Årsregnskabsmeddelelse 2012

Bestyrelsen for DONG Energy har i dag godkendt årsrapporten for 2012 med følgende hovedtal og forventninger: 

 • EBITDA udgjorde 8,6 mia. kr. og faldt med 5,1 mia. kr. i forhold til 2011. I forretningsområdet Energy Markets faldt EBITDA med 6,6 mia. kr. fra 2,0 mia. kr. i 2011 til -4,6 mia. kr. i 2012. EBITDA for de øvrige fire forretningsområder udviklede sig stort set som forventet og steg tilsammen med 1,5 mia. kr. fra 2011 til 2012.
   
 • Tabet i Energy Markets skyldtes til dels hensættelser på i alt 2,9 mia. kr. til tabsgivende kontrakter på gaslagerkapacitet og kapacitet i en LNG terminal. Den resterende del af faldet i Energy Markets’ EBITDA skyldtes en engangsindtægt i 2011 på omkring 1 mia. kr. fra genforhandling af gaskontrakter, lavere indtjening på de udenlandske gasfyrede kraftværker samt en negativ effekt fra et øget spread mellem olie- og gaspriserne.
   
 • Årets resultat udgjorde -4,0 mia. kr. mod 2,9 mia. kr. i 2011. Faldet skyldtes lavere EBITDA, nedskrivninger på 2,9 mia. kr. (heraf 2 mia. kr. på gasfyrede kraftværker), højere afskrivninger samt en stigning i de finansielle omkostninger. Der var derimod en positiv effekt fra avance ved salg af virksomheder på 2,0 mia. kr. efter skat.
   
 • Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 7,7 mia. kr. i 2012 mod 12,6 mia. kr. i 2011. Faldet skyldtes primært det lavere EBITDA før hensættelser til tabsgivende kontrakter, betaling af tidligere hensatte forpligtelser og højere betalte skatter. Derudover var den positive likviditetseffekt fra reduktion af nettoarbejdskapitalen lavere end i 2011.
   
 • Nettoinvesteringerne udgjorde 14,6 mia. kr. i 2012 mod 13,1 mia. kr. i 2011. Bruttoinvesteringer udgjorde 19,1 mia. kr. og vedrørte primært udbygning af vindaktiviteter samt olie- og gasfelter, mens frasalg primært vedrørte Oil Terminals samt transmissionsaktiver relateret til havmølleparken Walney 2.
   
 • Den rentebærende nettogæld steg med 9,9 mia. kr. og udgjorde 33,5 mia. kr. ved udgangen af 2012.

   

 Adm. direktør Henrik Poulsen

DONG Energy's regnskab for 2012 er ikke tilfredsstillende, primært som følge af store tab og hensættelser på vores gasaktiviteter. Vores øvrige forretningsaktiviteter leverer nogenlunde som forventet. For at genetablere et solidt økonomisk fundament for den fortsatte vækst, har vi iværksat en omfattende handlingsplan, der bl.a. omfatter frasalg af ikke-kerneaktiver, reduktion af omkostninger og tilførsel af yderligere egenkapital på minimum 6-8 mia. kr."

"DONG Energy skal have et stærkt fokus på finansiel værdiskabelse. Det er fundamentet for, at vi kan fortsætte vores ambitiøse vækststrategi og omstilling til grøn energi. Derfor vil koncernen fremadrettet have afkastet af den investerede kapital (ROCE) som det mest centrale finansielle mål. Senest fra 2016 og fremover skal afkastet være på mindst 10%. Koncernens nye strategi frem mod 2020 er afsættet for denne forbedring.”


Forventninger

 • Business performance EBITDA for 2013 forventes at udgøre 11,5-12,5 mia. kr.
 • Nettoinvesteringerne for 2013-2014 forventes at udgøre 25-30 mia. kr.
 • Nøgletallet justeret nettogæld / EBITDA forventes nedbragt til omkring 2,5 ved udgangen af 2014 mod 4,1 ved udgangen af 2012 (3,1 eksklusiv hensættelsen vedr. gaslagerkapacitet og LNG terminalkapacitet).         


Telekonference og møde

Der vil blive afholdt telekonference og møde for investorer, analytikere og medier i dag kl. 13.00 på DONG Energy’s kontor i Gentofte, Nesa Allé 1 (Konferencesalen). Interesserede bedes registrere sig på forhånd ved at sende mail til signup@dongenergy.dk. For de, der ikke har mulighed for at deltage på Nesa Allé, er det muligt at følge konferencen via følgende telefonnumre:

Danmark: +45 32 72 80 18
International: +44 145 255 5131

Offentliggørelsen transmitteres desuden live på følgende webadresse: http://www.dongenergy.com/en/investor/presentations/pages/webcasts.aspx


Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen på følgende adresse:
http://www.dongenergy.com/en/investor/presentations/pages/financial_presentations.aspx


Download årsrapporten

Årsrapporten kan downloades på:
http://www.dongenergy.com/aarsrapport

 

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Karsten Anker Petersen
+45 99 55 96 62

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 97 69


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger 7.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com