Halvårsrapport for 1. halvår 2012 – ugunstig prisudvikling

Bestyrelsen for DONG Energy har i dag godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2012 med følgende forventninger og hovedtal i forhold til 1. halvår 2011:

 • EBITDA udgjorde 6,6 mia. kr. i 1. halvår 2012 mod 9,1 mia. kr. i 1. halvår 2011 og var påvirket af negative effekter fra øget spread mellem olie- og gaspriserne, bortfald af engangsindtægt i 2011 fra genforhandling af gaskontrakter, lave elpriser og lavere produktion på kraftværkerne samt omkostninger til reparation af Siri-platformen. Der var derimod en højere indtjening fra vindaktiviteterne og i Exploration & Production var både produktionen og priserne højere
   
 • Resultat efter skat blev 0,8 mia. kr., hvilket var 2,0 mia. kr. lavere end 1. halvår 2011. De fortsat meget lave green spark spreads i Europa har nødvendiggjort en nedskrivning på 2,0 mia. kr. på de gasfyrede kraftværker. I 2012 indgår avance ved salg af virksomheder på 2,0 mia. kr. efter skat
   
 • Pengestrømme fra driftsaktivitet faldt til 2,6 mia. kr. fra 6,3 mia. kr. i 1. halvår 2011. Dette skyldtes primært stigende pengebindinger i arbejdskapital samt det lavere EBITDA
   
 • Nettoinvesteringer udgjorde 6,5 mia. kr. i 1. halvår 2012 mod 6,7 mia. kr. i samme periode året før. Bruttoinvesteringer udgjorde 9,3 mia. kr. og vedrørte primært udbygning af vindaktiviteter samt gas- og oliefelter, mens frasalg primært vedrørte Oil Terminals
   
 • Den rentebærende nettogæld steg med 6,2 mia. kr. fra udgangen af 2011 til 29,9 mia. kr.

 

Konstitueret adm. direktør Carsten Krogsgaard Thomsen:
”Det er ikke et godt resultat vi leverede i første halvår. Vores indtjening (EBITDA) er som forventet, men nettoresultatet er især påvirket af, at vi har måtte nedskrive værdien af vores gasfyrede kraftværker. Det skyldes de lave kul- og CO2-priser, som gør gasfyrede kraftværker mindre profitable end kulfyrede. Den ugunstige gaspris bevirker også, at vi ikke som tidligere udmeldt, forventer at opnå samme EBITDA i 2012 som i 2011. Det ændrer dog ikke ved, at vi fortsat forventer væsentlig bedre indtjening i 2013 i forhold til 2011, som følge af vores investeringer i havvind samt olie- og gasaktiviteter. Vi fastholder også vores ambitiøse mål om at fordoble EBITDA i 2015 i forhold til 2009.”
 

Forventninger

 • Forudsætningerne der lå til grund for forventningen til EBITDA for Energy Markets i 2012 er siden begyndelsen af året blevet forværret som følge af en række forhold, der alle reducerer EBITDA. De realiserede green spark spreads har været meget lave. Infrastrukturomkostninger til håndtering af gas er blevet højere. Indtjening ved at udnytte lagerkapacitet i forbindelse med sæsonudsving mellem vinter- og sommerpriser har været mindre end forventet. Udvidelsen af olie/gas-spreadet har desuden påvirket negativt.
   
 • På basis af ovenstående forventes business performance EBITDA i 2012 at blive i niveauet 10% lavere end 2011. Dette er en nedjustering i forhold til udmeldingen i årsrapporten for 2011, hvor EBITDA i 2012 forventedes at være på niveau med 2011.
   
 • EBITDA i 2013 forventes fortsat at ligge væsentligt over både 2011 og 2012 som følge af idriftsættelse af nye aktiver samt helårseffekt fra nye aktiver sat i drift i 2012. Dette er i overensstemmelse med udmeldingen i årsrapporten for 2011.
   
 • Ændringen af forventningerne til EBITDA i 2012 ændrer ikke målet om at kunne fordoble EBITDA frem mod 2015 i forhold til 2009, hvor EBITDA udgjorde 8,8 mia. kr.
   
 • Det lavere forventede EBITDA og niveauet af nettoinvesteringer medfører, at nøgletallet justeret nettogæld/EBITDA forventes at komme til at ligge over 2,5 ved udgangen af 2012. Nøgletallet udgjorde 2,8 pr. 30. juni 2012. I 2013 forventes justeret nettogæld/EBITDA igen at ligge under 2,5.

 

I forbindelse med aflæggelse af halvårsrapporten vil der blive afholdt en telefonkonference for investorer og analytikere 10. august 2012 kl. 15.00:

Danmark: +45 32 71 47 67
International: +44 207 509 5139
 

Telefonkonferencen kan følges live på følgende adresse: http://www.dongenergy.com/da/investor/praesentationer/pages/webcasts.aspx

 

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen på følgende adresse:
http://www.dongenergy.com/da/investor/praesentationer/pages/finansielle_praesentationer.aspx

 

Halvårsrapporten kan downloades på:
http://www.dongenergy.com/delaarsrapporter

 

For yderligere information, kontakt:


Media Relations
Helene Aagaard
+45 99 55 93 30


Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 99 55 97 50


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger 6.400 medarbejdere og omsatte for 57 mia. kr. (EUR 7,6 mia.) i 2011. For yderligere information, se www.dongenergy.com