Intention om udstedelse af hybridkapital med første mulige indfrielse til kurs pari i 2018

IKKE BEREGNET TIL UDSENDELSE, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION, DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL AMERIKANSKE INDIVIDER ELLER I AMERIKAS FORENEDE STATER, AUSTRALIEN, CANADA, ITALIEN ELLER JAPAN, SOM NÆRMERE ANGIVET NEDENFOR UNDER OVERSKRIFTEN "RESTRIKTIONER FOR UDBUD OG DISTRIBUTION".

DENNE KONCERNMEDDELELSE OG DET RELATEREDE MATERIALE UDGØR IKKE ET UDBUD AF VÆRDIPAPIRER I AMERIKAS FORENEDE STATER ELLER TIL AMERIKANSKE INDIVIDER. DE HERI NÆVNTE OBLIGATIONER ER IKKE BLEVET OG VIL IKKE BLIVE REGISTRERET I HENHOLD TIL DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRHANDELSLOV AF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER ("DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRHANDELSLOV"). OBLIGATIONERNE MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES I AMERIKAS FORENEDE STATER ELLER TIL ELLER PÅ VEGNE AF AMERIKANSKE INDIVIDER (SOM DETTE BEGREB ER DEFINERET I "REGULATION S" I DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRHANDELSLOV), MEDMINDRE DETTE SKER I HENHOLD TIL EN DISPENSATION FRA DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRHANDELSSLOVS REGISTRERINGSKRAV. VÆRDIPAPIRERNE VIL IKKE BLIVE UDBUDT OFFENTLIGT I AMERIKAS FORENEDE STATER.

 

DONG Energy meddeler herved selskabets intention om at udstede nye efterstillede obligationer med første mulige indfrielse til kurs pari den 8. juli 2018 og udløb i 3013 (de ”Nye NC5 Obligationer”).

Strukturen på de Nye NC5 Obligationer er i overensstemmelse med gældende markedsstandard, og de Nye NC5 Obligationer forventes at opnå 50% egenkapitalvægt hos S&P, Moody’s og Fitch. Udstedelsens samlede nominelle beløb forventes at blive på EUR 500.000.000 (benchmark-størrelse).

Udstedelseskursen, det samlede nominelle beløb af de Nye NC5 Obligationer, der skal udstedes, rentekuponen, kreditmarginerne, udstedelsesprovenuet og forretningen til den første mulige indfrielse til kurs pari forventes at blive fastsat senere i dag.

Prospektet for de Nye NC5 Obligationer er godkendt af den finansielle tilsynsmyndighed i Luxembourg (Commission de Surveillance du Secteur Financier), og er tilgængelig for kvalificerede investorer (som defineret i Prospektdirektivet) og for private investorer i visse specifikke jurisdiktioner, når prospektet lovligt må distribueres til private investorer i de relevante jurisdiktioner.

Prospektet kan findes på DONG Energy’s hjemmeside:  (http://www.dongenergy.com/da/3013NC5hybridcapital), og kan ses af kvalificerede investorer, samt af private investorer, når prospektet er blevet passportet til den relevante jurisdiktion.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2013 eller det forventede investeringsniveau i 2013-2014.


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Karsten Anker Petersen
+45 9955 9662

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769


RESTRIKTIONER FOR UDBUD OG DISTRIBUTION
Værdipapirer må ikke udbydes eller sælges i Amerikas Forenede Stater uden en registrering i henhold til eller dispensation fra Den Amerikanske Værdipapirhandelslovs registreringskrav. De værdipapirer, der henvises til heri, har ikke været og vil ikke blive registreret i henhold til Den Amerikanske Værdipapirhandelslov eller værdipapirlovgivningen i en delstat eller en anden jurisdiktion i Amerikas Forenede Stater og må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges eller leveres i Amerikas Forenede Stater eller til eller på vegne af amerikanske individer. Dette materiale og de deri indeholdte oplysninger må ikke sendes eller gives til et individ i Amerikas Forenede Stater eller i andre henseender til andre individer, bortset fra i forbindelse med en offshore transaktion i henhold til Regulation S i Den Amerikanske Værdipapirhandelslov. Værdipapirer vil ikke blive udbudt i Amerikas Forenede Stater. De heri nævnte værdipapirer er underlagt amerikansk skattelovgivning og må ikke udbydes, sælges eller leveres i Amerikas Forenede Stater eller tilhørende besiddelser eller til et amerikansk individ, bortset fra i forbindelse med bestemte transaktioner, der er tilladt i henhold til amerikansk skattelovgivning. Begreber, der er anvendt i dette afsnit, har samme betydning som i den amerikanske indkomstskattelov med tilhørende forordninger.

Dette materiale og de heri indeholdte oplysninger må ikke sendes eller gives til individer i Australien, Canada, Italien eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor udbud eller salg af de heri beskrevne værdipapirer ville være forbudt i henhold til gældende lovgivning.

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
I forhold til hver EØS medlemsstat, der har implementeret Prospektdirektivet (hver en "Relevant Medlemsstat"), ud over Østrig, Danmark, Finland, Holland, Norge og Sverige ("Udbudsjurisdiktionerne"), har DONG Energy erklæret og accepteret, at DONG Energy med virkning fra og med den dato, hvor Prospektdirektivet er implementeret i den Relevante Medlemsstat (den "Relevante Implementeringsdato"), ikke har udbudt og ikke vil udbyde de Nye NC5 Obligationer til offentligheden i den pågældende Relevante Medlemsstat forud for offentliggørelsen af et prospekt i relation til de Nye NC5 Obligationer, der er blevet godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende Medlemsstat eller, hvor det måtte være relevant, er blevet godkendt i en anden Relevant Medlemsstat og anmeldt til den kompetente myndighed i denne Relevante Medlemsstat, i overensstemmelse med Prospektdirektivet og gældende lovgivning, bortset fra at der med virkning fra og med den Relevante Implementeringsdato i den pågældende Relevante Medlemsstat må foretages udbud af de Nye NC5 Obligationer til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor, som defineret i Prospektdirektivet (hver en "EØS Kvalificeret Værdipapirindehaver").

I denne bestemmelse betyder udtrykket "udbud af de Nye NC5 Obligationer til offentligheden" i relation til værdipapirer i en Relevant Medlemsstat kommunikation i enhver form og på enhver måde ved hjælp af tilstrækkelige oplysninger om udbudsbetingelserne og de værdipapirer, der skal udbydes, for at gøre en investor i stand til at beslutte at købe eller tegne værdipapirerne, idet dette kan blive ændret i den pågældende Medlemsstat ved ethvert tiltag, der implementerer Prospektdirektivet i den pågældende Medlemsstat, og udtrykket "Prospektdirektiv" betyder Direktiv 2003/71/EU (med ændringer, herunder direktivet om ændring af Prospektdirektivet fra 2010, i det omfang det måtte være implementeret i den relevante Medlemsstat), og omfatter alle relevante implementeringstiltag i den Relevante Medlemsstat, og udtrykket "direktivet om ændring af Prospektdirektivet fra 2010" henviser til direktiv 2010/73/EU.


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger knap 7.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com.