 62

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 97 69


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 73 mia. kr. (EUR 9,8 mia.) i 2013. For yderligere information, se www.dongenergy.com